Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Χημικών Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Μειγμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Χρήστος Στυλιανίδης  
   

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση χημικών ουσιών και μειγμάτων, τους περιορισμούς στην κυκλοφορία και χρήση τους και τις αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής που πρέπει να εφαρμόζονται για τις δοκιμές τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι κανονισμοί προκύπτουν από την έκδοση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008 και αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση χημικών ουσιών και μειγμάτων στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με τους κανονισμούς αυτούς καταργούνται οι Κανονισμοί 7, 8, 9 και 10 των περί Χημικών Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Μειγμάτων) Κανονισμών του 2010, επειδή οι πρόνοιές τους οι οποίες αφορούν στη συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών θα καλύπτονται μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, και ειδικότερα μετά την 1η Δεκεμβρίου 2010, από τους Τίτλους Ι, ΙΙΙ και ΙV (άρθρα 5 έως 35) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008. Οι Τίτλοι αυτοί καλύπτουν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση χημικών ουσιών και μειγμάτων με βάση το νέο σύστημα που εισάγεται με τον εν λόγω ευρωπαϊκό κανονισμό. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε περαιτέρω ότι η ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ειδικότερα των μειγμάτων θα συνεχίσουν να καλύπτονται νομοθετικά από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τους Κανονισμούς 15 έως 24 των περί Χημικών Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Μειγμάτων) Κανονισμών του 2010 μέχρι την 1η Ιουνίου 2015.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 62 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008, οι Τίτλοι ΙΙ, ΙΙΙ και IV (άρθρα 5 έως 35) θα εφαρμόζονται όσον αφορά τις χημικές ουσίες από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και όσον αφορά τα μείγματα από την 1η Ιουνίου 2015. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές που προτείνεται να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία όσον αφορά τις χημικές ουσίες πρέπει να γίνουν, ώστε να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010. Αντίστοιχη τροποποίηση για τα μείγματα θα πρέπει να γίνει πριν από την 1η Ιουνίου 2015.

Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι κενά τεχνογνωσίας που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες ταξινόμησης χημικών ουσιών για ετοιμασία νέας εναρμονισμένης επισήμανσης αναμένεται να καλυφθούν με ειδική συμφωνία συνεργασίας με άλλο κράτος μέλος, αλλά και με τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος για την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών, αυτό περιλαμβάνεται στο γενικότερο κόστος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι και η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των υπό αναφορά κανονισμών, δήλωσε ότι το τμήμα του απέστειλε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τα προσχέδια των νέων κανονισμών και δεν υπήρξε καμία διαφωνία ή επιφύλαξη από πλευράς τους όσον αφορά τους κανονισμούς αυτούς.

Περαιτέρω, από την έκδοση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και ειδικότερα του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010 [Ν. 78(Ι)/2010] και των με βάση αυτόν εκδοθέντων κανονισμών (ΚΔΠ 324/2010, 331/2010, 332/2010, 333/2010, 334/2010), σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, επηρεάζονται πέραν των χιλίων επιχειρηματιών, αφού αυτοί προβλέπουν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 1907/2006 (REACH) και 1272/2008 (CLP), που έχει ήδη υιοθετήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 8 Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, οι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από το γραφείο της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Χημικών Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Μειγμάτων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων