Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και τους κανονισμούς «Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, αναπλ. πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2010. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια του σώματος την 21η Οκτωβρίου 2010, λόγω ορισμένων επιφυλάξεων που εξέφρασε ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επανεξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2010. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου και των κανονισμών, οι απόψεις των ενδιαφερομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της τελευταίας συνεδρίας της, η επιτροπή επανεξέτασε την προτεινόμενη τροποποιητική νομοθεσία σε σχέση με τις επιφυλάξεις που εξέφρασε στην ολομέλεια ο βουλευτής κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου, οι οποίες αφορούν τα εξής:

1. Την αναγνώριση πιστοποιητικού ικανότητας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι επιφυλάξεις του βουλευτή αφορούν την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου με την προσθήκη σ’ αυτό του νέου εδαφίου (1)(β), που προνοεί ότι «πρόσωπο, πολίτης κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και παρέχει υπηρεσίες που έχουν σχέση με εκρηκτικές ύλες σε κράτος μέλος άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να παρέχει υπηρεσίες χειρισμού εκρηκτικών υλών, προσωρινά στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού», σε συνδυασμό με τον προτεινόμενο Κανονισμό 30, που προβλέπει τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται σε πρόσωπο που μεταφέρει, κατέχει ή χειρίζεται εκρηκτικές ύλες πιστοποιητικό ικανότητας και ειδικότερα με την επιφύλαξη στην παράγραφο (β) του κανονισμού αυτού που προνοεί ότι «για κάτοχο αντίστοιχου σε ισχύ πιστοποιητικού ικανότητας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως και (iv) πιο πάνω, εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο παρουσιάσει με την αίτησή του εν λόγω πιστοποιητικό δεόντως μεταφρασμένο και επικυρωμένο στην ελληνική και υποβληθεί σε σχετική συνέντευξη γνωριμίας από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών».

Διευκρινίζεται ότι οι υποπαράγραφοι (i) έως (iv), από τις πρόνοιες των οποίων θα εξαιρούνται οι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας άλλου κράτους μέλους, προνοούν ότι ο αιτητής πιστοποιητικού ικανότητας δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή για πράξεις στις οποίες εμπλέκονται εκρηκτικές ύλες ή για πράξεις που ενέχουν βία ή τρομοκρατία. Επίσης, πρέπει να χαίρει άρτιας ψυχικής, διανοητικής και σωματικής υγείας, να έχει αποδεδειγμένα εκπαιδευτεί στο χειρισμό εκρηκτικών υλών και, τέλος, να έχει επιτύχει σε προφορική και πρακτική εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, σχετικά με θέματα χειρισμού των διαφόρων τύπων εκρηκτικών υλών.

2. Τον κίνδυνο να χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας άλλου κράτους μέλους που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι ετών.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις κρίθηκαν σκόπιμες, στα πλαίσια της αξιολόγησης της συμβατότητας της εθνικής περί Εκρηκτικών νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η οποία επιδιώκει την εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, την απλούστευση των διαδικασιών και διατυπώσεων και την αποφυγή ενδεχόμενης αλληλοεπικάλυψης. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την ετοιμασία της τροποποιητικής νομοθεσίας λήφθηκαν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας και η ανάγκη διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι το κατώτερο όριο ηλικίας του κατόχου πιστοποιητικού ικανότητας των δεκαέξι ετών εφαρμόζεται τόσο για τους ημεδαπούς αιτητές πιστοποιητικού ικανότητας όσο και για τους αιτητές πολίτες άλλων κρατών μελών που έχουν πιστοποιητικό ικανότητας αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους.

Ο ίδιος συναφώς δήλωσε ότι δε θεωρεί ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία η Κυπριακή Δημοκρατία εκχωρεί κυριαρχικά της δικαιώματα ή ότι μειώνεται με οποιοδήποτε τρόπο η αξιοπιστία του συγκεκριμένου συστήματος χορήγησης άδειας ή έγκρισης ή πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα της προαναφερόμενης Οδηγίας για τις υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η ίδια δήλωσε ότι γίνεται αποδεκτό από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους αναγνωρίζονται από τα άλλα κράτη μέλη, στα πλαίσια της αρχής της αμοιβαιότητας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη τις πιο πάνω διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση κανονισμών.

 

4 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων