Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Σεπτεμβρίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), ο Σύνδεσμος Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες) και ο Σύνδεσμος Πολυδύναμων Σκαφών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών κοινοποίησαν γραπτώς τις θέσεις τους επί του θέματος στην επιτροπή, σημειώνοντας τη σύμφωνη γνώμη τους επί των προνοιών του νομοσχεδίου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμου με την Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης. Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος αυτόματου εντοπισμού (AIS) στα αλιευτικά σκάφη άνω των δεκαπέντε (15) μέτρων.

2. Την υποχρέωση χρήσης συστημάτων ευρείας εμβέλειας αναγνώρισης και εντοπισμού των πλοίων (LRIT).

3. Την υποχρέωση στους φορτωτές πλοίων που καταπλέουν σε κυπριακά λιμάνια και στους φορτωτές κυπριακών πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικά λιμάνια και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα αγαθά όπως υποβάλλουν σχετική δήλωση στον πλοίαρχο ή στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου, στην οποία να περιέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τα εν λόγω αγαθά.

4. Την υποχρέωση της αρμόδιας αρχής για εγκαθίδρυση κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών, με σκοπό την επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς και την υποχρέωσή της για διαβίβαση πληροφοριών για επικίνδυνα ή ρυπογόνα αγαθά στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, κατόπιν αιτήσεως, μέσω του εν λόγω συστήματος, εφόσον απαιτείται για σκοπούς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ή της προστασίας του περιβάλλοντος.

5. Την εγκαθίδρυση Επιτροπής Καταφυγίων-Ασφάλειας για την αξιολόγηση ή και τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την υποδοχή πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε καταφύγιο της Δημοκρατίας και τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεών της μόνο στο Ανώτατο Δικαστήριο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των αποφάσεών της.

6. Την ενίσχυση των προνοιών αναφορικά με την παροχή καταφυγίου σε πλοία που διατρέχουν κίνδυνο (ship in distress) και χρήζουν βοήθειας, καθώς και τον καταρτισμό σχεδίων από την αρμόδια αρχή για το σκοπό αυτό.

Ο διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανέλυσε στην επιτροπή τις βασικότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου και πληροφόρησε τα μέλη ότι το κόστος εγκατάστασης του προτεινόμενου συστήματος αυτόματου εντοπισμού (AIS) ανέρχεται στα €1.000 και θα επηρεάσει περίπου είκοσι (20) αλιευτικά σκάφη άνω των δεκαπέντε (15) μέτρων. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι με τη συγκεκριμένη πρόνοια θα ενισχυθεί η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

4 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων