Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Ρούλα Μαυρονικόλα

              

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί μερική εναρμόνισή του με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το νομοσχέδιο παρέχεται στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος η δυνατότητα έκδοσης διατάγματος για τον καθορισμό των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος για τις ουσίες προτεραιότητας, ενώ παράλληλα υιοθετείται ο νέος κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, όπως αυτός καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ.

          Στο εν λόγω παράρτημα καθορίζονται τα ανώτατα όρια σε συγκεντρώσεις χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων, οι οποίες θεωρούνται τοξικές και επικίνδυνες για τα νερά και τους ζώντες οργανισμούς.  Με τη μεταφορά των νέων οριακών συγκεντρώσεων στις εθνικές νομοθεσίες τα κράτη μέλη  θα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις οριακές τιμές συγκεντρώσεων των επικίνδυνων ουσιών στα επιφανειακά νερά, με σκοπό τη μείωση της ρύπανσής τους και τη διατήρηση της καλής χημικής τους κατάστασης.

          Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο μέχρι τις 13 Ιουλίου 2010, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 7 Οκτωβρίου 2010.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

  

 

9 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων