Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου και στις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου [(Νόμος αριθμός 101(Ι) του 2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2008] για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 42 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, ο σκοπός της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά είναι η θέσπιση γενικών διατάξεων που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Η υπό αναφορά Οδηγία επιφέρει τροποποίηση στην Οδηγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών και συνεπώς προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση σύμφωνα με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε πως το υπό εξέταση τροποποιητικό νομοσχέδιο τροποποιεί τους περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμους και τους εναρμονίζει με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 42 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά προσθέτει στο παράρτημα της Οδηγίας 98/27/ΕΚ ως σημείο 13 αναφορά στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ το οποίο αφορά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να εναρμονιστούν με την εν λόγω Οδηγία μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2009. Συναφώς, επισημαίνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 26 Νοεμβρίου 2009 και παραπέμφθηκε αρχικά για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως μέρος πακέτου νομοσχεδίων και κανονισμών που επίσης εναρμονίζουν το κυπριακό δίκαιο με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το νομοσχέδιο αυτό σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2009 και 27ης Απριλίου 2010, και ετοίμασε έκθεση προς την ολομέλεια της Βουλής, με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2009. Ωστόσο, η ολομέλεια του σώματος στις 10 Δεκεμβρίου 2009 αποφάσισε ότι το νομοσχέδιο αυτό έχρηζε περαιτέρω εξέτασης από την επιτροπή. Σε νεότερη συνεδρία της, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2010, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας έκρινε ότι το παρόν νομοσχέδιο, καθώς και άλλα εναρμονιστικά με τη συγκεκριμένη Οδηγία νομοσχέδια και κανονισμοί άπτονται θεμάτων εργασιακού καθεστώτος, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την παραπομπή τους για περαιτέρω εξέταση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο πρόεδρος της οποίας αποδέχτηκε την εισήγηση αυτή.

Σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με αυτό προστίθεται στο παράρτημα του βασικού νόμου όπου απαριθμούνται οι νόμοι που διέπουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών και ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος του 2010 [Νόμος αριθμός 76(Ι) του 2010], ο οποίος αποτελεί τον οριζόντιο νόμο για ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου Προγραμματισμού δήλωσαν περαιτέρω ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από το γραφείο αυτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

5 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων