Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας  για τους κανονισμούς «Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος              Γιαννάκης Γαβριήλ

          Μαρία Κυριακού                                             Άγγελος Βότσης

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Νικόλας Παπαδόπουλος

          Ανδρέας Μουσκάλλης                                   Γιώργος Βαρνάβα

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η  και στις 6 Ιουλίου 2010.

          Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), της ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Κύπρου, του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων. Το ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών περί Εταιρειών Κανονισμών με την προσθήκη σ’ αυτούς νέου άρθρου στο οποίο αναφέρεται ότι ο Έφορος Εταιρειών αναγνωρίζει ως προσοντούχους να ενεργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για τη σύνταξη έκθεσης, για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 47Β του περί Εταιρειών Νόμου, τους νόμιμους ελεγκτές ή τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών, δυνάμει των διατάξεων του Μέρους IV του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, καθώς επίσης και τα μέλη των ακόλουθων σωμάτων ή συνδέσμων επαγγελματιών:

1.             Του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων.

2.             Του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανοκίνητων Εκτιμητών Κύπρου.

3.             Του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου.

4.             Του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου.

5.             Του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων.

6.             Του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

          Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47Β  του περί Εταιρειών Νόμου, η εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος γίνεται υποχρεωτικά με έκθεση, η οποία συντάσσεται πριν από τη σύσταση της εταιρείας ή κατά το χρόνο της χορηγήσεως του πιστοποιητικού από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους από την εταιρεία εμπειρογνώμονες, τους οποίους έχει αναγνωρίσει ο Έφορος Εταιρειών ως προσοντούχους να ενεργούν για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς, και τον οποίο ή τους οποίους διορίζει η εταιρεία.  Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

          Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται περαιτέρω στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση στους πιο πάνω βασικούς κανονισμούς θεωρείται απαραίτητη, καθότι με την εφαρμογή της επιλύονται διάφορα ζητήματα σε σχέση με το διορισμό των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών.  Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης κατέθεσαν και σχετικά υπομνήματα στα οποία αναφέρεται ότι συμφωνούν με τους εν λόγω κανονισμούς.

        Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών έγινε εισήγηση από την αναπληρωτή πρόεδρο της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Μαρία Κυριακού όπως στον κατάλογο των σωμάτων ή συνδέσμων επαγγελματιών που περιλαμβάνεται στους πιο πάνω κανονισμούς προστεθεί και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου.  Σημειώνεται ότι για την εν λόγω εισήγηση δεν έφεραν ένσταση οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με την ενσωμάτωση σ’ αυτούς της πιο πάνω τροποποίησης που εισηγήθηκε η αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής.

 

 

 6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων