Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο  «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

          Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος                        Νεόφυτος Κωνσταντίνου

          Ντίνος Χατζηνικόλας                                       Φειδίας Σαρίκας

          Ιωνάς Νικολάου                                              Γιώργος Περδίκης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ  26ης Μαΐου 2008 και 5ης Ιουλίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ιεράς Συνόδου Κύπρου.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού οργανισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζονται σ’ αυτόν.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την έναρξη της ισχύος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας την 1η Σεπτεμβρίου 1946 με σχετική διάταξή της παρασχέθηκε η δυνατότητα σε θρησκευτικούς οργανισμούς, έπειτα από αίτησή τους η οποία έπρεπε να υποβληθεί εντός οκτώ χρόνων από την πιο πάνω ημερομηνία, να εγγράψουν στο όνομά τους οποιαδήποτε ιδιοκτησία ανήκε ή ήταν προσαρτημένη σ’ αυτούς κατά τον εν λόγω χρόνο και η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη στο όνομά τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας την κατοχή είχε θρησκευτικός οργανισμός, αν και ήταν εγγεγραμμένη στο όνομα άλλου προσώπου.

          Παρά την πιο πάνω διάταξη της βασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ορισμένοι θρησκευτικοί οργανισμοί δε συμμορφώθηκαν με αυτή, με αποτέλεσμα να μην εγγραφεί επ’ ονόματί των η πιο πάνω ακίνητη ιδιοκτησία.  Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω και επειδή δεν υπάρχει πρόνοια στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία που να ρυθμίζει την ανάκτηση της κυριότητας από θρησκευτικούς οργανισμούς της υπό αναφορά περιουσίας, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων τέτοιας περιουσίας.  Ειδικότερα, το πρόβλημα επικεντρώνεται στην αδυναμία να αποφασιστεί ποιο είναι το πρόσωπο που δικαιούται αποζημίωση.

          Συναφώς, με στόχο την επίλυση των πιο πάνω αναφερόμενων προβλημάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα σε θρησκευτικούς οργανισμούς να υποβάλουν αίτηση εντός χρονικού διαστήματος δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, για να καταστεί δυνατή η εγγραφή της πιο πάνω αναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομά τους, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν.

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου Κύπρου διαφώνησαν με το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των δύο χρόνων εντός του οποίου απαιτείται να υποβληθεί αίτηση εκ μέρους θρησκευτικού οργανισμού για την εγγραφή ακινήτων που βρίσκονται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και εισηγήθηκαν όπως για τα εν λόγω ακίνητα η χρονική περίοδος των δύο χρόνων αρχίζει από την ημερομηνία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, δεδομένου ότι για τα εν λόγω ακίνητα δεν είναι δυνατή η πρόσβαση προς τα οικεία κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία. 

          Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σχολιάζοντας την πιο πάνω εισήγηση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου Κύπρου δήλωσαν στην επιτροπή πως το προτεινόμενο στο νομοσχέδιο χρονικό διάστημα των δύο χρόνων αφορά το χρόνο εντός του οποίου πρέπει οι θρησκευτικοί οργανισμοί να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή της υπό αναφορά ακίνητης ιδιοκτησίας και όχι την εγγραφή της εν λόγω περιουσίας στη χρονική αυτή περίοδο.  Συναφώς, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, κάθε θρησκευτικός οργανισμός, με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση γενική, ώστε να καλύπτει όλα τα ακίνητα σε κάθε επαρχία, χωρίς να καθορίζονται τα ακριβή στοιχεία της ιδιοκτησίας.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μελετήσουν εκ νέου τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου Κύπρου. 

          Ανταποκρινόμενοι στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσαν την επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο ότι, έπειτα από διαβούλευση που είχαν με τους εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου Κύπρου, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσαν διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου στην επιτροπή, με το οποίο διασαφηνίστηκαν οι επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου Κύπρου.  Ειδικότερα, με το υπό αναφορά διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 1.     Η παροχή δυνατότητας σε θρησκευτικό οργανισμό να υποβάλει αίτηση προς το επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο για εγγραφή στο όνομά του ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει ή που είναι συνδεδεμένη με αυτόν ή αποτελεί εκκλησία, προαύλιο εκκλησίας ή άλλο χώρο λατρείας του εν λόγω οργανισμού και η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του οργανισμού αυτού, καθώς και ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία, παρ’ όλο που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου, κατέχεται για ή εκ μέρους ορισμένου θρησκευτικού οργανισμού κατά την πιο πάνω ημερομηνία, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σ’ αυτόν.

2.      Καθορίζεται χρονικό διάστημα δύο χρόνων, εντός του οποίου δύναται να υποβληθεί η υπό αναφορά αίτηση από ενδιαφερόμενο θρησκευτικό οργανισμό και η καταβολή από αυτόν των καθορισμένων για την αίτηση τελών.  Περαιτέρω, προβλέπεται η καταβολή τελών εκ μέρους του για την αναγκαία επιτόπια έρευνα, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία βρίσκεται μέσα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και υπάρχουν στο οικείο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο τα κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία.

3.      Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού οργανισμού.

          Οι εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου Κύπρου ενημέρωσαν την επιτροπή ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του διαμορφωμένου κειμένου που κατατέθηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, η τελευταία ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, καθώς και από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1.      Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν στις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

2.      Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία, και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

          Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

 

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων