Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος (Αρ. 1) του 2010» και «Ο Τροποποιητικός (Αρ.1) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 2009 Νόμος του 2009 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η έγκριση διάθεσης συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 1.100.000 από το Ταμείο του ΚΟΑΓ για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που αφορούν την υποχρέωση καταβολής διάφορων φόρων και τελών.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2009 Νόμου του 2009, με στόχο την εκ των υστέρων κάλυψη δαπάνης ύψους €150.182,54, που έγινε κατά το έτος 2009 από το Κεφάλαιο (3), Άρθρο 11, «Διάφοροι Φόροι και Τέλη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, ο υπό συζήτηση συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορά την ανάγκη αύξησης του

 

ποσού στο Κεφάλαιο (3), Άρθρο 11, «Διάφοροι Φόροι και Τέλη», του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το 2010 από €150.000 σε €1.100.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συμπληρωματικές πιστώσεις που ζητούνται προορίζονται για την κάλυψη δαπανών σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Οφειλόμενο φόρο εισοδήματος για το έτος 2008, πλέον επιβαρύνσεις και τόκοι, ποσό για το οποίο δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΓ για το 2010.

2. Έκτακτη αμυντική εισφορά.

3. Προσωρινή φορολογία για το 2010.

4. Φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2010.

Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων διαπιστώθηκε, κατόπιν υπόδειξης του προέδρου της επιτροπής, ότι εκ παραδρομής το ποσό που ζητείται με το σχετικό νομοσχέδιο ως συμπληρωματική πίστωση ανέρχεται σε 1.100.000 αντί του ορθού ποσού που είναι €950.000. Όπως σχετικά υπεδείχθη στους κυβερνητικούς αρμόδιους, για τον ίδιο σκοπό έχει ήδη εγκριθεί κονδύλι ύψους €150.000 με την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το έτος 2010. Συνεπώς, στο παρόν στάδιο θα πρέπει να ζητείται η έγκριση πληρωμής του ποσού που συνιστά τη διαφορά μεταξύ του οφειλόμενου συνολικού ποσού και του ήδη εγκριθέντος ποσού για τον ίδιο σκοπό. Με την επισήμανση του προέδρου της επιτροπής συμφώνησαν τόσο οι κυβερνητικοί αρμόδιοι όσο και οι εκπρόσωποι του ΚΟΑΓ.

Συναφώς, ζητήθηκε και κατατέθηκε στην επιτροπή σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, για σκοπούς διόρθωσης της λανθασμένης πρόβλεψης. Στην επιστολή αυτή διευκρινίζεται ότι για κάλυψη των πιο πάνω αναφερόμενων δαπανών του ΚΟΑΓ το ύψος του σχετικού ποσού θα πρέπει να καθοριστεί σε 950.000 αντί €1.100.000 που προβλέπει το κατατεθέν νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της και επισυνάπτοντας νέο διορθωμένο

κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση και των δύο νομοσχεδίων σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2009 Νόμου του 2009 Νόμος του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

5 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων