Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος                      Ανδρέας Κυπριανού

          Πανίκκος Σταυριανός                                     Σοφοκλής Φυττής

          Πανίκος Χάμπας                                            Στέλιος Ιερωνυμίδης

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Γιώργος Περδίκης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Μυκητολογικού Συνδέσμου Κύπρου και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Δασών Νόμου, ώστε στον υφιστάμενο κατάλογο των δέντρων για τα οποία απαιτείται άδεια του διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για εκκοπή, εκρίζωση, αποκοπή, μετατροπή σε ξυλεία ή μεταφορά τους να προστεθούν τα δέντρα που  ανήκουν στο υποείδος allitrinos του είδους δρυς η κοκκοφόρος (Quercus coccifera) και στο είδος φτελιά η γκριζωπή (Ulmus canescens).

          Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της δήλωσε ότι η ψήφισή της κρίνεται αναγκαία, για σκοπούς προστασίας των προτεινόμενων ειδών.  Αφενός μεν το υποείδος allitrinos του είδους δρυς η κοκκοφόρος (Quercus coccifera), αν και δεν είναι είδος που θεωρείται απειλούμενο, βλαστάνει σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, αφετέρου δε η φτελιά η γκριζωπή (Ulmus canescens) είναι είδος έντονα απειλούμενο, που εντοπίζεται σπάνια και σε ελάχιστες περιοχές, γι’ αυτό και καθίσταται απαραίτητη η προσθήκη και των δύο ειδών στον κατάλογο προστατευμένων δέντρων.

          Στα πλαίσια της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών ενημέρωσε την επιτροπή ότι αναμένεται πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους η ολοκλήρωση της διαδικασίας ετοιμασίας νομοσχεδίου από το υπουργείο του, το οποίο προβλέπει τη ριζική αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των προνοιών που περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή.  Επειδή όμως, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, είναι ορθό να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό η προστασία των συγκεκριμένων ειδών δέντρων και ψηλών θάμνων, ενημέρωσε την επιτροπή για τις σχετικές πρόνοιες που το Τμήμα Δασών προωθεί με το προαναφερόμενο προσχέδιο νομοσχεδίου και εισηγήθηκε όπως αυτές περιληφθούν στο κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου. Οι σχετικές εισηγήσεις του εκπροσώπου του Τμήματος Δασών προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.              Σύνδεση της υποχρέωσης εξασφάλισης άδειας για εκκοπή, εκρίζωση, αποκοπή, μετατροπή σε ξυλεία ή μεταφορά του προστατευόμενου είδους δέντρου ή ψηλού θάμνου με τις διαστάσεις του και συγκεκριμένα με τη διάμετρό του.

          Η εισαγωγή του κριτηρίου αυτού κρίθηκε αναγκαία από το Τμήμα Δασών, για να αποφευχθεί η ανάγκη εξασφάλισης άδειας για νεαρά δέντρα που βρίσκονται ακόμα στο φυτώριο ή πρόσφατα φυτεμένα δέντρα που χρειάζονται μεταφύτευση.  Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών σημείωσε επίσης ότι η εισαγωγή του κριτηρίου της διαμέτρου θα μειώσει το πρόσθετο διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η προτεινόμενη αύξηση των ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προστατευόμενων ειδών και την ταλαιπωρία του κοινού στην εξασφάλιση σχετικής άδειας και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην προστασία, όπου είναι δυνατό, αξιόλογων στοιχείων πρασίνου.

2.              Αύξηση του ύψους στο οποίο μετριέται η διάμετρος του δέντρου, για σκοπούς εφαρμογής της πιο πάνω απαίτησης για έκδοση άδειας, από το ένα μέτρο στα εκατό τριάντα εκατοστόμετρα.

          Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη διεθνή δασική πρακτική, όπου η διάμετρος του κορμού του δέντρου μετριέται στο καλούμενο στηθιαίο ύψος, δηλαδή στα εκατό τριάντα εκατοστόμετρα, ύψος στο οποίο παραπέμπει επίσης η βιβλιογραφία για τις δασικές τεχνικές.

3.              Απαίτηση έκδοσης άδειας ανεξάρτητα με τη διάμετρο του δέντρου, όταν το επηρεαζόμενο δέντρο ανήκει στα είδη που χρησιμοποιούνται ως χριστουγεννιάτικα δέντρα, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο μόνο, με σκοπό την προστασία τόσο των κρατικών όσο και των ιδιωτικών δασών από κλοπές τέτοιων ειδών δέντρων.

4.              Διαχωρισμός του πίνακα προστατευόμενων ειδών σε δύο μέρη, έτσι ώστε να διαχωριστούν τα αυτοφυή είδη δέντρων και ψηλών θάμνων από τα ξενικά είδη, και προσθήκη στο κατάλληλο μέρος του πίνακα επιπρόσθετων ειδών.

          Η προτεινόμενη προσθήκη των εν λόγω ειδών δέντρων και ψηλών θάμνων είναι αποτέλεσμα της αναθεώρησης εκ μέρους του Τμήματος Δασών του καταλόγου προστατευόμενων ειδών στη βάση νέων επιστημονικών δεδομένων, ενώ ο διαχωρισμός του σε δύο μέρη προτείνεται καθαρά για πρακτικούς λόγους.

5.              Προσθήκη στα είδη δέντρων που εξαιρούνται από την απαίτηση εξασφάλισης άδειας για αποκοπή κλάδου ο οποίος εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο μέτρων από το έδαφος και έχει διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη από είκοσι πέντε εκατοστόμετρα των ειδών της ελιάς (Olea europaea), της χαρουπιάς (Ceratonia siliqua) και της μουριάς (όλα τα είδη του γένους Morus), όταν αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η καρατόμησή τους γίνεται στα πλαίσια της ανανέωσης ή της καλλιεργητικής φροντίδας του δέντρου.

          Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη εξαίρεση κρίθηκε αναγκαία λόγω του απαραίτητου συχνού κλαδέματος και καρατόμησης των ειδών αυτών για ανανέωση ή ως μέρους της καλλιεργητικής φροντίδας ρουτίνας.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις εισηγήσεις του Τμήματος Δασών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του εκπροσώπου του Τμήματος Δασών, τις υιοθέτησε ομόφωνα και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου στη βάση αυτών.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010».

5 Ιουλίου 2010            

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων