Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2010.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων και Βοηθού Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, ώστε για την προαγωγή στη θέση Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων να απαιτείται τριετής, αντί της πενταετούς, υπηρεσία στη θέση Βοηθού Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων και για την προαγωγή στη θέση Βοηθού Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων η απαιτούμενη δεκαπενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Επιστάτη Διατρήσεων να μετατραπεί σε δεκατριετή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες, ώστε τα σχέδια υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις να συνάδουν με τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχιεπιστάτη και Βοηθού Αρχιεπιστάτη σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης στο Τμήμα Γεωργίας, ώστε να προστεθεί σημείωση στα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την οποία για την πρώτη πλήρωση της θέσης, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν της δεκαεξαετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Γεωργικού Επιθεωρητή, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην Κλίμακα Α7, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκατριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Γεωργικού Επιθεωρητή, από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην Κλίμακα Α7.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πλήρωσης των θέσεων Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης από υποψηφίους που δε συμπληρώνουν την απαιτούμενη πείρα.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Οικονόμου στο Υπουργείο Υγείας, ώστε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα να περιλαμβάνεται δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής μονοετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην οικιακή οικονομία ή και στην ξενοδοχειακή διεύθυνση ή και στην επισιτιστική διεύθυνση ή και στην τουριστική οικονομία ή και στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, ώστε να υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και να καθίσταται εφικτή η πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ακτινογράφου (Ακτινοδιαγνωστικής) στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ώστε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα να συμπεριληφθεί σημείωση σύμφωνα με την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας να μπορούν να είναι υποψήφιοι και πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι του απαιτούμενου διπλώματος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην ακτινοδιαγνωστική-ακτινογραφία, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι των ακόλουθων προσόντων:

1. Απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης,

2. διπλώματος/πιστοποιητικού επιτυχούς συμπλήρωσης διετούς λυκειακού ή μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στους κλάδους ακτινολογίας/ακτινογραφίας ή χειριστή ιατρικών συσκευών,

3. πενταετούς πείρας σε ακτινογραφική εργασία.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας στο Τμήμα Εργασίας, ώστε αυτή να μετατραπεί από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία για όλες τις θέσεις που βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και της συνδικαλιστικής πλευράς.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

2 Νοεμβρίου 2010

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Τμήματος Γεωλογικής Επισκοπήσεως - Θέσεις Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων και Βοηθού Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.

2. Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέση Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.

3. Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Θέση Βοηθού Οικονόμου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.

4. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ακτινογράφου (Ακτινοδιαγνωστικής) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.

                    5. Οι περί Τμήματος Εργασίας - Θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων