Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) προβλέπει για το έτος 2011 δαπάνες ύψους €272.400 και έσοδα ύψους €260.000, που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία. Το συνολικό όμως διαθέσιμο υπόλοιπο του Ταμείου για το ΣΕΑΑ ανέρχεται σε ποσό ύψους €307.108, καθότι ποσό ύψους €47.108 μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με έιτζ, την εκστρατεία διαφώτισης των διάφορων κοινωνικών συνόλων, καθώς και την αγορά υπηρεσιών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επεξήγησαν αναλυτικά στην επιτροπή τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζει χαμηλó ποσοστó της λοίμωξης HIV, ποσοστό που υπολογίζεται ότι είναι μικρότερο από το 0,1% του συνολικού πληθυσμού. Ειδικότερα, από τα 640 άτομα στα οποία είχε διαγνωσθεί η ασθένεια μέχρι το τέλος του 2009 στη χώρα μας παρακολουθούνται σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα 210 περίπου. Ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερος, επειδή πολλά άτομα που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί από τον ιό αγνοούν τη νέα τους κατάσταση λόγω της μακράς ασυμπτωματικής φάσης της λοίμωξης HIV.

2. Το χαμηλό ποσοστό της λοίμωξης HIV που παρατηρείται σήμερα στην Κύπρο με κανένα τρόπο δε δικαιολογεί οποιοδήποτε εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης αυτής. Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως η έξαρση της επιδημίας που παρατηρείται στον ευρωπαϊκό χώρο, έπειτα από μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης, η έξαρση στη χρήση ναρκωτικών και οι μεγάλες διακινήσεις πληθυσμού από και προς την Κύπρο, καθώς και μεταξύ των ελεύθερων και των κατεχόμενων περιοχών του νησιού.

3. Η Κύπρος συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της λοίμωξης HIV και της ασθένειας του έιτζ.

4. Οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρώπης στον τομέα αυτό για την περίοδο 2009-2013 περιλαμβάνουν την πρόληψη της μετάδοσης του ιού και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και έρευνας, την παροχή φροντίδας και κοινωνικής στήριξης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και την ενίσχυση της υποδομής για την εφαρμογή και την υλοποίηση στρατηγικών κατά της επιδημίας μέσα από τη συνεργασία κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

5. Το παρόν στρατηγικό σχέδιο για το ΣΕΑΑ βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

α. Πρόληψη της μετάδοσης του ιού με τη σεξουαλική επαφή.

β. Πρόληψη της βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών.

γ. Πρόληψη της περιγεννητικής μετάδοσης του ιού.

δ. Πρόληψη της μετάδοσης του ιού με το αίμα και παράγωγά του.

ε. Παροχή φροντίδας στα επηρεαζόμενα άτομα με βάση τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με τη συμβουλευτική θεραπεία και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

στ. Μείωση των ατομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της λοίμωξης HIV.

ζ. Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού κατατέθηκε στην επιτροπή από τους ίδιους εκπροσώπους συνοπτικό επιδημιολογικό δελτίο για την περίοδο 1986-2009, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τα δηλωθέντα περιστατικά από το 1986 μέχρι το τέλος του 2009 ανέρχονται στα 640, εκ των οποίων 327 αφορούν Κυπρίους. Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου είναι 376 άτομα, ενώ τα περισσότερα από τα 264 άτομα που είναι κάτοικοι εξωτερικού είναι κυρίως αλλοδαποί.

2. Από τα 327 περιστατικά Κυπρίων τα 284 αφορούν άντρες και τα υπόλοιπα 43 γυναίκες.

3. Το 2009 διαγνώστηκαν 38 νέα οροθετικά περιστατικά εκ των οποίων τα 26 είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (16 Κύπριοι και 10 αλλοδαποί).

4. Οι κύριοι τρόποι μετάδοσης του ιού στους άντρες είναι η ομοφυλοφιλική επαφή (ποσοστό 48%) και η ετεροφυλική επαφή (ποσοστό 44%). Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού στις γυναίκες είναι η ετεροφυλική επαφή (ποσοστό 96%).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Ταμείου για το ΣΕΑΑ και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, καθώς και το συνοπτικό επιδημιολογικό δελτίο που κατατέθηκε, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

22 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων