Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003» και το νομοσχέδιο «Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Περδίκης
Ιωνάς Νικολάου  
Χρήστος Στυλιανίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Ανδρέας Κυπριανού

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2008, στις 12 Απριλίου 2010, στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 και στις 4 Οκτωβρίου 2010. Το πιο πάνω νομοσχέδιο μελετήθηκε από κοινού με την πρόταση νόμου από την επιτροπή στις τρεις τελευταίες υπό αναφορά συνεδρίες. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ταμείου Θήρας, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, είναι η τροποποίηση του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, έτσι ώστε:

1. να απαλειφθεί η προβλεπόμενη εξύψωση του κυνηγετικού αθλήματος από τους καθοριζόμενους σ’ αυτόν σκοπούς ίδρυσης του Ταμείου Θήρας,

2. να αντικατασταθεί ο όρος θηράματα”, που περιλαμβάνεται σ’ αυτόν, από τον όρο θηρεύσιμα ζώα και

3. να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το κυνήγι στην Κύπρο.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, έτσι ώστε να επέλθουν σ’ αυτόν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ αναλογία των ισχυόντων στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και στον περί Συντάξεων Νόμο.

2. Διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας, ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και παραγωγική.

3. Εναρμόνιση των διατάξεών του με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

4. Συμπερίληψη στους καθοριζόμενους στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία πόρους του Ταμείου Θήρας και της ετήσιας κυβερνητικής χορηγίας, η οποία θα παρέχεται σ’ αυτό, όταν κρίνεται αναγκαίο, για την εκπλήρωση των σκοπών του, που καθορίζονται σ’ αυτήν.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της δήλωσε πως η προτεινόμενη σ’ αυτή θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου στη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το κυνήγι στην Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη, έπειτα από την υιοθέτηση του αιτήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής για συμμετοχή της στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, και αποσκοπεί στη διεύρυνση των θεσμικών οργάνων στα οποία το περιβαλλοντικό κίνημα και οι κυνηγοί θα μπορούν να συνδιαλέγονται για την κατά το δυνατό επίτευξη συναινετικών λύσεων. Περαιτέρω, δήλωσε ο ίδιος εισηγητής, με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου αντικατάσταση του όρουθηράματα”, που περιλαμβάνεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, με τον όροθηρεύσιμα ζώα η ερμηνεία γίνεται πιο περιεκτική και συγκεκριμενοποιεί τα είδη των ζώων για τα οποία επιτρέπεται το κυνήγι. Καταλήγοντας, ο ίδιος εισηγητής ανέφερε ότι, επειδή το κυνήγι δεν μπορεί να θεωρείται άθλημα, περιλαμβάνεται πρόνοια στην πρόταση νόμου με την οποία προτείνεται η απάλειψη της εξύψωσης του κυνηγετικού αθλήματος από τη σχετική διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που καθορίζει τους σκοπούς ίδρυσης του Ταμείου Θήρας.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Ταμείο Θήρας επεξεργάζεται την τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο Θήρας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των προνοιών της. Συναφώς, εισηγήθηκε την αναβολή της συζήτησης των προνοιών της πρότασης νόμου, έτσι ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Ταμείο Θήρας να τις μελετήσουν στα πλαίσια της πιο πάνω σκοπούμενης τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου για τους λόγους που ανέφερε ο εισηγητής της.

Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής εξέφρασε τη διαφωνία του με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου. Ειδικότερα, αναφερόμενος στην προτεινόμενη σ’ αυτήν πρόνοια για αντικατάσταση του όρου θηράματα με τον όρο θηρεύσιμα ζώα”, διευκρίνισε πως οι δύο αυτοί όροι ορίζονται ξεχωριστά και περιλαμβάνονται στην περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων εναρμονιστική νομοθεσία, γι’ αυτό και επισήμανε πως η υιοθέτηση της προτεινόμενης αυτής τροποποίησης ενδεχομένως να συγκρούεται με τις πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε πως το κυνήγι πρέπει να θεωρείται και ως άθλημα, γι’ αυτό και η εξύψωσή του ως τέτοιου δε θα πρέπει να απαλειφθεί από τους καθοριζόμενους στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σκοπούς ίδρυσης του Ταμείου Θήρας.

Επιπρόσθετα, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου πρόνοια για θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας, επισήμανε ότι οι σκοποί ίδρυσης του Ταμείου Θήρας, καθώς και οι δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται από αυτό δε δικαιολογούν τη συμμετοχή της εν λόγω ομοσπονδίας στην υπό αναφορά επιτροπή.

Πέραν των πιο πάνω, όπως ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, η εν λόγω ομοσπονδία συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή που ιδρύεται δυνάμει των προνοιών του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, αρμοδιότητα της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επί ζητημάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης των πληθυσμών των ειδών άγριας πανίδας και άγριων πτηνών και ως εκ τούτου εκφράζει τις απόψεις της με τη συμμετοχή της στην εν λόγω επιτροπή. Τέλος, όπως επισήμανε ο ίδιος εκπρόσωπος, μετά την ίδρυση της πιο πάνω αναφερόμενης Επιστημονικής Επιτροπής, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, στο οποίο συμμετείχε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, έπαυσε να λειτουργεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβάλλεται ως επιχείρημα για την υιοθέτηση της προτεινόμενης στην πρόταση νόμου πρόνοιας.

Στη βάση της πιο πάνω αναφερόμενης εισήγησης που υπέβαλε ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας για αναβολή της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μελέτησε από κοινού τα δύο νομοθετήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση σχετική διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας υιοθέτησε τους κανονισμούς που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία οι οποίοι καθορίζουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων και ειδικότερα τα θέματα που αφορούν τους διορισμούς, τις προαγωγές, τις απολύσεις, τις άδειες απουσίας, την ιατρική και κοινωνική πρόνοια, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τα χορηγήματα, την πειθαρχία, καθώς και τη χορήγηση φιλοδωρήματος ή σύνταξης σε υπαλλήλους του ταμείου, στις χήρες και στα τέκνα αυτών. Ωστόσο, επειδή, με βάση νομική συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμών που υιοθετήθηκαν από το Ταμείο Θήρας, γιατί τέτοια πρόνοια δεν περιλαμβάνεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή της, ώστε να καταστεί δυνατή η υπό αναφορά επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων. Η τροποποίηση αυτή στοχεύει στην υλοποίηση της υπ’ αριθμόν 62.124 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2005.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επειδή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προβλέπεται η ίδρυση Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας χωρίς να ρυθμίζεται η λειτουργία της, κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία να καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και παραγωγική.

Τέλος, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, η προτεινόμενη συμπερίληψη στους πόρους του Ταμείου Θήρας και της ετήσιας κυβερνητικής χορηγίας, η οποία θα παρέχεται σ’ αυτό, όταν κρίνεται αναγκαίο, για την εκπλήρωση των σκοπών του που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, κρίθηκε αναγκαία, ώστε αυτή να θεσμοθετηθεί, δεδομένου ότι το Ταμείο Θήρας λαμβάνει ήδη κρατική χορηγία.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας ενημέρωσε την επιτροπή για τις δραστηριότητες του Ταμείου Θήρας οι οποίες χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ταμείου, καθώς και για το έργο που αυτό επιτελεί, τονίζοντας ότι από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί περίπου 70 εκατομ. για την προστασία και διαχείριση της πανίδας.

Σχολιάζοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέφρασε τη διαφωνία του εν λόγω υπουργείου με αυτές. Ειδικότερα, όσον αφορά την προτεινόμενη σ’ αυτήν πρόνοια για αντικατάσταση του όρου θηράματα από τον όρο θηρεύσιμα ζώα”, διευκρίνισε πως, επειδή τόσο ο όρος θηράματα όσο και ο όρος θηρεύσιμα ζώα ορίζονται ήδη στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, η υιοθέτηση της προτεινόμενης τροποποίησης θα δημιουργήσει προβλήματα εφαρμογής του εν λόγω νόμου, γι’ αυτό και διαφώνησε με αυτήν. Όσον αφορά την προτεινόμενη πρόνοια για θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας, επισήμανε ότι οι σκοποί ίδρυσης του Ταμείου Θήρας, καθώς και οι δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται από αυτό δε δικαιολογούν τη συμμετοχή της εν λόγω ομοσπονδίας στην υπό αναφορά επιτροπή. Πέραν των πιο πάνω, ανέφερε ότι η εν λόγω ομοσπονδία συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή που ιδρύεται δυνάμει των προνοιών του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, αρμοδιότητα της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επί ζητημάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης των πληθυσμών των ειδών άγριας πανίδας και άγριων πτηνών, γι’ αυτό και το έργο της εν λόγω ομοσπονδίας δεν μπορεί να θεωρείται ότι παραγνωρίζεται. Τέλος, σε γραπτό σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή ο εν λόγω εκπρόσωπος, στο οποίο απαντώνται ερωτήματα μελών της επιτροπής που τέθηκαν κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων νομοθετημάτων, μεταξύ άλλων, και για το κατά πόσο το κυνήγι μπορεί να θεωρείται ως άθλημα, αναφέρεται ότι αυτό εξαρτάται από την ερμηνεία που ο καθένας μπορεί να δώσει στο θέμα αυτό.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο τροποποίηση που αφορά την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας δεν μπορεί να ρυθμίζεται με κανονισμούς, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η συμπερίληψη της πρόνοιας αυτής στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος, έπειτα από διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από μέλη της επιτροπής σε σχέση με την τροποποίηση αυτή, εισηγήθηκε την αναδιαμόρφωση της εν λόγω πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία, όπως αρχικά προβλεπόταν, για την αφυπηρέτηση των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε να καθοριστεί σ’ αυτήν ότι η ηλικία αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας που θα συμπληρώσουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών. Και τούτο, για να μην ισχύσει η σταδιακή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, όπως ίσχυσε στους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ συμφώνησαν με την προτεινόμενη στο νομοσχέδιο επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ δήλωσε πως η οργάνωσή του διαφωνεί, ως θέμα αρχής, με την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων γενικά στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο στάδιο της συζήτησης των νομοθετημάτων, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Ταμείου Θήρας, τους πόρους του και με τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται από αυτό, καθώς και με την επιμόρφωση και τις εξετάσεις υποψήφιων κυνηγών για την απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Θήρας, αφού έλαβαν υπόψη την πιο πάνω εισήγηση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με την προτεινόμενη πρόνοιά του για επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας, διαμόρφωσαν το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την εν λόγω εισήγησή της και, αφού επέφεραν σ’ αυτό ορισμένες τροποποιήσεις νομοτεχνικής φύσεως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσαν διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου στην επιτροπή.

Περαιτέρω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, να τροποποιήσει την προτεινόμενη στο νομοσχέδιο πρόνοια που ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας και ειδικότερα την πρόνοια σύμφωνα με την οποία οποιεσδήποτε παρατηρήσεις επί των πρακτικών που τηρούνται κατά τις συνεδρίες της υποβάλλονται γραπτώς στον πρόεδρό της εντός σαράντα οκτώ ωρών από τη διανομή τους στα μέλη, έτσι ώστε οι εν λόγω παρατηρήσεις να υποβάλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, με εξαίρεση την πρόνοιά του που αφορά την επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας, την οποία απορρίπτουν ως θέμα αρχής. Περαιτέρω, οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και προτίθεται να την καταψηφίσουν.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. Παράλληλα, ίδιοι βουλευτές δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και προτίθενται να την καταψηφίσουν.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου, που κατέθεσε στη Βουλή, σε νόμο. Παράλληλα, διαφώνησε με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και τάσσεται εναντίον της ψήφισής του.

Με την επιφύλαξη της πιο πάνω αναφερόμενης διαφωνίας των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τη διαφωνία του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και την απόρριψη της πρότασης νόμου.

 

 

 

 

 

12 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων