Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος Διακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος                   Κυριάκος Χατζηγιάννη

          Πανίκος Χάμπας                                            Σοφοκλής Φυττής

          Γιαννάκης Γαβριήλ                                          Αντώνης Αντωνίου

          Γεώργιος Τάσου                                             Φειδίας Σαρίκας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου και  την 1η Ιουλίου 2010.  Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.  Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

          Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος Διακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί μερική εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της Απόφασης 2000/258/ΕΚ, καθώς και των Οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ.

          Ειδικότερα, με τους πρώτους υπό εξέταση κανονισμούς τροποποιείται η ερμηνεία του όρου “εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης”, καθώς και ορισμένες πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών που σχετίζονται με το εν λόγω κέντρο συγκέντρωσης.

          Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται επίσης δυνάμει του άρθρου 14 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ίδια προαναφερθείσα πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

          Πιο συγκεκριμένα, με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς ανατίθεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών η ευθύνη για τον καταρτισμό και την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πουλερικών και των αυγών για επώαση.  Στη συνέχεια η ίδια υπηρεσία θέτει τον εν λόγω κατάλογο στη διάθεση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κοινού.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ένας από τους κυριότερους σκοπούς της προαναφερθείσας Οδηγίας είναι η μετατόπιση της ευθύνης για τον καταρτισμό των εν λόγω καταλόγων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη.  Στα ίδια πιο πάνω στοιχεία αναφέρεται ότι ο μηχανισμός ελέγχου που απαιτείται για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας από το αρμόδιο τμήμα ήδη υπάρχει και ως εκ τούτου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αναρτούν στο διαδίκτυο όλες τις σχετικές πληροφορίες, τις οποίες θα κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών.

          Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε σχέση με τους πρώτους υπό εξέταση κανονισμούς ανέφερε ότι αυτοί δεν τυγχάνουν εφαρμογής στο παρόν στάδιο, καθώς δεν υπάρχουν στην Κύπρο κέντρα συγκέντρωσης αλόγων που προορίζονται για το εμπόριο.  Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος σε σχέση με τους δεύτερους υπό εξέταση κανονισμούς ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην εν λόγω ρύθμιση λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων