Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής, Ανώτερου Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής και Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος                          Γιαννάκης Θωμά

          Τάσος Μητσόπουλος                                     Ανδρέας Αγγελίδης

          Αριστοφάνης Γεωργίου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 4ης  Μαρτίου και 1ης Ιουλίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της Εθνικής Εποπτικής Αρχής του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

          Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής, Ανώτερου Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής και Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για το 2010.

          Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

          Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιόν της, η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με τη δομή και τον εποπτικό ρόλο της Εθνικής Εποπτικής Αρχής, καθώς και οργανόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, στο οποίο υπάγεται, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η εν λόγω Αρχή καλείται να εποπτεύει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ παράλληλα εποπτεύεται από το τμήμα ως διοικητικά υπαγόμενη σε αυτό.

          Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η κοινοτική νομοθεσία υπαγορεύει σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει εθνική εποπτική αρχή για την εποπτεία της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, γι’ αυτό και με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2005 ορίστηκε συγκεκριμένη λειτουργός, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εποπτικής αρχής προς άμεση συμμόρφωση της Δημοκρατίας με την πιο πάνω υποχρέωσή της.  Ακολούθως, ζητήθηκε η συνδρομή ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια πτήσεων, ο οποίος υπέβαλε προτάσεις για γενική αναδιοργάνωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, γι’ αυτό και ακολούθησε ο λειτουργικός διαχωρισμός του τμήματος.  Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν στην επιτροπή ότι για σκοπούς στελέχωσης της Εθνικής Εποπτικής Αρχής έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του τμήματος οι πιο πάνω νέες θέσεις, για την πλήρωση των οποίων έχουν καταρτιστεί τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας.

          Περαιτέρω, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, αφού κατέθεσε στην επιτροπή το οργανόγραμμα του τμήματος, διευκρίνισε ότι, με βάση το λειτουργικό διαχωρισμό του τμήματος που έγινε, η Εθνική Εποπτική Αρχή, παρ’ όλον ότι λειτουργεί εντός του τμήματος και υπάγεται σ’ αυτό, είναι ανεξάρτητη και λειτουργεί αυτόνομα.  Συναφώς, επισήμανε πως ο λειτουργικός διαχωρισμός της Αρχής από τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, τις οποίες αφορά, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

          Με τις πιο πάνω διευκρινίσεις συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων