Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

         

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, ώστε:

1.             να εισαχθούν πρόνοιες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική τήρηση του μητρώου μη εισηγμένων εταιρειών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών,

2.             να δοθεί η ευχέρεια στο Συμβούλιο του ΧΑΚ να εκκαθαρίζει/διακανονίζει συναλλαγές σε νόμισμα άλλο από το ευρώ και

3.             να δοθεί  η δυνατότητα στο Συμβούλιο του ΧΑΚ να ρυθμίζει με κανονιστικές αποφάσεις θέματα που αφορούν εταιρικές δραστηριότητες όπως ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής μερισμάτων, τόκων και άλλων πληρωμών απ’ όλους τους εκδότες, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μέτοχοι θα λαμβάνουν τα πιο πάνω ωφελήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

          Σημειώνεται ότι, για να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής τίτλων σε ξένο νόμισμα στο ΧΑΚ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί. 

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με την προτεινόμενη τροποποίηση επεκτείνονται και ενισχύονται οι λειτουργίες και δραστηριότητες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα σε μη εισηγμένες εταιρείες να χρησιμοποιούν, εάν το επιθυμούν, τις υπηρεσίες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών.

          Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από την προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως είναι η μείωση του διοικητικού κόστους, η απλούστευση των εργασιών, η εξοικονόμηση χρόνου του εργατικού δυναμικού και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

12 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων