Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Σεπτεμβρίου 2010. Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και Ευρωαγροτικός”, καθώς και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας απέστειλε σχετική επιστολή με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/74/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση των Οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τις βοτανικές ονομασίες των φυτών, τις επιστημονικές ονομασίες άλλων οργανισμών και ορισμένων παραρτημάτων των Οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 2002/57/ΕΚ υπό το πρίσμα των εξελίξεων της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση ορισμένων παραρτημάτων των περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών, των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών και των περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμών, καθώς επίσης η τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο που διέπει τον τομέα των σπόρων προς σπορά με το αντίστοιχο κοινοτικό, σύμφωνα με τις εξελίξεις στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που αφορούν τις βοτανικές ονομασίες των φυτών και τις επιστημονικές ονομασίες άλλων οργανισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιές τους σύμφωνα με τα πιο πάνω, επισήμανε ότι στους υπό εξέταση κανονισμούς δεν περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

4 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων