Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - Θέση Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010 και ως οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κατηγορίες Θέσεων) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες׃

          Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος              Άγγελος Βότσης

          Ανδρέας Μουσκάλλης                                   Νικόλας Παπαδόπουλος

          Γιαννάκης Γαβριήλ

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 29 Ιουνίου 2010.  Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ και ΣΕΠΑΗΚ.

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η έγκριση της κατηγορίας της θέσης Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της ΑΗΚ, έτσι ώστε:

1.             η κατηγορία της θέσης να καθορίζεται ως θέση προαγωγής,

2.             να καθορίζονται στα πλαίσια των καθηκόντων και ευθυνών της θέσης καθήκοντα και χειρισμός θεμάτων για τα οποία απαιτείται συνεργασία με νομικούς συμβούλους της ΑΗΚ, ούτως ώστε να μην αποτελούν ενέργειες που εμπίπτουν στον όρο “ασκείν την δικηγορίαν”, όπως ο όρος καθορίζεται στο άρθρο 2 του περί Δικηγόρων Νόμου,

3.             στα απαιτούμενα προσόντα να μην περιλαμβάνεται η εγγραφή δικηγόρου και η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

          Όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας και Κατηγορίες Θέσεων) Νόμου (Νόμος αριθμός 157 του 1990), σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ της ΑΗΚ και των συντεχνιών του προσωπικού της, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του ίδιου άρθρου, η κατηγορία της θέσης καθορίζεται από την ΑΗΚ με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη θέσπιση κανονισμών από την ΑΗΚ.

          Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.             Η ΑΗΚ με επιστολή της, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2006, απέστειλε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προσχέδιο κανονισμών στο οποίο περιλαμβανόταν υπό μορφή πίνακα σχέδιο υπηρεσίας Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών για προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.  Στην επιστολή της η ΑΗΚ ανέφερε ότι, επειδή δεν επήλθε συμφωνία με τις συντεχνίες ως προς την κατηγορία της θέσης Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών στην ΑΗΚ, το διοικητικό συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες οι οποίες του παρέχονται από τον περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας και Κατηγορίες Θέσεων) Νόμο, αποφάσισε, στις 28 Νοεμβρίου 2006, την έκδοση κανονισμών, βάσει της ακολουθητέας διαδικασίας, που θα καθορίζουν την κατηγορία της θέσης Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών ως κατηγορία θέσης προαγωγής.

2.             H ΕΠΟΠΑΗ, που έχει στις τάξεις της επιστημονικό προσωπικό της ΑΗΚ, διαφώνησε όσον αφορά την κατηγορία της θέσης και υποστήριξε ότι η θέση πρέπει να προκηρυχθεί ως θέση πρώτου διορισμού.

3.             Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζήτησε τις απόψεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο σχετικά με την κατηγορία της θέσης διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις:

α.      Σε όλες τις θέσεις προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία απαιτείται συγκεκριμένη υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση.  Εάν δεν υπάρχει αμέσως κατώτερη θέση, η θέση ορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού ή θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

β.      Ανάλογες διατάξεις φαίνεται να ισχύουν και στην ΑΗΚ, όπως προκύπτει από τον Κανονισμό 11(1) των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 έως 2005.

γ.       Κατά κανόνα στη δημόσια υπηρεσία οι θέσεις στη μισθολογική κλίμακα Α13 είναι θέσεις προαγωγής, για τις οποίες απαιτείται τουλάχιστον τριετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση, ενώ οι θέσεις από την κλίμακα Α14 και άνω είναι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, για τις οποίες απαιτείται τουλάχιστον δεκαετής πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, από την οποία τουλάχιστον πενταετής πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

4.             Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ενώπιον της οποίας τέθηκαν οι κανονισμοί για νομοτεχνικό έλεγχο, σε γνωμοδότησή της, σε επιστολή της ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2008, αναφέρει τα εξής:  «[...] Εφόσον ο Γραμματέας/Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας, θα γνωματεύει και θα προβαίνει σε άλλες ενέργειες που εμπίπτουν στον όρο “ασκείν την δικηγορίαν”, βάσει του άρθρου 2 του περί Δικηγόρων Νόμου, τότε θα πρέπει να είναι απαραίτητα εγγεγραμμένος δικηγόρος.  Ως εκ τούτου, η εγγραφή ως δικηγόρου με ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να ζητείται και να περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας.  Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν τα υποδεικνυόμενα, τότε θα πρέπει να διαφοροποιηθεί αναλόγως το σχέδιο υπηρεσίας.  Επίσης, στα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να περιληφθεί και το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας».  

5.             Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2008, ζήτησε από την ΑΗΚ να διαμορφώσει τους κανονισμούς και το σχέδιο υπηρεσίας σύμφωνα με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση της  Νομικής Υπηρεσίας και ανέφερε ότι, έχοντας υπόψη ότι η θέση Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κρίθηκε από την ΑΗΚ ως θέση προαγωγής και οι υποψήφιοι για τη θέση θα είναι ήδη υπάλληλοι της ΑΗΚ, η προϋπόθεση που τέθηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για κατοχή ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου δεν ήταν πρακτικά δυνατό να εκπληρωθεί.  Επίσης, τόνισε τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ότι, με βάση το άρθρο 2 του περί Δικηγόρων Νόμου, στο συγκεκριμένο σχέδιο υπηρεσίας δεν μπορεί να περιληφθούν καθήκοντα και ευθύνες που συνιστούν άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος χωρίς ο κάτοχος της θέσης να έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος.  Επιπρόσθετα,  όσον αφορά τη σημείωση ότι στα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να περιληφθεί και το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, το υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με αρ. 199 και ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου 2008, συμφώνησε με την ΑΗΚ ότι δεν πρέπει να περιληφθεί η σημείωση αυτή στα απαιτούμενα προσόντα στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, που είναι θέση προαγωγής, αφού τα ίδια επίπεδα γνώσης της ελληνικής και αγγλικής έχουν απαιτηθεί στις θέσεις πρώτου διορισμού που κατέχουν οι δικαιούχοι κρίσεως για προαγωγή και ως εκ τούτου έχουν αξιολογηθεί κατά την πρόσληψη των διεκδικητών της θέσης αυτής.

6.             Η ΑΗΚ, μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με επιστολή της, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2010, απέστειλε στο υπουργείο αναθεωρημένο κείμενο του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, αφού διαφοροποίησε τα καθήκοντα της θέσης, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνονται σ’ αυτά καθήκοντα και ευθύνες τα οποία εμπίπτουν στον όρο “ασκείν την δικηγορίαν”.

          Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010 κανένας από τους προσκεκλημένους δεν εξέφρασε οποιοδήποτε σχόλιο/παρατήρηση επί των προτεινόμενων κανονισμών, πλην της εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία παρατήρησε ότι για τις θέσεις προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία απαιτείται συγκεκριμένη υπηρεσία στην αμέσως πιο κάτω θέση, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κατηγορίες Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010».

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων