Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαρτίου, στις 9 και 16 Νοεμβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και της Eurocypria. Η Cyprus Airways, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 259 και 8 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, είναι η θεσμοθέτηση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό μέτρων εφαρμογής του Κεφαλαίου IV του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καθορίζουν το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ως αρμόδιο φορέα για την εφαρμογή του Κεφαλαίου IV του εν λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του εν λόγω κεφαλαίου του ευρωπαϊκού κανονισμού από τους φορείς που απαιτείται να το εφαρμόζουν.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Κεφάλαιο IV του ευρωπαϊκού κανονισμού προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Το δικαίωμα των αερομεταφορέων να καθορίζουν ελεύθερα τα αεροπορικά ναύλα και τα κόμιστρα για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές.

2. Την ελευθερία τιμολόγησης.

3. Τη διάθεση των αεροπορικών ναύλων και των κομίστρων στο ευρύ κοινό χωρίς διακρίσεις.

4. Την υποχρέωση των κοινοτικών αερομεταφορέων, κατά την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας κράτησης θέσεων, να παρέχουν πλήρη πληροφόρηση στους επιβάτες, χωρίς ασάφειες, αναφορικά με το συνολικό αεροπορικό ναύλο ή κόμιστρο.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών από την επιτροπή, η τελευταία εισηγήθηκε σχετική τροποποίησή τους, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτούς πρόνοια που να προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας, κατά τη διερεύνηση παραπόνου, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου IV του ευρωπαϊκού κανονισμού, έχει εξουσία να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες καθόρισε αναλυτικά. Στο σημείο αυτό η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προχωρήσει σε υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης διαμορφώνοντας ανάλογα το κείμενο των κανονισμών. Με την εισήγηση της επιτροπής συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Το αρμόδιο υπουργείο, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ακολουθώντας τις υποδείξεις της επιτροπής, διαμόρφωσε το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατέθεσε νέο αναθεωρημένο κείμενο ενώπιόν της για περαιτέρω συζήτηση. Το αναθεωρημένο κείμενο προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας, κατά τη διερεύνηση παραπόνου, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου IV του ευρωπαϊκού κανονισμού, έχει εξουσία:

1. να διατάσσει τον παραβάτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση του, ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή, έστω και αν δεν αποδεικνύεται πραγματική ζημιά ή βλάβη, δόλος ή αμέλεια, όπως εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον, ή/και

2. να επιβάλλει στον παραβάτη τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε συγκεκριμένα άρθρα του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, ή/και

3. να απαιτεί από τον παραβάτη τη δημοσίευση, μέσα σε τακτή προθεσμία, επανορθωτικής δήλωσης με τη μορφή και τον τρόπο που κρίνει, υπό τις περιστάσεις, κατάλληλα, ή/και

4. να δημοσιεύει ή να απαιτεί από τον παραβάτη τη δημοσίευση απόφασής του στο σύνολο ή εν μέρει με τη μορφή και τον τρόπο που κρίνει κατάλληλα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού μελέτησε εκ νέου το διαμορφωμένο κείμενο, υιοθέτησε τις πρόνοιές του, όπως αυτές διατυπώθηκαν πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

23 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων