Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

 Παρόντες:

          Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος              Γιαννάκης Γαβριήλ

          Μαρία Κυριακού                                             Άγγελος Βότσης

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Γιώργος Βαρνάβα

          Ανδρέας Μουσκάλλης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε αριθμό  συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2ας  Φεβρουαρίου και 23ης Ιουνίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο διευθυντής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ.

          Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή Λευτέρη Χριστοφόρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να μειωθεί το ύψος των ισχυόντων μισθωμάτων και τελών χρήσης που καταβάλλονται για γεωργικούς, τουριστικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, που  καθορίζονται στον πίνακα των περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διάθεση) Κανονισμών του 1989 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν έκτοτε.

          Ο πρόεδρος της επιτροπής και εισηγητής της πιο πάνω πρότασης νόμου ανέφερε ότι με την εν λόγω πρόταση νόμου σκοπείται η αποκατάσταση μιας στρέβλωσης η οποία υπάρχει, αφού τα υφιστάμενα ποσοστά μισθωμάτων και τελών χρήσης που ισχύουν σήμερα για γεωργικούς, τουριστικούς και βιομηχανικούς σκοπούς είναι υπερβολικά υψηλά και ασύμφορα τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους μελλοντικούς ενοικιαστές τους και παράλληλα η αξία της ιδιοκτησίας στη βάση της οποίας αυτά υπολογίζονται έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.  

          Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε συναφώς, μεταξύ άλλων, ότι, όταν κατά τη μίσθωση της γης επιβάλλεται μίσθωμα τουλάχιστον στο ύψος του αγοραίου ενοικίου όπως αυτό καθορίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αυτό δε συνιστά κρατική ενίσχυση.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης της πιο πάνω πρότασης νόμου έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επί των τροποποιήσεων που προτείνονται στα μισθώματα και στα τέλη χρήσης με την πιο πάνω πρόταση νόμου.  Από τους ίδιους εκπροσώπους αναφέρθηκε ότι η εκτελεστική εξουσία ετοιμάζει συναφείς κανονισμούς, οι οποίοι εκκρεμούν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στους οποίους θα μπορούσε, και θα ήταν ορθότερο, να περιληφθούν και οι τροποποιήσεις, στο βαθμό που αυτές έχουν συμφωνηθεί.  Ως εκ τούτου, δόθηκε προθεσμία στην εκτελεστική εξουσία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι πιο πάνω τροποποιήσεις να γίνουν με τροποποιητικούς κανονισμούς οι οποίοι να κατατεθούν από την εκτελεστική εξουσία. Ωστόσο, στα τελευταία στάδια της εξέτασης της πιο πάνω πρότασης νόμου οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσαν ότι δεν καθίσταται δυνατό να κατατεθούν οι κανονισμοί στη Βουλή πριν από τον τερματισμό των εργασιών της για τις θερινές διακοπές.

          Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω πρότασης νόμου, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η τροποποίηση των πιο πάνω κανονισμών πρέπει να προέλθει από την εκτελεστική εξουσία, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την τροποποίηση κανονισμών.

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

          Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πιο πάνω πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων