Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες (Παροχή Ανεξάρτητης Συνδρομής) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Nτίνα Ακκελίδου, πρόεδρος Στέλλα Κυριακίδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Οκτωβρίου και στις 10 Νοεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και η Επίτροπος Διοικήσεως. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Προγραμματισμού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμου, είναι ο καθορισμός της φύσης, του είδους, του περιεχομένου και της διαδικασίας παροχής συνδρομής από μη κυβερνητικές οργανώσεις με νομική προσωπικότητα σε θύματα διακρίσεων, με απώτερο στόχο τη συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/113/ΕΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8(3) της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή άλλες νομικές οντότητες οι οποίες έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια του εθνικού τους δικαίου, έννομο συμφέρον να μεριμνήσουν για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας μπορούν να κινήσουν είτε εξ ονόματος του ενάγοντος είτε προς υποστήριξή του και με την έγκρισή του κάθε δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία η οποία προβλέπεται για την επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πιο πάνω Οδηγία.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν ειδικότερα τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης σε σχέση με τις προτάσεις που υποβάλλονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις για παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα διακρίσεων λόγω φύλου, η οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και θα αποτελείται από το γενικό διευθυντή του ως πρόεδρο, ένα λειτουργό αρμόδιο για θέματα ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, καθώς και ένα λειτουργό αρμόδιο για τις οικονομικές πτυχές των προτάσεων των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω Οδηγία δεν καθορίζει την έννοια και το περιεχόμενο του όρου ανεξάρτητη συνδρομή ούτε υπάρχει σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Συνεπώς, ο καθορισμός της έννοιας του όρου αυτού αποτελεί αντικείμενο εθνικής ρύθμισης, με κατευθυντήριες γραμμές την υιοθέτηση της έννοιας όπως έχει καθοριστεί σε άλλα κράτη μέλη, η οποία περιλαμβάνει κυρίως παροχή νομικών συμβουλών, εκπροσώπηση ενώπιον αρχών και γενικότερα στήριξη των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Επίτροπος Διοικήσεως, ως ανεξάρτητη αρχή, όπως και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσαν ότι λόγω της φύσεώς τους ως οντότητες με μη εκτελεστική αρμοδιότητα δεν πρέπει να μετέχουν στη σύνθεση της πιο πάνω επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Διοικήσεως ανέφερε ότι το γραφείο της είναι ανεξάρτητη Αρχή με γενικό καθήκον την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, όταν αυτά επηρεάζονται από πράξεις ή αποφάσεις διοικητικών οργάνων που είναι αντίθετες με το νόμο, παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα ή δεν ανταποκρίνονται στην ορθή διοικητική συμπεριφορά.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έκρινε ότι ενδείκνυται η σύσταση ενδοϋπηρεσιακής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γιαυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

16 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων