Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος              Γιαννάκης Γαβριήλ

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Άγγελος Βότσης

          Ανδρέας Μουσκάλλης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2010.  Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και εκπρόσωπος της ίδιας υπηρεσίας, ο γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ο γραμματέας/διευθυντής της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου.

          Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τις συνεργατικές εταιρείες, με στόχο να διευκολυνθεί η διαδικασία μετατροπής της ευθύνης των μελών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από απεριόριστη σε περιορισμένη, με τη δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα δικαιώματα των δανειστών. Η δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου συμβάλλει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο για σκοπούς ικανοποίησης σε συνεχή βάση των εποπτικών απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια όσο και για σκοπούς χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους.

          Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.             Τροποποίηση των άρθρων 6 και 12 του βασικού νόμου, μέσω των οποίων διευκολύνεται η διαδικασία μετατροπής της απεριόριστης ευθύνης των μελών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε περιορισμένη, ώστε να προωθηθεί η δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου.  Στο νέο εδάφιο (1) του άρθρου 6 αναφέρεται συγκεκριμένα ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010 δεν εγγράφονται παρά μόνο εταιρείες που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο και των οποίων, τηρουμένων των διατάξεων του νέου άρθρου 12Α, τα μέλη έχουν ευθύνη περιορισμένη στο ύψος του ποσού της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

2.             Προσθήκη νέου άρθρου 12Α, μέσω του οποίου θεσμοθετούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου και άλλων τίτλων από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

3.             Προσθήκη νέου άρθρου 57Α, με το οποίο επιτυγχάνεται μερική εναρμόνιση με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ σε ό,τι αφορά την ευθύνη των μελών της  Επιτροπείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης.

          Όπως αναφέρεται σχετικά στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η εναρμόνιση με τις λοιπές πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ έχει επιτευχθεί μέσω της Κανονιστικής Απόφασης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΔΠ 476/2008).

          Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών δήλωσε ότι ο συνεργατισμός προχωρεί στην ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του, ενώ εκκρεμεί και ο γενικότερος εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας.  Με το παρόν νομοσχέδιο προτείνονται επιβαλλόμενες βελτιώσεις και προσθήκες, προκείμενου ο συνεργατισμός να αποκτήσει τα όπλα που του χρειάζονται, για να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο του, χωρίς όμως να χάνει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του.

          Ο γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε διευκρινιστικά ότι με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο θα συνεχίσει να ισχύει η αρχή ότι κάθε μέλος, ανεξάρτητα από το σύνολο των μετοχών που θα αποκτά, θα εξακολουθήσει να έχει μία ψήφο και περαιτέρω ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις το συνεργατικό κίνημα ενισχύεται.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου.

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.  Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων