Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες׃

          Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος                       Χρήστος Στυλιανίδης

          Αντρέας Φακοντής                                          Αντώνης Αντωνίου

          Μαρία Κυριακού                                            

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2010.

          Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, της Στατιστικής Υπηρεσίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η αντικατάσταση των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμών του 2009 με τους υπό αναφορά κανονισμούς, για σκοπούς αναθεώρησης του ύψους των δημοσίων βοηθημάτων που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών.

          Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 11 του Νόμου αυτού προνοεί ότι το ανώτατο ύψος του δημόσιου βοηθήματος καθορίζεται με κανονισμούς, που αναθεωρούνται κάθε χρόνο.

          Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ΥΚΕ και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει του υπό αναφορά κανονισμούς, το 2000 εκπονήθηκε από τις ΥΚΕ, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, ειδική μελέτη για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, με στόχο τον καθορισμό του ύψους του βασικού δημόσιου βοηθήματος και των συντελεστών στους οποίους να βασίζεται η ετήσια αναθεώρησή του.  Συγκεκριμένα, στην εν λόγω μελέτη γίνεται, μεταξύ άλλων, σύσταση όπως οι ετήσιες αναθεωρήσεις του ύψους του δημόσιου βοηθήματος γίνονται ανάλογα με τις αυξήσεις στο δείκτη τιμών καταναλωτή για τα «επιλεγμένα αγαθά», που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται στις «βασικές ανάγκες».

          Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω, ο φετινός δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε μείωση της τάξης του 0,98% σε σύγκριση με άλλα χρόνια που σημείωνε αύξηση και, υπό το φως αυτών των δεδομένων, προτείνεται όπως, αντί μείωσης του ποσού που λαμβάνουν οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος, αυτό να παραμείνει το ίδιο για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2010 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011, όπως αυτό ίσχυε κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2009 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010:

·               Για το λήπτη

 

€452,00 το μήνα

·               Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο   έτος της ηλικίας του (€452,00 x 0,5)

 

 

€226,00 το μήνα

·               Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (€452,00 x 0,3)

 

 

€135,60 το μήνα.

          Η εκπρόσωπος της Στατιστικής Υπηρεσίας, υιοθετώντας τη θέση του εκπρόσωπου των ΥΚΕ, πρόσθεσε ότι αυτή η μεταβολή στο δείκτη τιμών καταναλωτή σχετίζεται με τη μείωση των τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων, όπως ο ηλεκτρισμός, το υγραέριο, τα υγρά καύσιμα και τα καθαριστικά είδη, αλλά και την αύξηση στο κόστος διατροφής.  Συνεπώς, πρόσθεσε, τυχόν μείωση του ποσού δημόσιου βοηθήματος που χορηγείται στους λήπτες θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσής τους.

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου με την προτεινόμενη τροποποίηση.

          Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί θα ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2010 και η εφαρμογή τους δε συνεπάγεται επιπρόσθετη δαπάνη.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’  αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. 

 

 

 

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων