Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2011  Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2011 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €1.273.993 και έσοδα του ίδιου ύψους, που προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €1.270.543, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου ύψους €3.588, σε αποδοχές προσωπικού ύψους €572.437 (ποσό ύψους €287.184 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους €285.253 για το προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) και σε διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €694.518 (ποσό ύψους €550.629 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους €143.889 για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου). Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €3.450.

Όπως επίσης επισημαίνεται, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, ενώ για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου μία θέση Προϊσταμένου, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Η δαπάνη για μία θέση Λογιστικού Λειτουργού επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του συμβουλίου, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις.

Αναφερόμενοι στα διάφορα θέματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, οι εν λόγω εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου δήλωσαν, μεταξύ άλλων, ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός συντάχθηκε στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για οικονομική περισυλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες του συμβουλίου που ιεραρχούνται ως προτεραιότητα. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η απόφαση για μείωση του κονδυλίου σε σχέση με την οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων λήφθηκε δεδομένου του ύψους της σχετικής πραγματικής δαπάνης για το 2009. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι επισήμαναν, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της εν λόγω επιχορήγησης, στην περίπτωση που η υπό αναφορά πρόνοια κριθεί ανεπαρκής, με τη διάθεση εξοικονομήσεων που ενδεχομένως να προκύψουν σε άλλα κονδύλια ή με την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, αλλά και του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

 

 

22 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων