Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου «Ο περί της Προσωρινής Απαγόρευσης της Διάθεσης στην Αγορά ή και της Χρήσης Σκευασμάτων που Περιέχουν την Ουσία Methomyl Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Στέλιος Ιερωνυμίδης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Απριλίου και 23 Σεπτεμβρίου 2010. 

          Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης και της οργάνωσης “Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου”.  

          Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων, η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κύπρου, η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων/Διανομέων και Βιομηχάνων Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης και της διάθεσης στην αγορά οποιουδήποτε σκευάσματος περιέχει την ουσία “methomyl”.

          Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της αναφέρθηκε στην ευρεία έκταση που έλαβε η χρήση σκευασμάτων που περιέχουν την ουσία “methomyl” με σκοπό τη δηλητηρίαση ζώων, παρά τη μέχρι πρόσφατα απαγόρευση της χρήσης ή διάθεσης της εν λόγω ουσίας στην αγορά.  Ο ίδιος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι το methomyl περιλήφθηκε πρόσφατα στον κατάλογο των ουσιών που σύμφωνα με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά κράτους μέλους, εφόσον εγκριθούν από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού.  Η Οδηγία αυτή επιτρέπει την πώληση προϊόντων που περιέχουν την ουσία αυτή μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, έννοια που, όπως δήλωσε ο εισηγητής, δεν ερμηνεύεται στην εθνική νομοθεσία, κάτι που, κατά την άποψή του, θα οδηγήσει σε παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου.

          Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με επιστολή της στην επιτροπή, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2010, εξέφρασε την άποψη ότι η πρόταση νόμου αντίκειται στις διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας, στο βαθμό που αυτή εισάγει ρύθμιση διαφορετική από την προβλεπόμενη στην Οδηγία.  Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά στην απουσία ερμηνείας του όρου “επαγγελματίας χρήστης” στην εθνική νομοθεσία και σημειώνεται ότι δεν τίθεται θέμα ελλιπούς μεταφοράς της Οδηγίας, νοουμένου ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην παράνομη χρήση των προϊόντων που περιέχουν methomyl.  Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε περαιτέρω ότι το ρυθμιστικό κενό που υπάρχει στην εθνική νομοθεσία θα καλυφθεί με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, η οποία πρέπει να γίνει πριν από τη 14η Δεκεμβρίου 2011.

          Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας δήλωσε συναφώς ότι το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, στο οποίο εκπροσωπείται το Τμήμα Γεωργίας και το οποίο είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση αιτήσεων εγγραφής σκευασμάτων, δεν έχει ενώπιόν του αίτηση για εγγραφή σκευάσματος που περιέχει την ουσία “methomyl”.  Ο ίδιος τόνισε ότι, για να συνάδει η πρόταση νόμου με το κοινοτικό κεκτημένο, πρέπει να αποδειχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η νόμιμη χρήση προϊόντων που περιέχουν την ουσία “methomyl” συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και επανέλαβε την πάγια θέση του Τμήματος Γεωργίας ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται οποιοδήποτε φυτοφάρμακο για την παράνομη χρήση του.  Όσον αφορά τη διάθεση της ουσίας σε επαγγελματίες χρήστες, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κύπρος είναι σε διαδικασία εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι οι επαγγελματίες χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σκεύασμα θα είναι πρόσωπα που θα  παρακολουθούν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ακολούθως θα τους χορηγείται πιστοποιητικό επαγγελματία χρήστη.  Το σύστημα χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού πρέπει να κατατεθεί από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2013.

          Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας συμφώνησε με τις θέσεις που εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας.

          Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε διευκρινιστικά ότι το τμήμα του δεν είναι αρμόδιο για το χειρισμό του θέματος που αφορά η υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

          Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τόνισε ότι η χρήση οποιασδήποτε δηλητηριώδους ουσίας, συμπεριλαμβανομένης της ουσίας “methomyl”, για θανάτωση ζώων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

          Ο εκπρόσωπος του Ταμείου Θήρας δήλωσε ότι η χρήση σκευασμάτων που περιέχουν την ουσία “methomyl”, νόμιμη ή παράνομη, προκαλεί προβλήματα στα θηράματα και στην άγρια ζωή λόγω της τοξικότητας της ουσίας.  Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να εισαχθούν περιορισμοί στη χρήση τέτοιων σκευασμάτων, όπως χρήση μόνο από εγγεγραμμένους γεωργούς, καταγραφή της ποσότητας που αγοράστηκε και του σκοπού χρήσης της στα σημεία πώλησης.

          Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος” στήριξαν τη νόμιμη χρήση της υπό αναφορά ουσίας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη ρύθμισης της διάθεσής της στην αγορά.

          Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις όχι μόνο της παράνομης, αλλά και της λανθασμένης χρήσης σκευασμάτων που περιέχουν την ουσία “methomyl”, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την τακτική ενημέρωση των εμπλεκόμενων προσώπων, το συστηματικό έλεγχο της χρήσης της και τη λήψη μέτρων κατά των παραβατών.

          Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, σε γραπτό σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή, σημείωσε ότι ο προβληματισμός για τη χρήση της ουσίας “methomyl” ως μέσου δηλητηριασμού ζώων μπορεί να αρθεί με την ελεγχόμενη διάθεση των σκευασμάτων που περιέχουν την εν λόγω ουσία, καθώς και το συστηματικό έλεγχο των χρηστών.

          Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, σε γραπτό σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή, εξέφρασε την αντίθεσή του με το σκοπό της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.  Στο ίδιο σημείωμα επισημαίνεται ότι, παρά την απαγόρευση του methomyl από τις 19 Μαρτίου 2008, καμία μείωση δεν έχει παρατηρηθεί στις δηλητηριάσεις ζώων.

Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν έχει καμία ένσταση στο να επιτραπεί η διάθεση της ουσίας “methomyl” στην αγορά.

          Η εκπρόσωπος της οργάνωσης “Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου” υπογράμμισε τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει η δηλητηρίαση ζώων στην Κύπρο, δεδομένης της μη διερεύνησης τέτοιων υποθέσεων από την αστυνομία.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος να εισηγηθεί στη Βουλή την απόρριψη της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γιατί αυτή, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αντίκειται στην ισχύουσα ευρωπαϊκή Οδηγία και επιπρόσθετα, δεδομένης της πληροφόρησης για προσθήκη πικραντικής ουσίας στα εν λόγω σκευάσματα, αυτά δε θα συνιστούν κίνδυνο δηλητηρίασης των ζώων. 

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των διατάξεων της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

          Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και εισηγητής της πρότασης νόμου τάχθηκε υπέρ της ψήφισής της σε νόμο, για τους λόγους που ανέπτυξε στην εισήγησή του.

  

 

5 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων