Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και τους κανονισμούς «Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 7 Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η πλήρης μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία ξεκίνησε και έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 8 Ιουλίου 2010, του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου (Ν. 76(Ι)/2010), που αποτελεί το νόμο-πλαίσιο με τον οποίο θεσπίστηκαν οι γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών στη Δημοκρατία, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Δημοκρατία από παρόχους που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 της προαναφερόμενης Οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να εναρμονιστούν με αυτή μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2009.

Συναφώς επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιανουαρίου 2010 και αρχικά παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, η οποία ωστόσο σε συνεδρία της, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε την παραπομπή τους στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, που τότε εξέταζε το νομοσχέδιο για την ελευθερία εγκατάστασης παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεδρία της, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2010, έκρινε ότι το παρόν νομοσχέδιο και οι κανονισμοί μαζί με το νομοσχέδιο-πλαίσιο για τις υπηρεσίες και άλλα εναρμονιστικά με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ νομοσχέδια και κανονισμοί άπτονταν θεμάτων εργασιακού καθεστώτος, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την παραπομπή τους ως πακέτο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο πρόεδρος της οποίας αποδέχτηκε την εισήγηση αυτή.

Στα πλαίσια της εξέτασης του παρόντος νομοσχεδίου και των κανονισμών από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού, το οποίο ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 67.460 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2008, ως η συντονιστική αρχή για την υιοθέτηση της εν λόγω Οδηγίας για τις υπηρεσίες, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη νομοθεσία που διέπει τις εκρηκτικές ύλες κρίθηκαν σκόπιμες, ύστερα από σχετική διαβούλευση που συντόνισε το Γραφείο Προγραμματισμού με το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την αξιολόγηση της συμβατότητας (screening) της εν λόγω νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής με τη συγκεκριμένη Οδηγία.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με αυτό σκοπείται η τροποποίηση επιμέρους άρθρων της βασικής περί Εκρηκτικών Υλών νομοθεσίας (Κεφ. 54, όπως αυτό τροποποιήθηκε) και η εισαγωγή νέων διατάξεων, έτσι ώστε:

1. να απαλειφθούν διατάξεις που είναι πλεονασματικές και που ενδεχομένως αποδίδουν υποκειμενικότητα στη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών για την έκδοση, μεταξύ άλλων, άδειας εισαγωγής, κατασκευής, πώλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς εκρηκτικών υλών,

2. να προβλεφθεί η έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας φυσικού προσώπου για μεταφορά, κατοχή ή/και χειρισμό εκρηκτικών υλών, οι οποίες καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου, προκειμένου να ενεργεί στα πλαίσια άδειας ή έγκρισης που παραχωρείται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών,

3. να οριστεί, για λόγους διατήρησης της δημόσιας τάξης ή/και ασφάλειας, ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον αιτητή άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού ικανότητας θα είναι τα πρωτότυπα, μεταφρασμένα και επικυρωμένα στην ελληνική γλώσσα, ώστε να πιστοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ταυτότητα και τα προσόντα του αιτητή,

4. να παραχωρηθεί η εξουσία στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών να καθορίζει εκ των προτέρων και να δημοσιοποιεί τις χρονικές προθεσμίες για ολοκλήρωση της εξέτασης των σχετικών αιτήσεων, καθώς και η εξουσία να αναθεωρεί τις προθεσμίες αυτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο,

5. να προβλεφθεί, ως εξαίρεση στις γενικές διατάξεις του νόμου-πλαίσιο για τις υπηρεσίες και για λόγους διατήρησης της δημόσιας τάξης ή/και ασφάλειας, ότι άδεια, έγκριση ή/και πιστοποιητικό ικανότητας δε θεωρείται ότι χορηγείται με τη λήξη της καθορισθείσας από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών προθεσμίας, προτού ολοκληρωθεί πλήρως η εξέταση της σχετικής αίτησης και εκδοθεί το ανάλογο έγγραφο.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 30 των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών, έτσι ώστε να αναφέρονται σ’ αυτόν σαφώς τα κριτήρια με βάση τα οποία ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών χορηγεί Πιστοποιητικό Ικανότητας σε πρόσωπο που κατέχει, χειρίζεται ή μεταφέρει εκρηκτικές ύλες.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της περαιτέρω συζήτησης επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών αυτών, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πάμπης Κυρίτσης επισήμανε στον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος την ανάγκη αντικατάστασης συγκεκριμένης φράσης του τροποποιητικού νομοσχεδίου, η οποία κατά την άποψη της επιτροπής δεν είναι κατάλληλη και δε συνάδει με το κείμενο μιας σύγχρονης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, στο αρχικό κείμενο του τροποποιητικού νομοσχεδίου προβλεπόταν ότι ο αιτητής άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού παρουσιάζει στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών πρωτότυπα έγγραφα που αφορούν την ταυτότητά του, τα προσόντα του και το ποιόν του.

Ανταποκρινόμενοι στο πιο πάνω αίτημα/επισήμανση της επιτροπής, η Υπηρεσία Μεταλλείων σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ετοίμασε αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, αντικαθιστώντας σ’ αυτά τη φράση «το ποιόν του» με τη φράση «το χαρακτήρα του, την υγεία του και το λευκό ποινικό του μητρώο» και επιφέροντας περαιτέρω νομοτεχνικές βελτιώσεις στα αρχικά τους κείμενα.

Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός” δήλωσαν ότι η συγκεκριμένη τροποποιητική νομοθεσία δεν επηρεάζει και δεν αφορά τις οργανώσεις τους και ως εκ τούτου δεν ήταν σκόπιμο να τοποθετηθούν επ’ αυτής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού υιοθέτησε τα αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών αυτών, όπως τα κείμενά τους έχουν τροποποιηθεί.

 

19 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων