Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους αναπεμφθέντες νόμους «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010» και «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Ευαγόρου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γιώργος Περδίκης
Αθηνά Κυριακίδου  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2010, και επανεξέτασε τους δύο πιο πάνω νόμους, οι οποίοι ψηφίστηκαν από την ολομέλεια του σώματος την 1η Ιουλίου 2010 και αναπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωπος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο αναπεμφθέντες νόμοι κατατέθηκαν υπό τη μορφή προτάσεων νόμου από τους βουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλο, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Αθηνά Κυριακίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού.

Η πρώτη πρόταση νόμου αποσκοπούσε στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των καθηγητών από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας. Όπως τελικά η εν λόγω πρόταση διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος, η πρόνοια που αφορά την επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθηγητή θα τύχει σταδιακής εφαρμογής ως ακολούθως:

1. Για καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 31ης Αυγούστου 2012, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, η ηλικία των 61 ετών.

2. Για καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2012 και της 31ης Αυγούστου 2013, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, η ηλικία των 62 ετών.

3. Για καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013, η ηλικία των 63 ετών.

Η δεύτερη πρόταση νόμου αποσκοπούσε στη ρύθμιση του δικαιώματος καθηγητή σε πρόωρη οικειοθελή αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την ημερομηνία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις όπως προβλέπονται και στους δύο αναπεμφθέντες νόμους θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Οι λόγοι της αναπομπής των δύο νόμων, όπως αναφέρονται στις σχετικές επιστολές του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2010, παρατίθενται αυτούσιοι και είναι οι ακόλουθοι:

«1. Με τους προτεινόμενους νόμους επεκτείνεται σταδιακά το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των καθηγητών από το 60ό στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Με την παράταση αυτή του ορίου ηλικίας των καθηγητών περιορίζεται η δυνατότητα διορισμού στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία νέων προσώπων, τα οποία κατά κανόνα διαθέτουν περισσότερα προσόντα και δεξιότητες από τους παλαιότερους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα της παιδείας, αλλά και να επιδεινώνεται το πρόβλημα επικοινωνίας των καθηγητών με τους μαθητές λόγω της αύξησης της διαφοράς ηλικίας. Ταυτόχρονα, με τον περιορισμό της δυνατότητας αυτής αυξάνεται η ανεργία μεταξύ των νέων επιστημόνων, με δυσμενείς επιπτώσεις σε όλη την έκταση της οικονομίας. Παράλληλα, η αύξηση του ορίου ηλικίας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παιδείας εξαιτίας της, λόγω πνευματικής και σωματικής κόπωσης, μείωσης της αποδοτικότητας των καθηγητών, φαινόμενο το οποίο κατ’ ανάγκη επηρεάζεται από την αύξηση της ηλικίας.

2. Οι αναπεμφθέντες νόμοι επίσης θα επιφέρουν αύξηση του κόστους των συντάξεων και, κατά συνέπεια, επιβάρυνση του προϋπολογισμού, λόγω της μεγαλύτερης σύνταξης και του μεγαλύτερου εφάπαξ ποσού που θα λάβουν οι καθηγητές, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υπηρετούν και μετά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

3. Περαιτέρω, οι αναπεμφθέντες νόμοι ενδεχομένως να επιφέρουν αύξηση του κόστους του μισθολογίου, αφενός λόγω του ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους καθηγητές ή τουλάχιστον σε ορισμένους από αυτούς να ανελιχθούν σε υψηλότερες θέσεις/κλίμακες και αφετέρου γιατί οι καθηγητές αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μισθό αντί σύνταξης, η οποία, ως γνωστόν, με βάση την περί συντάξεων νομοθεσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ½ των συντάξιμων απολαβών. Σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, ο μέσος όρος αύξησης του κόστους των συντάξεων και του εφάπαξ ποσού θα ανέλθει σε 18,74%».

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στους λόγους της αναπομπής, επισήμανε ότι οι λόγοι αυτοί αφορούν κυρίως θέματα ουσίας, τα οποία οι αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει να αναλύσουν ενώπιον της επιτροπής.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης θα αποτελέσει εμπόδιο στην είσοδο νέων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίοι θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αφού αυτοί κατά κανόνα διαθέτουν περισσότερα προσόντα και δεξιότητες. Επίσης, απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα που υποβλήθηκαν, επισήμανε ότι, όσον αφορά τον παράγοντα “ηλικία” και το συσχετισμό με τα διάφορα επαγγέλματα, αυτό που ισχύει για το επάγγελμα του καθηγητή είναι ότι η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης αναμένεται να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της παιδείας, κάτι που ενδεχομένως να μην ισχύει για άλλο επάγγελμα. Επιπρόσθετα, ο ίδιος επισήμανε ότι, στα πλαίσια της βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, προωθείται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, καθώς και νέες προτάσεις για το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε από την πλευρά του ότι το όλο θέμα άπτεται περίπλοκων τεχνικών ζητημάτων, για τα οποία απαιτείται αναλογιστική μελέτη. Οι πρόνοιες των αναπεμφθέντων νόμων πιθανόν να παρουσιάζουν μια προσωρινή λογιστική εξοικονόμηση, αφού θα αναβληθεί η καταβολή του εφάπαξ ποσού στους αφυπηρετούντες, αλλά στην πορεία θα υπάρξουν μισθολογικές αυξήσεις και με την πάροδο της τριετίας θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη σύνταξη και μεγαλύτερο εφάπαξ ποσό, οπότε οι κρατικές δαπάνες θα είναι αυξημένες. Επιπρόσθετα, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η εφαρμογή των πιο πάνω ρυθμίσεων θα επιδεινώσει το υφιστάμενο πρόβλημα ανεργίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης των αναπεμφθέντων νόμων η επιτροπή έθεσε επιπρόσθετα ερωτήματα στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στους αρμόδιους υπουργούς.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, απαντώντας ειδικότερα σε ερώτημα μέλους της επιτροπής κατά πόσο οι διατάξεις των αναπεμφθέντων νόμων συνιστούν επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με το τρέχον έτος ή μεταγενέστερο έτος, αφού αυτές τίθενται σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2011, επισήμανε ότι τόσο ο προϋπολογισμός του 2010 όσο και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους είναι αλληλένδετοι. Για να δοθεί οριστική απάντηση κατά πόσο υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και να γίνουν οι σχετικές μελέτες και αναλύσεις.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται εναντίον της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι εμμένει υπέρ και των δύο νόμων όπως αυτοί ψηφίστηκαν από την ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας και συναφώς κατά των δύο νόμων όπως αυτοί ψηφίστηκαν από την ολομέλεια του σώματος.

 

28 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων