Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος                      Γιώργος Περδίκης

          Πανίκκος Σταυριανός                                    

          Πανίκος Χάμπας                                            Μη μέλη της επιτροπής:

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Σωτήρης Σαμψών

          Ανδρέας Κυπριανού                                       Γεώργιος Γεωργίου

          Σοφοκλής Φυττής                                            Λευτέρης Χριστοφόρου

          Στέλιος Ιερωνυμίδης                                       Γιώργος Βαρνάβα

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, Σωτήρη Σαμψών, Γεώργιο Γεωργίου, Λευτέρη Χριστοφόρου, Γιώργο Βαρνάβα και Ζαχαρία Κουλία και το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού, σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 4ης Μαρτίου και 1ης Ιουλίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, της αστυνομίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης της Άγριας Ζωής και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου.

          Σκοπός της πρότασης νόμου όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να θεσπιστούν νέες, πιο αποτελεσματικές διατάξεις αναφορικά με την πάταξη του φαινομένου της χρήσης ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές κατά το κυνήγι.

          Ειδικότερα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου προνοούνται τα ακόλουθα:

1.             Η ειδική απαγόρευση της σύλληψης ή θανάτωσης προστατευόμενων και θηρεύσιμων αποδημητικών ειδών πτηνών με τη χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές, παράβαση της οποίας θα αποτελεί αδίκημα δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

2.             Η εξώδικη ρύθμιση του πιο πάνω αδικήματος με την επιβολή προστίμου ύψους €100.

3.             Η μετατροπή της υφιστάμενης ποινής που επιβάλλεται σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία από αυτόματη στέρηση της άδειας κυνηγιού για τουλάχιστον δέκα χρόνια, εκτός αν αιτιολογημένα το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά, σε αυτόματη στέρηση της εν λόγω άδειας για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά από δεύτερη καταδίκη και τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά από τρίτη καταδίκη, εκτός αν δικαιολογημένα το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά και εφόσον το σχετικό αδίκημα αφορά:

α.      παράνομη σύλληψη, θανάτωση ή κατοχή αγρινού, λαγού, πέρδικας, φραγκολίνας ή φάσσας,

β.      άσκηση του κυνηγιού σε κλειστές περιοχές κυνηγιού και

γ.       άσκηση του κυνηγιού κατά την κλειστή περίοδο κυνηγιού.

          Σημειώνεται ότι, στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή και έπειτα από πρόταση των εισηγητών της, οποιαδήποτε αναφορά στο αγρινό και στα προστατευόμενα είδη πτηνών αφαιρέθηκε, με αποτέλεσμα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να αφορούν μόνο τα θηρεύσιμα αποδημητικά πτηνά.

          Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, ο κύριος σκοπός αυτής είναι η αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου της χρήσης ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές κατά την άσκηση του κυνηγιού. Όπως σχετικά επεξηγήθηκε, μέσω της εισαγωγής εξώδικης ρύθμισης του εν λόγω αδικήματος, η οποία είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο χρονοβόρα από την υφιστάμενη δικαστική διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Θήρας να εκδίδει μεγαλύτερο αριθμό εξώδικων προστίμων, σε σύγκριση με τις καταγγελίες που έχει την ευκαιρία να υποβάλλει σήμερα.

          Οι ίδιοι εισηγητές αναφέρθηκαν επίσης στην αρχή της αναλογικότητας την οποία, όπως ισχυρίζονται, παραβαίνουν οι ποινές που επιβάλλονται με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, σημείωσαν το γεγονός ότι, ακόμα και σε περίπτωση μη σοβαρού αδικήματος, η δεύτερη καταδίκη επιφέρει πάντα την επιβολή της ποινής στέρησης της άδειας κυνηγιού για τουλάχιστον δέκα χρόνια και τόνισαν την ανάγκη για πιο δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση του υπό συζήτηση αδικήματος.

          Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατέθεσε στην επιτροπή, τόσο προφορικά όσο και με γραπτό υπόμνημα, τις ακόλουθες θέσεις:

1.             Η υφιστάμενη νομοθεσία ήδη απαγορεύει τη χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές για τη θήρα, σύλληψη ή θανάτωση άγριων πτηνών (συμπεριλαμβανομένων των θηρεύσιμων αποδημητικών ειδών πτηνών). Η υπό συζήτηση πρόταση νόμου οδηγεί κατά συνέπεια σε επικάλυψη, αφού η σκοπούμενη τροποποίηση απαγορεύει δραστηριότητες που ήδη απαγορεύονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

2.             Όσον αφορά την προτεινόμενη εξώδικη ρύθμιση του εν λόγω αδικήματος, αυτή συνεπάγεται νομική αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο χειρισμού της παράνομης αυτής δραστηριότητας, αφού, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση θα αποτελεί αδίκημα τόσο με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και με βάση την προτεινόμενη διάταξη. Σημειώνεται ότι η παράβαση των προνοιών της σχετικής διάταξης της υφιστάμενης νομοθεσίας αποτελεί ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ισοδύναμο σε ευρώ ποσό των ΛΚ10.000,00 ή και με τις δύο αυτές ποινές, ενώ σύμφωνα με την πρόταση νόμου η ίδια πράξη, αν θεωρηθεί παράβαση του προτεινόμενου νέου άρθρου 11Α, θα τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο ύψους €100.

3.             Η υφιστάμενη νομοθεσία αποτελεί εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της προστασίας των άγριων πτηνών και θηραμάτων και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος. Το συγκεκριμένο άρθρο της υφιστάμενης νομοθεσίας, μέρος του οποίου, όπως αναφέρεται πιο πάνω, επικαλύπτεται από τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, αποσκοπεί στη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε ποινές επιβάλλονται για παράβαση των διατάξεών του, όπως και όλες οι  κυρώσεις για παράβαση διατάξεων που προκύπτουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, συμπεραίνεται ότι η καταλληλότητα της εξώδικης ρύθμισης που προτείνεται με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου πρέπει να πληρεί τα τρία προαναφερόμενα κριτήρια.

4.             Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στην επιβολή ποινών δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας πρέπει να κριθεί εντός του ευρύτερου νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της νομοθεσίας πηγάζουν από το κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, κατά τον καθορισμό της σοβαρότητας των υπό αναφορά παράνομων δραστηριοτήτων πρέπει να ληφθεί υπόψη η βαρύτητα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει σε αυτές. Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης, που περιλαμβάνει την πιο πάνω Οδηγία, αποτελεί το έρεισμα για περίπου είκοσι με είκοσι πέντε τοις εκατό των διαδικασιών παράβασης εναντίον των κρατών μελών.  

5.             Με βάση τα πιο πάνω σημεία, συμπεραίνεται ότι υπάρχει η πιθανότητα η διαφοροποίηση των ποινών με τις οποίες τιμωρούνται οι πιο πάνω παράνομες δραστηριότητες να οδηγήσει σε επιδείνωση των αποτελεσμάτων στα οποία αποσκοπεί η σχετική Οδηγία και κατά συνέπεια σε έναρξη διαδικασίας παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας.

          Ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας πληροφόρησε την επιτροπή ότι στην Κύπρο η χρήση ηλεκτρονικών μέσων που εκπέμπουν κελαηδήματα άγριων πτηνών με σκοπό την προσέλκυσή τους γίνεται ουσιαστικά στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:

1.             Κατά το κυνήγι της τσίχλας, της τραχήλας και του ορτυκιού, με σκοπό  να αυξηθεί η κάρπωση.

2.             Κατά τη σύλληψη άγριων πτηνών και τσιχλών με τη χρήση δικτύων και ξοβεργών με σκοπό την εμπορία τους.

3.             Κατά το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας, της φάσσας και των υδρόβιων πτηνών.

          Περαιτέρω ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεση του Ταμείου Θήρας με την πρόταση νόμου και κατέθεσε στην επιτροπή, τόσο προφορικά όσο και με γραπτό υπόμνημα, τις ακόλουθες θέσεις:

1.             Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αφού θα δοθεί η εντύπωση στους κυνηγούς και στο ευρύ κοινό ότι τα αδικήματα που επηρεάζονται από την εν λόγω ρύθμιση είναι δευτερεύουσας σημασίας. Ως αποτέλεσμα, θα παρουσιαστεί έξαρση του φαινομένου της παράνομης σύλληψης και θανάτωσης άγριων πτηνών, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί αισθητά μετά από ουσιαστικές προσπάθειες του Ταμείου Θήρας.

2.             Η υιοθέτηση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου θα δημιουργήσει αμέσως αλυσιδωτά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ειδικότερα, όταν οι θηροφύλακες αντιλαμβάνονται κυνηγό ο οποίος χρησιμοποιεί ηχοπαραγωγό συσκευή με μιμητικές φωνές, πρέπει να αποφασίζουν κατά πόσο θα κατάσχουν τα τεκμήρια της παράβασης αυτής, με τις ακόλουθες συνέπειες:

α.      Αν ο θηροφύλακας προχωρήσει σε κατάσχεση των τεκμηρίων, πρέπει να παρουσιαστεί στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για να δώσει σχετική κατάθεση, ώστε να ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία για το χειρισμό των τεκμηρίων και να επιτραπεί η παρουσίασή τους ενώπιον δικαστηρίου, στην περίπτωση που το εξώδικο δεν καταβληθεί στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία παραμένει η ίδια με αυτήν που ακολουθείται σήμερα κατά την καταγγελία τέτοιων υποθέσεων, κάτι που αντιβαίνει το στόχο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, όπως αυτός επεξηγήθηκε από τους εισηγητές.

β.      Αν ο θηροφύλακας δεν προχωρήσει σε κατάσχεση των τεκμηρίων και το εξώδικο δεν καταβληθεί, η απουσία τους θα δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην απόδειξη διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος ενώπιον του δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, θα έχει ως αποτέλεσμα την κάρπωση θηράματος που αποκτήθηκε με παράνομα μέσα από τον κυνηγό, κάτι που είναι ηθικά καταδικαστέο και επιτρέπει στον αδικοπραγούντα κυνηγό να κερδίσει από την παρανομία του, πωλώντας το θήραμα και χρησιμοποιώντας τα έσοδα για εξόφληση του εξώδικου προστίμου.

3.             Η εφαρμογή των ήδη υπαρχουσών εξώδικων ρυθμίσεων στις οποίες αναφέρθηκαν οι εισηγητές δεν είχε την προβλεπόμενη από αυτούς επιτυχία στη μείωση των περιστατικών διάπραξης των σχετικών αδικημάτων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος υπέρβασης του ανώτατου αριθμού θηραμάτων, όσες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια λόγω μη καταβολής του εξώδικου προστίμου, κατέληξαν σε αθωωτική απόφαση, αφού κατά τη δικαστική διαδικασία δεν παρουσιάζονταν τεκμήρια των υποθέσεων, διότι αυτά δεν είχαν κατασχεθεί την ώρα έκδοσης του εξωδίκου. Όσον αφορά την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων που αφορούν κυνηγετικούς σκύλους, αυτή όντως οδήγησε στην αντιμετώπιση περισσότερων περιστατικών παράβασης της σχετικής νομοθεσίας, όμως δε συνέβαλε στην πάταξη του φαινομένου. Αντίθετα, τα περιστατικά διάπραξης των εν λόγω αδικημάτων αυξάνονται συνεχώς και παρατηρήθηκε ότι συγκεκριμένοι κυνηγοί παραβιάζουν συστηματικά τη νομοθεσία, παρά το μεγάλο αριθμό εξώδικων προστίμων που τους έχει επιδοθεί.

4.             Η εμπειρία του Ταμείου Θήρας έχει δείξει ότι το πάθος του Κύπριου κυνηγού για το κυνήγι είναι τέτοιο, ώστε το μοναδικό μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά εναντίον της λαθροθηρίας είναι η στέρηση της άδειας κυνηγιού. Η ποινή στέρησης της άδειας κυνηγιού για δέκα χρόνια έχει ήδη επιβληθεί σε πέραν των πενήντα προσώπων από την ημέρα εφαρμογής της νομοθεσίας μέχρι σήμερα. Ο περιορισμός των επιπτώσεων σε οικονομικής φύσεως ποινές θα δώσει την εντύπωση ότι η χρήση των ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές νομιμοποιείται, ιδιαίτερα ενόψει του γεγονότος ότι σε ορισμένες  περιπτώσεις, όπως στο κυνήγι της τσίχλας, οι κυνηγοί κυνηγούν ομαδικά με τη χρήση μίας μόνο συσκευής και το προτεινόμενο εξώδικο πρόστιμο θα το επιφορτίζονται όλα τα μέλη της ομάδας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό που θα πληρώνει το κάθε μέλος να είναι πολύ μικρό και καθόλου αποτρεπτικό.

5.             Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, προβλέπεται ότι η προτεινόμενη εξώδικη ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αύξηση του αριθμού των κυνηγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα, σε σύγκριση με την περίοδο κυνηγιού 2008 -2009.  Σημειώνεται ότι, με βάση τηλεφωνική έρευνα του Ταμείου Θήρας, έχει διαφανεί ότι μόνο το 20,13% του συνόλου των κυνηγών έχει κυνηγήσει έστω μία φορά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων που εκπέμπουν κελαηδήματα άγριων πτηνών.

6.             Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων που εκπέμπουν κελαηδήματα άγριων πτηνών απαγορεύεται με βάση ευρωπαϊκή Οδηγία, για τη μη ικανοποιητική εφαρμογή της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταγγελθεί επανειλημμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, γιατί δεν πράττει αρκετά για την καταστολή του φαινομένου της παράνομης παγίδευσης άγριων πτηνών και καθημερινά λαμβάνει επιστολές διαμαρτυρίας γι’  αυτές τις παράνομες ενέργειες, με αποτέλεσμα το τουριστικό προϊόν της Κύπρου να πλήττεται ανεπανόρθωτα.

7.             Ο λόγος που δεν έχει ακόμα παταχθεί το φαινόμενο της χρήσης ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές κατά την άσκηση του κυνηγιού είναι ότι η μέθοδος αυτή τυγχάνει ευρείας αποδοχής από την κοινωνία και ο μόνος τρόπος περιορισμού του είναι να δοθεί το ξεκάθαρο μήνυμα από το κράτος και τους αξιωματούχους ότι η χρήση τέτοιων συσκευών είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα.

          Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος συμφώνησε με τον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας. Ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι οι ποινές που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία για το αδίκημα θανάτωσης ή/και σύλληψης θηρεύσιμων ειδών πτηνών με τη χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές είναι ταυτόσημες με τις ποινές που προβλέπονται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο για το αδίκημα της σύλληψης ή θανάτωσης ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος με τη χρήση μη επιλεκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω συσκευών. Ως αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα προκαλέσουν προβλήματα, σε περίπτωση καταγγελίας ατόμων που διαπράττουν το αδίκημα που προβλέπεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο, αφού οι κατηγορούμενοι θα επιχειρηματολογούν υπέρ της χαμηλότερης ποινής και δε θα είναι δυνατό να τεκμηριωθεί η πρόθεση χρήσης της ηχοπαραγωγικής συσκευής για θανάτωση ή/και σύλληψη ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος και όχι θηρεύσιμων ειδών δυνάμει της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

          Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου συμφώνησαν με τις απόψεις που εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελέας και ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας και δήλωσαν την αντίθεση της αστυνομίας στις τροποποιήσεις που προτείνονται με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου. Περαιτέρω, σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή εξέφρασαν τις πιο κάτω θέσεις:

1.             Η προτεινόμενη τροποποίηση για εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της χρήσης ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των κυνηγών που χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές.  Οι κυνηγοί που ήδη διαπράττουν το σχετικό αδίκημα θα συνεχίσουν και οι κυνηγοί που σήμερα θεωρούν ότι η υφιστάμενη ποινή είναι αποτρεπτική και δε διακινδυνεύουν την επιβολή της ίσως προχωρήσουν στη χρήση των εν λόγω συσκευών, αφού το εξώδικο πρόστιμο, ύψους €100, δεν είναι αποτρεπτικό.

2.             Το γεγονός ότι κατά την έκδοση εξώδικου προστίμου δεν παραλαμβάνονται τεκμήρια θα αποτελέσει εμπόδιο στην υποστήριξη και απόδειξη της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου σε μια ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία που θα προκύψει από τη μη καταβολή του προστίμου.

3.             Η προτεινόμενη διαμόρφωση της υφιστάμενης ποινής στέρησης της άδειας κυνηγιού περιορίζει σε επικίνδυνο βαθμό τόσο τα αδικήματα των οποίων η διάπραξη επιφέρει τις επιπτώσεις αυτές όσο και το χρονικό διάστημα της αναστολής, κάτι που δε βρίσκει σύμφωνη την αστυνομία.

          Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος συμφώνησε με τις απόψεις του προϊσταμένου του Ταμείου Θήρας και εξέφρασε τη διαφωνία του με τις τροποποιήσεις που επιφέρει η υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

          Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου τάχθηκε εναντίον της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και κατάθεσε γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της ομοσπονδίας, οι οποίες συνοψίζονται τα ακόλουθα:

1.             Η χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές για θανάτωση ή σύλληψη θηρεύσιμων αποδημητικών ειδών πτηνών είναι απόλυτα καταδικαστέα, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη καταστροφή που έχει ήδη επέλθει στην πανίδα της Κύπρου.

2.             Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποδυναμώνουν τη νομοθεσία και ενθαρρύνουν τους αδικοπραγούντες. Η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της χρήσης ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές δεν είναι αποτρεπτική για τους χρήστες των συσκευών αυτών και αποδυναμώνει το αίσθημα ευθύνης των αδικοπραγούντων, σε αντίθεση με τη στέρηση της άδειας κυνηγιού, η οποία ίσως επιφέρει το σωφρονισμό τους.

3.             Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η μείωση της συχνότητας τέτοιων παρανομιών προϋποθέτει την αύξηση του προσωπικού και την τακτική εκπαίδευση των θηροφυλάκων του Ταμείου Θήρας.

          Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) τάχθηκε εναντίον της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και κατάθεσε γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του ιδρύματος, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1.             Η παγίδευση και πώληση πτηνών είναι προσοδοφόρα επιχείρηση και η προτεινόμενη εξώδικη ρύθμιση δε θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, αλλά αντίθετα θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των αδικοπραγούντων.

2.             Η χαλάρωση των ποινών που προβλέπεται στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των περιοχών Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λεμεσού. Ήδη στο διαδίκτυο υπάρχουν αρνητικά σχόλια για την παγίδευση αποδημητικών πουλιών στην Κύπρο, μέχρι και προτροπές για τουριστικό μποϊκοτάζ του νησιού. Ως αποτέλεσμα, η Δημοκρατία έχει απώλεια τουριστικού εισοδήματος, όχι μόνο λόγω των πιο πάνω αρνητικών σχολίων, αλλά και από τη μη έλευση τουριστών που πιθανόν να έρχονταν στην Κύπρο ειδικά για να παρακολουθήσουν την άφιξη των αποδημητικών πουλιών, κάτι που σε γειτονικές χώρες αποτελεί γεγονός τουριστικού ενδιαφέροντος.

3.             Η αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου της χρήσης ηχοπαραγωγών συσκευών απαιτεί ποινές αυστηρότερες από τις υφιστάμενες και αύξηση του αριθμού των θηροφυλάκων και όχι χαλάρωση των ποινών και δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.

          Ο εκπρόσωπος του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου τάχθηκε εναντίον της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και κατάθεσε γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του συνδέσμου, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1.             Η προτεινόμενη διαμόρφωση της υφιστάμενης ποινής στέρησης της άδειας κυνηγιού θα δώσει το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Κύπρος δεν προσπαθεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παγίδευση και τις παράνομες κυνηγετικές δραστηριότητες και ότι η πάταξη του επίμονου προβλήματος της παγίδευσης με χρήση ηχοπαραγωγικής συσκευής δεν είναι προτεραιότητα για τη Δημοκρατία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η παγίδευση τα τελευταία τρία χρόνια, με περίπου ενάμισι εκατομμύριο αποδημητικά και άλλα ενδημικά πουλιά να έχουν θανατωθεί παράνομα στην Κύπρο κατά το 2009.

2.             Η προτεινόμενη τροποποίηση για δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης του εν λόγω αδικήματος, όχι μόνο δε θα βοηθήσει στην πάταξη της λαθροθηρίας, αλλά θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, αφού, σαφώς, η εξώδικη ρύθμιση δεν έχει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα που έχει η προσαγωγή ενώπιον δικαστηρίου με τον κίνδυνο δημιουργίας ποινικού μητρώου, επιβολής ποινών και στέρησης της άδειας κυνηγιού.

3.             Η αποτελεσματική πάταξη του συγκεκριμένου προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση του προσωπικού του Ταμείου Θήρας και μέσω εκστρατείας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, με στόχο την αλλαγή στην κουλτούρα των παρανομούντων κυνηγών.

          Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και δήλωσαν ότι η εξώδικη ρύθμιση είναι ο μόνος τρόπος καταπολέμησης του φαινομένου της χρήσης ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές, σε αντίθεση με την υφιστάμενη χρονοβόρα διαδικασία.  Υποστηρίζοντας τη θέση αυτή, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, μόλις αποχωρήσει ο θηροφύλακας από την περιοχή κυνηγιού, για να προχωρήσει με την καταγγελία του αδικοπραγούντα, οι εναπομείναντες κυνηγοί επικοινωνούν μεταξύ τους και θέτουν σε λειτουργία τις δικές τους ηχοπαραγωγούς συσκευές.

          Στη βάση των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

2.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και εισηγητές της πρότασης νόμου κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη και Ανδρέας Κυπριανού, εκφράζοντας την προσωπική τους θέση, τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

          Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την καταψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

 

6 Ιουλίου 2010

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων