Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                        Γιαννάκης Γαβριήλ     

          Ανδρέας Θεμιστοκλέους                                Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

          Γιάννος Λαμάρης                                            Αθηνά Κυριακίδου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 26ης  Ιανουαρίου 2010 και 29ης Ιουνίου 2010.  Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ.

          Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων), ώστε να επέλθουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση ορισμένων κινήτρων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια διάφορων αποφάσεών του σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία των κατεχόμενων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών.

          Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) για τους ίδιους πιο πάνω λόγους. 

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει και τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς, επισημαίνεται ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές θα επέλθει ομοιομορφία όσον αφορά τα πιο πάνω κίνητρα, ώστε αυτά να είναι ίδια τόσο για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημοτικής εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της μέσης εκπαίδευσης.

          Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, στις 26 Ιανουαρίου 2010, διαφάνηκε, με βάση τις παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων μερών, ότι τα κείμενα και των δύο υπό αναφορά κανονισμών έχρηζαν περαιτέρω βελτιώσεων.  Γι’ αυτό και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία να διαμορφώσει τα κείμενα των εν λόγω κανονισμών, επιφέροντας σ’ αυτά τις αναγκαίες διορθώσεις.

          Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, απέστειλε στην επιτροπή τα διαμορφωμένα κείμενα των πιο πάνω κανονισμών, επισυνάπτοντας παράλληλα και τη σχετική επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και η ΟΕΛΜΕΚ εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σε σχέση με τη διατύπωση της επιφύλαξης στο κείμενο και των δύο κανονισμών που αναφέρεται στη ρύθμιση των περιπτώσεων κατά τις οποίες, όταν η υπηρεσία των εκπαιδευτικών διακόπτεται λόγω μη δικής τους υπαιτιότητας και δεν είναι λιγότερη από μισό σχολικό έτος, ο εκπαιδευτικός λειτουργός θα πιστώνεται με τις ανάλογες προσαυξήσεις.  Ειδικότερα, τα εν λόγω εμπλεκόμενα μέρη έκριναν ότι πιθανό η πιο πάνω επιφύλαξη να χρήζει διασαφήνισης σε σχέση με τους λόγους διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας.

          Σύμφωνα ωστόσο με το αρμόδιο υπουργείο, η πιο πάνω πρόνοια δε χρήζει διασαφήνισης και δε θα ήταν ορθό να τεθούν σ’ αυτήν εξαντλητικά κριτήρια, διότι το αρμόδιο όργανο, που είναι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις αυτές, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια.

          Στη συνέχεια η ΠΟΕΔ εισηγήθηκε, με γραπτή επιστολή της προς την επιτροπή, τη βελτίωση της υφιστάμενης διατύπωσης σε ορισμένα σημεία του κειμένου και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, έτσι ώστε:

1.      στους πρώτους κανονισμούς να διασαφηνίζεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός θα συνεχίζει να πιστώνεται με διπλή προσαύξηση για κάθε επιπρόσθετο έτος υπηρεσίας, μέχρι την κορυφή της κλίμακας της θέσης την οποία κατέχει,

2.      στους δεύτερους κανονισμούς να διασαφηνίζεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός θα συνεχίζει να πιστώνεται με είκοσι πέντε (25) μονάδες για σκοπούς μετάθεσης για κάθε επιπρόσθετο έτος υπηρεσίας σε σχολείο των κατεχομένων.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των εν λόγω κανονισμών η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επεξεργάστηκε περαιτέρω την πιο πάνω εισήγηση της ΠΟΕΔ αναφορικά με τους πρώτους κανονισμούς και κατέθεσε βελτιωμένη διατύπωσή της, η οποία και υιοθετήθηκε από την επιτροπή. 

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, παρ’ όλο που δήλωσε ότι και η υποβληθείσα με την επιστολή του εν λόγω υπουργείου, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου, διατύπωση στο κείμενο των πρώτων κανονισμών είναι αρκετά ικανοποιητική, τελικά συμφώνησε με την πιο πάνω διατύπωση, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.  Όσον αφορά τη δεύτερη εισήγηση της ΠΟΕΔ σε σχέση με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι δε χρειάζεται να διαφοροποιηθεί το κείμενό τους, διότι αποδίδεται ικανοποιητικά το νόημα της επίμαχης διάταξης και δε χρήζει περαιτέρω διασαφήνισης.

          Η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

  

 

 

5 Ιουλίου 2010  

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων