Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Πάμπης Κυρίτσης Δημήτρης Συλλούρης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου, που υπογράφτηκε στις 29 Απριλίου 2008.

Σύμφωνα με το μνημόνιο που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα σε σχέση με την εν λόγω συμφωνία:

1. Η συνομολόγηση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σερβία είναι μεγάλης πολιτικής αξίας και βασίζεται στη σταδιακή εφαρμογή μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και μεταρρυθμίσεων, οι οποίες σχεδιάστηκαν, για να επιτύχουν την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων, ώστε οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Η σύνδεση αυτή θα πραγματοποιείται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί μέσα σε μεταβατική περίοδο έξι ετών. Η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, αφού κυρωθεί από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Επισημαίνεται ότι την 1η Φεβρουαρίου 2010 ετέθη σε ισχύ η Ενδιάμεση Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Σερβίας, την οποία η Σερβία εφάρμοζε μονομερώς από τον Ιανουάριο του 2009 με μεγάλο οικονομικό κόστος για την ίδια.

3. Το περιεχόμενο της πιο πάνω συμφωνίας είναι το κυρίως κείμενό της, τα επτά παραρτήματα, τα επτά πρωτόκολλα και η τελική πράξη. Συγκεκριμένα, τα επτά παραρτήματα αφορούν κυρίως δασμολογικά θέματα και τα επτά πρωτόκολλα αφορούν, μεταξύ άλλων, το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, τον οίνο και τα οινοπνευματώδη ποτά, τις χερσαίες μεταφορές, τις κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα.

4. Οι στόχοι της σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σερβία, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθοι:

α. Στήριξη των προσπαθειών της Σερβίας για ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

β. Στήριξη τόσο της πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής σταθερότητας στη Σερβία όσο και της σταθερότητας στην περιοχή.

γ. Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ των μερών.

δ. Στήριξη των προσπαθειών της Σερβίας, ώστε να αναπτύξει οικονομική και διεθνή συνεργασία μέσω της εναρμόνισης της νομοθεσίας της με εκείνη της Κοινότητας και να ολοκληρώσει τη μετάβαση της χώρας σε μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς.

5. Η συμφωνία περιέχει πρόνοιες οι οποίες καλύπτουν θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Την περιφερειακή συνεργασία.

β. Την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στους τομείς των βιομηχανικών προϊόντων και στους τομείς της γεωργίας και αλιείας, για τους οποίους υπάρχει ρήτρα διασφάλισης σε περίπτωση διαταράξεων.

γ. Την κυκλοφορία εργαζομένων, την εγκατάσταση, την παροχή υπηρεσιών και την κυκλοφορία κεφαλαίων.

6. Οι πρόνοιες της συμφωνίας δεν αναμένεται να επιφέρουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, κυρίως λόγω του χαμηλού όγκου εμπορίου που υπάρχει μεταξύ Κύπρου και Σερβίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι μεταξύ των δύο χωρών υφίστανται εν ισχύ και εφαρμόζονται διμερείς συμφωνίες σε αριθμό τομέων που καλύπτει η συγκεκριμένη συμφωνία.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων, με βάση το γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής, επισήμανε ότι η κύρωση της προτεινόμενης συμφωνίας γίνεται κατά τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που έγινε η κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με νόμο το 2008. Όπως επίσης δήλωσε η ίδια, οι πρόνοιες οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων αφορούν κυρίως την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

2 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων