Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Άδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Άδεια Εμπορίας Σπόρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Σεπτεμβρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και Ευρωαγροτικός, καθώς και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας απέστειλε στην επιτροπή σχετική επιστολή με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 5 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση ορισμένων παραρτημάτων τους και πιο συγκεκριμένα αυτών στα οποία καθορίζεται ο τύπος της αίτησης που απαιτείται να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για απόκτηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης και ο τύπος της αίτησης για απόκτηση ή ανανέωση άδειας εμπορίας σπόρων.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με την αντικατάσταση των υπό αναφορά παραρτημάτων επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του υφιστάμενου εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το αντίστοιχο κοινοτικό, όσον αφορά τις απαιτήσεις για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης και άδειας εμπορίας σπόρων, καθώς επίσης αναφορικά με το χρόνο που απαιτείται για την αυτόματη έκδοση ή ανανέωση των εν λόγω αδειών σε περίπτωση μη έγκαιρης εξέτασης αίτησης από την αρμόδια αρχή.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σημείωσε ότι οι κυριότερες πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας έχουν ήδη μεταφερθεί στο κυπριακό δίκαιο με την πρόσφατα ψηφισθείσα από τη Βουλή νομοθεσία «Ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος», ενώ οι υπό εξέταση κανονισμοί συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση του εθνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

4 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων