Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των ιδιωτικών πανεπιστημίων και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος), ώστε, μεταξύ άλλων, να καταστεί πιο ευέλικτη η ΕΑΙΠ και να γίνουν πιο λειτουργικές οι εργασίες της.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται το άρθρο 10 του υφιστάμενου νόμου, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις:

1. Η απώλεια της θέσης του προέδρου ή του μέλους του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, διαρκούσης της πενταετούς θητείας τους στην ΕΑΙΠ, συνεπάγεται τερματισμό της συμμετοχής τους στην ΕΑΙΠ και αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους.

2. Στην περίπτωση που ένας καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής, κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του στην ΕΑΙΠ, παύσει να κατέχει, όχι ένεκα ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος, τη θέση καθηγητή ή ομότιμου καθηγητή, συνεχίζει να συμμετέχει στην ΕΑΙΠ μέχρι την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας για την οποία ορίστηκε.

3. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μελών της ΕΑΙΠ από καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές που προέρχονται από διαφορετικά πανεπιστήμια, αλλά με έδρα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες, αντί σε τρεις διαφορετικές χώρες, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι της ΕΑΙΠ εισηγήθηκαν όπως επέλθει μικρή λεκτική βελτίωση σε σχέση με τη διατύπωση της φράσης “θέση μόνιμου καθηγητή”, ώστε να αντικατασταθεί από τη φράση “θέση στη βαθμίδα καθηγητή”. Με την εν λόγω εισήγηση συμφώνησε η επιτροπή, γι’ αυτό και επέφερε την αναγκαία διόρθωση στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και με την πιο πάνω λεκτική βελτίωση στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα θέση επί του νομοσχεδίου, θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

23 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων