Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:         

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Ρούλα Μαυρονικόλα

                    Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2010.  Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 5 και 34 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί μερική εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που τους συνοδεύει, οι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.            Την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος στα συστήματα επιφανειακών υδάτων.

2.            Τον καθορισμό ζωνών ανάμειξης παρακείμενων σε σημεία απόρριψης στις οποίες οι συγκεντρώσεις μιας ή περισσότερων ουσιών είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος.

3.            Τον καταρτισμό καταλόγου εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους τους ρύπους όσον αφορά κάθε περιφέρεια λεκάνης απορροής ποταμού ή μέρος της περιφέρειας αυτής εντός του εδάφους τους.

4.            Τις περιπτώσεις υπέρβασης ενός προτύπου ποιότητας περιβάλλοντος η οποία οφείλεται σε διασυνοριακή ρύπανση.

          Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η αρμόδια αρχή καταρτίζει κατάλογο εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους τους ρύπους που θα περιλαμβάνονται σε σχετικό παράρτημα του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων) Διατάγματος του 2010, το οποίο αναμένεται να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

          Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο μέχρι τη 13η Ιουλίου 2010, ωστόσο οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 7 Οκτωβρίου 2010.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν από νομοτεχνικής άποψης.

 

16 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων