Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Nίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                        Γιαννάκης Γαβριήλ

          Ανδρέας Θεμιστοκλέους                                Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

          Γιάννος Λαμάρης                                            Αθηνά Κυριακίδου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Απριλίου και την 1η Ιουλίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή), ώστε να ιδρυθεί ένα νέο τμήμα, το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους πιο πάνω κανονισμούς, η δημιουργία του νέου αυτού τμήματος έχει ήδη τύχει της έγκρισης των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του υφιστάμενου προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2010, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ετοιμασίας του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για τα επόμενα οικονομικά έτη 2011 και 2012.

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε συναφώς ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει την ίδρυση του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στο ΤΕΠΑΚ, αφού θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου στους τομείς των επιστημών της υγείας.  Στη συνέχεια, ο πιο πάνω εκπρόσωπος ενημέρωσε αναλυτικά την επιτροπή, επισημαίνοντας και τα ακόλουθα:

1.      Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρει το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης θα αφορούν τις ειδικότητες της λογοθεραπείας, της φυσικοθεραπείας, της εργοθεραπείας και της κοινωνικής εργασίας.

2.      Σε μεταγενέστερη φάση ανάπτυξης του εν λόγω τμήματος, δηλαδή σε μία  δεκαετία, το τμήμα αυτό αναμένεται να προσφέρει προγράμματα σπουδών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ και διδακτορικό).  Σύμφωνα με τη μελέτη που υπέβαλε το ΤΕΠΑΚ, ο σκοπός της δημιουργίας του εν λόγω τμήματος είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων, ούτως ώστε αποφοιτώντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να θεραπεύουν άτομα που πάσχουν από δυσκολίες μάθησης ή άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες, νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα κίνησης ή προβλήματα κοινωνικής ένταξης.

3.      Ο συνολικός αριθμός φοιτητών καθενός από τα τέσσερα προπτυχιακά προγράμματα θα ανέρχεται στους εξήντα φοιτητές.  Ως εκ τούτου, με την προσφορά των τεσσάρων προπτυχιακών προγραμμάτων αναμένεται ότι ο αριθμός των φοιτητών θα κυμαίνεται στους διακόσιους σαράντα προπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος και στους τριακόσιους εξήντα πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές.  Το συνολικό κόστος για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας του τμήματος αναμένεται ότι θα ανέλθει στα €18.985.496.

4.      Το Υπουργείο Οικονομικών αρχικά δεν είχε συμφωνήσει με την ίδρυση του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης για τους εξής λόγους:

·               Τα επαγγέλματα των φυσικοθεραπευτών/λογοθεραπευτών θεωρούνται παραϊατρικά και είναι επιπέδου ανώτερης και όχι ανώτατης εκπαίδευσης.

·               Ο προτεινόμενος αριθμός εισαγωγής φοιτητών είναι συγκριτικά μικρός, για να δικαιολογεί τη δαπάνη ίδρυσης του τμήματος.

·               Η ανέγερση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δυνατό να προκαλέσει επικαλύψεις.

·               Οι επιπρόσθετες δαπάνες που αναμένεται να προκύψουν για το κράτος δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν (π.χ. εξομοίωση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα).

5.      Οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ, τοποθετούμενοι σε σχέση με τα πιο πάνω σχόλια του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσαν τα ακόλουθα:

·                Τα επαγγέλματα των φυσικοθεραπευτών/λογοθεραπευτών/κοινωνικής εργασίας είναι πανεπιστημιακού επιπέδου (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα).

·                Οι υπό αναφορά ειδικότητες δεν είθισται να προσφέρονται από Ιατρικές Σχολές, όπως συμβαίνει π.χ. με τη Νοσηλευτική Σχολή.  Συγκεκριμένα, η Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί φυσικό χώρο ένταξης των ειδικοτήτων του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, ενώ απαιτούν εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό.

·                Όσον αφορά τις δαπάνες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομική κρίση όσο και τις διαθέσιμες δαπάνες, λειτουργώντας σταδιακά τα προγράμματά του.

6.      Το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια συμφώνησε με την ίδρυση του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στο ΤΕΠΑΚ με τους συγκεκριμένους πιο κάτω όρους:

·                Το ΤΕΠΑΚ δεσμεύεται ότι δε θα προχωρήσει σε προσφορά συμπληρωματικών μαθημάτων σε υφιστάμενους πτυχιούχους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

·                Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν εντός του 2010 θα καλυφθούν από ισάξιες αποδεκτές εξοικονομήσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2010, χωρίς την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων.

·                Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι την περίοδο 2011-2012 η κρατική χορηγία προς το ΤΕΠΑΚ πιθανό να σταθεροποιηθεί ή/και να περιοριστεί.

          Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ επισήμανε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θα δοθεί η ευκαιρία για αυτονόμηση της Σχολής Επιστημών Υγείας.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των πιο πάνω κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων στους αντίστοιχους κλάδους, όπως για παράδειγμα, της Ελλάδας, Βουλγαρίας κ.λπ., αφού, λόγω της ίδρυσης του νέου αυτού τμήματος, θα απαιτείται να υπάρχει αντιστοιχία των τίτλων των πιο πάνω αποφοίτων και ενδεχομένως και η ανάγκη παρακολούθησης συμπληρωματικών μαθημάτων.

          Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ δήλωσε συναφώς ότι θα πρέπει πρώτα να ιδρυθεί το νέο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, να ετοιμαστούν και να λειτουργήσουν τα προγράμματά του και στη συνέχεια το ΤΕΠΑΚ, αφού λάβει την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, να μπορέσει να προσφέρει συμπληρωματικά μαθήματα στους ενδιαφερόμενους αποφοίτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.                 Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

          Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για τους υπό αναφορά κανονισμούς.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

          Υπό το φως των πιο πάνω, οι υπό αναφορά κανονισμοί τίθενται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

5 Ιουλίου 2010

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων