Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2010 Νόμος (Αρ. 1) του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής ποσού ύψους €1.800.000 για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται στα πλαίσια του σχεδίου επιχορήγησης διακοπών, μέρος του οποίου τυγχάνει διαχείρισης από τον ΚΟΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα πλαίσια των σχεδίων κοινωνικού τουρισμού θα διατεθούν εντός του 2010 τα ακόλουθα:

1. €1,8 εκατομ. μέσω του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για λειτουργία των σχεδίων επιχορήγησης διακοπών για τους ασφαλισμένους με χαμηλά εισοδήματα και για τους συνταξιούχους, και

2. €1 εκατομ. στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών για ενίσχυση του σχεδίου επιδότησης αδειών εργοδοτούμενων μελών του Κεντρικού Ταμείου Αδειών.

Υπό το φως των πιο πάνω, το κονδύλι ύψους €1,8 εκατομ., το οποίο αντιστοιχεί στην ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ, θα διατεθεί ως ακολούθως:

1. €1,2 εκατομ. για τη λειτουργία του σχεδίου επιχορήγησης διακοπών για τους ασφαλισμένους με χαμηλά εισοδήματα, και

2. €0,6 εκατομ. για τη λειτουργία του σχεδίου επιχορήγησης διακοπών για τους συνταξιούχους.

Ενημερώνοντας την επιτροπή ευρύτερα για τα σχέδια επιχορήγησης διακοπών εσωτερικού κοινωνικού τουρισμού, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Στα πλαίσια του πακέτου μέτρων για αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που είχε εγκριθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 68.341, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2009), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάρμοσε το σχέδιο κοινωνικού τουρισμού κατά το έτος 2009.

2. Στα πλαίσια του πιο πάνω σχεδίου, αποφασίστηκε η διεύρυνση των κριτηρίων των σχεδίων επιχορήγησης διακοπών που ήδη εφαρμόζονταν για τα μέλη του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος και τα άτομα με αναπηρίες, με στόχο να επωφεληθούν από τα σχέδια αυτά περισσότερα άτομα, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν δύο νέα σχέδια.

3. Τα νέα σχέδια αφορούν ασφαλισμένους με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του Κεντρικού Ταμείου Αδειών και τους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. Η συνολική δαπάνη για το 2009 ανήλθε στα €3.043.186 και έτυχε διαχείρισης μέσω του προϋπολογισμού του ΚΟΤ. Επιπρόσθετα, ποσό ύψους €3.347.923 καταβλήθηκε μέσω του σχεδίου επιχορηγημένων αδειών εργοδοτουμένων του Κεντρικού Ταμείου Αδειών.

5. Η επιτυχής εφαρμογή των σχεδίων κοινωνικού τουρισμού κατά το 2009 συνηγορεί στην εφαρμογή και διεύρυνση των σχεδίων κοινωνικού τουρισμού και κατά το 2010.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, για τα κριτήρια και άλλες προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με την αξιολόγηση των αιτήσεων, ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με το σχέδιο επιχορήγησης διακοπών ασφαλισμένων με χαμηλά εισοδήματα (€1,2 εκατομ.), δικαίωμα είχαν οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα νοικοκυριού κατά το 2009 για μονομελείς οικογένειες μέχρι €18.000 και για διμελείς οικογένειες μέχρι €27.000 με αύξηση του ορίου κατά €2.000 για κάθε εξαρτώμενο, που δεν ήταν δικαιούχοι συμμετοχής σε άλλο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης διακοπών σε ξενοδοχείο/τουριστικό κατάλυμα για το 2010.

2. Αναφορικά με το σχέδιο επιχορήγησης διακοπών συνταξιούχων (€0,6 εκατομ.), δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συνταξιούχοι γήρατος και χηρείας ηλικίας 63 ετών και άνω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι συνταξιούχοι κοινωνικής σύνταξης οι οποίοι βάσει των τηρουμένων αρχείων έχουν συνολικό μηνιαίο εισόδημα από τις ολικές συντάξεις του νοικοκυριού (συντάξεις Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συντάξεις από επαγγελματικά σχέδια συντάξεων, ειδική χορηγία για συνταξιούχους και επίδομα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα) για τον Ιούνιο του 2010 που δεν υπερβαίνει τα €960 για νοικοκυριά ενός ατόμου και τα €1.700 για νοικοκυριά δύο συζύγων και εφόσον το εν λόγω νοικοκυριό δεν έχει επωφεληθεί από κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης διακοπών σε ξενοδοχείο/τουριστικό κατάλυμα για το 2010.

Προτεραιότητα έχουν οι αιτητές που δεν έχουν επωφεληθεί από τέτοια σχέδια κατά το έτος 2009. Όσοι αιτητές έτυχαν έγκρισης μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμά τους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Οι ίδιοι αρμόδιοι κατέθεσαν επίσης ότι λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων και των περιορισμένων πιστώσεων από τους δικαιούχους έχουν εξαιρεθεί όσοι επωφελήθηκαν πέρσι και για τους υπόλοιπους έγινε ιεράρχηση με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας. Περαιτέρω, οποιαδήποτε ποσά εγκρίσεων έχουν επιστραφεί από δικαιούχους που δεν αξιοποίησαν το δικαίωμά τους διατίθενται σε άλλους δικαιούχους με βάση την ιεράρχηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος της οικογένειας. Οι αιτητές οι οποίοι έχουν απορριφθεί έχουν ειδοποιηθεί γραπτώς με πλήρη αναφορά στους λόγους της απόρριψής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

5 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων