Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Αντρέας Φακοντής Χρήστος Στυλιανίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και της ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταστεί συμβατός με το άρθρο 11(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως αυτός έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 988/2009.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η προσθήκη στο βασικό νόμο σχετικής διάταξης που προβλέπει ότι η απασχόληση προσώπου, το οποίο εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του προαναφερόμενου ευρωπαϊκού κανονισμού, σε πλοίο υπό τη σημαία της Δημοκρατίας συνιστά ασφαλιστέα απασχόληση στη Δημοκρατία, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο:

1. απασχολείται σε πλοίο υπό τη σημαία της Δημοκρατίας για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες,

2. δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο,

3. είναι ασφαλισμένο σε άλλη χώρα.

Σύμφωνα με το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι κοινοτικοί ναυτικοί που απασχολούνται σε κυπριακά πλοία δικαιούνται να ασφαλίζονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μόνο αν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο.

Ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία αναφέρεται ότι η ασφάλιση των κοινοτικών ναυτικών που εργάζονται σε κυπριακά πλοία στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων της Κύπρου υπό την προϋπόθεση διαμονής τους στην Κύπρο αποτελεί διάκριση και αντιβαίνει στον προαναφερόμενο ευρωπαϊκό κανονισμό, που προβλέπει ότι το πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε πλοίο υπό σημαία ενός κράτους μέλους υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους τη σημαία του οποίου φέρει. Συναφώς, επισημάνθηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει εντός δύο μηνών από την έκδοση της αιτιολογημένης γνώμης, δηλαδή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010, να προχωρήσει στην τροποποίηση της εθνικής της νομοθεσίας, προκειμένου αυτή να συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων απηύθυνε έκκληση προς την επιτροπή για άμεση προώθηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ με σχετική επιστολή προς την επιτροπή, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2010, επίσης εξέφρασε τη συμφωνία της με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010».

 

 

23 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων