Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Kτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Κανόνες Καλής Παρασκευής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 18 Νοεμβρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων (ΚΕΒΕ) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και “Αγροτική”. Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος και η αγροτική οργάνωση “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 104 του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 91/412/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον καθορισμό των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν τους κανόνες καλής παρασκευής φαρμάκων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση.

Ειδικότερα, στους υπό εξέταση κανονισμούς περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τη λεκτική και νομοτεχνική διόρθωση ορισμένων παραλείψεων που επισημάνθηκαν στους υφιστάμενους κανονισμούς.

2. Την προσθήκη των όρων “ειδικευμένο πρόσωπο” και “παρασκευαστής”, καθώς και της ερμηνείας τους, ώστε αυτοί να ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 61 του νόμου αντίστοιχα.

3. Την κατάργηση του παραρτήματος των υφιστάμενων κανονισμών και την αντικατάσταση των τεχνικών οδηγιών που περιλαμβάνονται σε αυτό με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καλή παρασκευαστική πρακτική των φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτές εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι η εισήγηση για κατάργηση του παραρτήματος των υφιστάμενων κανονισμών και αντικατάσταση των προνοιών του με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται για λόγους ευελιξίας της εφαρμογής των κανονισμών στις εκάστοτε τροποποιήσεις των πιο πάνω κατευθυντήριων γραμμών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, σημείωσε ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άμεσα δεσμευτικές για τα κράτη μέλη και συνεπώς η υπό αναφορά τροποποίηση απαιτείται για σκοπούς απλοποίησης της διαδικασίας υιοθέτησής τους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

22 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων