Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηένου (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου ύψους €3.685.000, που έχει συναφθεί μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηένου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς του δήμου στο έργο που αφορά την κατασκευή του Κεντρικού Συστήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Λυμάτων.  Το δάνειο θα τιμολογείται με σταθερό επιτόκιο 5,5% για τα πρώτα δύο χρόνια, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου, και ακολούθως θα τιμολογείται με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών, προσαυξημένο κατά 2,50% μέχρι τη λήξη του δανείου.  Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε είκοσι πέντε χρόνια, με είκοσι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος σε κεφάλαιο πέντε χρόνων και θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση.  Σημειώνεται ότι στις 4 Οκτωβρίου 2010 το Euribor έξι μηνών ανερχόταν στο 1,141%.

          Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση των ευνοϊκότερων όρων δανεισμού με βάση τη διαδικασία προσφορών την έχει ο ίδιος ο δήμος, η δε αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών περιορίζεται στη διενέργεια ελέγχου για το κατά πόσο η τελική απόφαση κατακύρωσης αφορά τη χαμηλότερη προσφορά.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσφορά κατακυρώθηκε στο χαμηλότερο προσφοροδότη. 

          Συναφώς, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος του χρεωστικού επιτοκίου, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων ως προς τις υπόλοιπες δανειακές υποχρεώσεις του συμβουλίου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσον αφορά τις προσφορές για την παραχώρηση του δανείου.  Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2010.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σχετικής συμφωνίας δανειοδότησης.

 

12 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων