Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος                          Γιαννάκης Θωμά

          Τάσος Μητσόπουλος                                     Ανδρέας Αγγελίδης

          Αριστοφάνης Γεωργίου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από το μέλος της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Αριστοφάνη Γεωργίου, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20ής Μαΐου και 1ης Ιουλίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και για τις δύο προτάσεις νόμου εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).  Επιπρόσθετα, για τη δεύτερη πρόταση νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Οικονομικών.

          Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, ώστε στις προϋποθέσεις για καταβολή αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση κανένα ποσό να μην πληρώνεται από ασφαλιστή, εκτός εάν πριν ή εντός είκοσι μιας ημερών, αντί των επτά ημερών που ισχύει σήμερα, από την έναρξη της διαδικασίας στην οποία εκδόθηκε τέτοια απόφαση, ο ασφαλιστής ειδοποιείται γραπτώς για την έγερση της διαδικασίας.  Επιπρόσθετα, η εν λόγω πρόταση νόμου αποσκοπεί στην προσθήκη επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία η πιο πάνω προϋπόθεση για γραπτή ειδοποίηση του ασφαλιστή εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος να μην τυγχάνει εφαρμογής, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του ασφαλιστή.

          Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου όπως αυτή κατατέθηκε αρχικά είναι η τροποποίηση του περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμου, ώστε οποιαδήποτε αγωγή για τους σκοπούς του εν λόγω νόμου να εγείρεται εντός τριών ετών από την ημέρα του ατυχήματος και όχι εντός δύο ετών, όπως ισχύει στον υπό αναφορά νόμο.  Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας εργοδοτουμένου, η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός τριών ετών, αντί εντός δύο ετών, από την ημέρα που ο εργοδοτούμενος αντιλαμβάνεται την ασθένεια. 

          Ειδικότερα, η ρύθμιση που προτείνεται με τη δεύτερη πρόταση νόμου κρίνεται αναγκαία, ώστε ο πιο πάνω νόμος να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις του περί Παραγραφής Νόμου (Κεφ. 15) και του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου.

          Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, εκφράστηκαν οι θέσεις και απόψεις που ακολουθούν:

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όσον αφορά την πρώτη πρόταση νόμου, συμφώνησε με την προτεινόμενη επέκταση της προθεσμίας εντός της οποίας ο ασφαλιστής πρέπει να ειδοποιείται γραπτώς για την έγερση της διαδικασίας, ως προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης από αυτόν.  Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά την προτεινόμενη προσθήκη επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία δε θα τυγχάνει εφαρμογής η πιο πάνω προϋπόθεση για γραπτή ειδοποίηση του ασφαλιστή, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του ασφαλιστή.  Η ίδια εκπρόσωπος συμφώνησε με τους σκοπούς της δεύτερης πρότασης νόμου. 

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και των δύο προτάσεων νόμου.

          Οι εκπρόσωποι του ΣΑΕΚ, όσον αφορά τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου, κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα:

1.      Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση για επέκταση της προθεσμίας  γραπτής ειδοποίησης του ασφαλιστή για έγερση της διαδικασίας, ως προϋπόθεση για καταβολή αποζημίωσης, σε σχέση με δικαστική απόφαση η οποία εκδόθηκε εναντίον πελάτη της ασφαλιστικής εταιρείας, ο ΣΑΕΚ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τους πιο κάτω λόγους:

          α.      Δεν είναι γνωστό κατά πόσο η υφιστάμενη πρόνοια της νομοθεσίας έχει δημιουργήσει οποιαδήποτε προβλήματα μέχρι στιγμής και ως εκ τούτου η προτεινόμενη τροποποίησή της εκ πρώτης όψεως κρίνεται αδικαιολόγητη. 

          β.      Η προτεινόμενη ρύθμιση για επέκταση της εν λόγω προθεσμίας από επτά σε είκοσι μία ημέρες δε φαίνεται να στηρίζεται σε κάποια λογική εξήγηση.

2.      Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη προσθήκη επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία δε θα τυγχάνει εφαρμογής η προϋπόθεση για γραπτή ειδοποίηση του ασφαλιστή για έγερση της διαδικασίας, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του, ο ΣΑΕΚ διαφωνεί και εισηγείται τα ακόλουθα:

          α.      Σε περίπτωση που διαφανεί ότι τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας είναι άγνωστα, κάθε ενδιαφερόμενος να προστρέχει στο Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, στο οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες καταχωρίζουν τις πληροφορίες όλων των ασφαλισμένων τους.  Συνεπώς, οποιοσδήποτε τρίτος, χρησιμοποιώντας το αρχείο αυτό, θα μπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών των εμπλεκόμενων οδηγών. 

          β.      Να ειδοποιείται το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, το οποίο, βάσει νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένο, υπό κάποιες προϋποθέσεις, να καλύπτει τις ζημιές που τυχόν προκαλεί ανασφάλιστος οδηγός.

          Όσον αφορά τη ρύθμιση που προτείνεται με τη δεύτερη πρόταση νόμου, ο ΣΑΕΚ συμφωνεί.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης των προτάσεων νόμου ενώπιον της επιτροπής, ο εισηγητής τους ανέφερε ότι η ανάγκη για επέκταση της προθεσμίας γραπτής ειδοποίησης του ασφαλιστή για έγερση της διαδικασίας, ως προϋπόθεση για καταβολή αποζημίωσης, προέκυψε από το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα των επτά ημερών προειδοποίησης είναι πολύ σύντομο και είναι πολύ εύκολο να παρέλθει.  Περαιτέρω, όσον αφορά την υπό συζήτηση επιφύλαξη που εισάγεται με την πρώτη πρόταση νόμου, ανέφερε ότι η πρόθεσή του δεν ήταν να γίνει τέτοια ρύθμιση στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμο, αφού, όπως διεφάνη και από τις θέσεις του ΣΑΕΚ για τα τροχαία ατυχήματα, το ζήτημα αντιμετωπίζεται.  Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόθεσή του είναι να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα, αφού υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το ποιοι εργοδότες έχουν ασφαλιστική κάλυψη.  Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε όπως διαγραφεί η εν λόγω επιφύλαξη από την πρώτη πρόταση νόμου.  Περαιτέρω, για σκοπούς ομοιόμορφης ρύθμισης στο βασικό νόμο, αναφορικά με την πρώτη πρόταση νόμου εισηγήθηκε όπως προστεθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία, στα πλαίσια της διαδικασίας ακύρωσης του ασφαλιστήριου εγγράφου, να επεκταθεί η προθεσμία εντός της οποίας ο ασφαλιστής οφείλει να ειδοποιήσει τον ενάγοντα στην αγωγή βάσει του ασφαλιστηρίου σε σχέση με την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού.

          Στη δεύτερη πρόταση νόμου, που τροποποιεί τον περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο, με βάση την πιο πάνω εκφρασθείσα πρόθεσή του, ο εισηγητής πρότεινε την προσθήκη επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του ασφαλιστή, δε θα τυγχάνει εφαρμογής η προϋπόθεση να έχει λάβει γνώση της έγερσης της αγωγής ο ασφαλιστής, για σκοπούς καταβολής του ποσού που επιδικάστηκε με απόφαση δικαστηρίου εναντίον του ασφαλισμένου.  Επιπλέον, εισηγήθηκε να επεκταθεί η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει ο ασφαλιστής να λάβει γνώση για την έγερση της αγωγής, προκειμένου να έχει υποχρέωση να καταβάλει στα πρόσωπα υπέρ των οποίων εκδόθηκε δικαστική απόφαση το επιδικασθέν ποσό σε σχέση με την ευθύνη, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας ο ασφαλιστής υπέρ του οποίου εκδόθηκε απόφαση μετά από αγωγή για ακύρωση του ασφαλιστήριου εγγράφου οφείλει να γνωστοποιήσει την εν λόγω απόφαση στον ενάγοντα στη δυνάμει του ασφαλιστηρίου εγερθείσα αγωγή.

          Σημειώνεται ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου και των μελών της επιτροπής, όλες οι υπό αναφορά προθεσμίες, σε σχέση και με τις δύο υπό συζήτηση τροποποιητικές προτάσεις νόμου, προτείνεται όπως επεκταθούν από επτά ημέρες σε δεκατέσσερις ημέρες.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού διαμόρφωσε τα κείμενα των δύο υπό συζήτηση προτάσεων νόμου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση σε νόμο της πρώτης πρότασης νόμου και κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται την ψήφιση σε νόμο της δεύτερης πρότασης νόμου. 

          Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στο διαμορφωμένο κείμενο της δεύτερης πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων