Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος                        Νεόφυτος Κωνσταντίνου

          Ντίνος Χατζηνικόλας                                       Φειδίας Σαρίκας

          Ιωνάς Νικολάου                                              Γιώργος Περδίκης                 

          H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε  συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2010.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

          Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών.

          Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της ισχύουσας πιο πάνω αναφερόμενης βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε:

1.             να διαμορφωθεί η διάταξή της που καθορίζει τα είδη των ταξιδιωτικών εγγράφων, ώστε αυτά να διαχωρίζονται σε διαβατήρια, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω σε κανονικά, διπλωματικά, υπηρεσιακά και σε διαβατήρια που εκδίδονται δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου, και σε προσωρινά διαβατήρια·

2.             να εισαχθεί σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία τα διαβατήρια περιορισμένης χρονικής ισχύος θα δύναται να εκδίδονται κατά την κρίση του διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε χρόνια·

3.             να διασαφηνιστεί στη διάταξή της με την οποία προβλέπεται ότι η έκδοση διαβατηρίου σε ανήλικο μπορεί να γίνει στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται, όταν ο άλλος γονέας απουσιάζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση, ότι για τη διαπίστωση της υπό αναφορά απουσίας του γονέα ή της διαμονής του σε άγνωστη διεύθυνση θα απαιτείται σχετική πιστοποίηση του κοινοτάρχη ή της αρμόδιας τοπικής αρχής·

4.             να διαμορφωθεί η διάταξή της που καθορίζει τις υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, ώστε να καθοριστεί σ’ αυτήν ότι τα διαβατήρια θα εκδίδονται μόνο από το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης αντί και από τους επάρχους ή/και τους προϊσταμένους των κυπριακών προξενικών αρχών, όπως ισχύει σήμερα.  Περαιτέρω, προβλέπεται ότι τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια θα εκδίδονται κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Εξωτερικών·

5.             να παρασχεθεί εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία και δακτυλικά αποτυπώματα των αιτητών για έκδοση διαβατηρίου·

6.             να αυξηθούν τα καθοριζόμενα σ’ αυτήν τέλη που καταβάλλονται για έκδοση νέου διαβατηρίου, σε περίπτωση δήλωσης απώλειάς του πέραν της μίας φοράς, ώστε τα τέλη που θα καταβάλλονται σε τέτοια περίπτωση να είναι διπλάσια κάθε φορά από τα τέλη που καταβλήθηκαν την προηγούμενη φορά·

7.             να περιληφθεί σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής των Φυλακών, σε περίπτωση καταδίκης πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους, θα ενημερώνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και ο καταδικασθείς πολίτης θα υποχρεούται να παραδώσει το διαβατήριό του στο διευθυντή των Φυλακών.  Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παραδώσει το διαβατήριο του, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θα προβαίνει σε ακύρωση του διαβατηρίου, αν αυτό βρίσκεται σε ισχύ.  Προβλέπεται επίσης ότι ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θα ακυρώνει ισχύον διαβατήριο προσώπου που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέραν των δέκα ετών·

8.             να αυξηθούν οι ποινές που επιβάλλονται με βάση τις πρόνοιές της για τη διάπραξη διάφορων αδικημάτων που καθορίζονται σ’ αυτήν και παράλληλα να μετατραπούν οι χρηματικές ποινές από λίρες σε ευρώ·

9.             να αναθεωρηθούν τα τέλη που επιβάλλονται με βάση τις πρόνοιές της για απόκτηση ταξιδιωτικού εγγράφου/διαβατηρίου και παράλληλα να μετατραπούν τα εν λόγω τέλη από λίρες σε ευρώ·

10.        να εισαχθεί σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία να καθίσταται δυνατή η χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας σε πρόσωπα που για διάφορους λόγους εισέρχονται ή παραμένουν παράνομα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές.

          Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώνοντας την επιτροπή για την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά τα διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος το οποίο δεν έχει προβεί στην έκδοση των εν λόγω διαβατηρίων.  Παράλληλα, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας έκδοσης των εν λόγω  διαβατηρίων, για τα οποία αναμένεται να σταλεί σύντομα το ανάλογο δείγμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών.  Συναφώς, όπως ο ίδιος δήλωσε, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή με το οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με τα υπό αναφορά διαβατήρια.  Περαιτέρω, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εισάγεται επίσης πρόνοια με την οποία καθίσταται δυνατή η χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας σε πρόσωπα που για διάφορους λόγους εισέρχονται ή παραμένουν παράνομα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές.  Τέλος, ανέφερε πως, πέραν των πιο πάνω, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εκσυγχρονίζονται ορισμένες διατάξεις της βασικής νομοθεσίας.

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με τα πιο κάτω:

1.      Την προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση καταδίκης πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους, ο διευθυντής των Φυλακών θα ενημερώνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και ο καταδικασθείς πολίτης θα υποχρεούται να παραδώσει το διαβατήριό του στο διευθυντή των Φυλακών, καθώς και με την προτεινόμενη σ’ αυτό διαδικασία που θα ακολουθείται, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς πολίτης για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδώσει το διαβατήριο του σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2.      Την προτεινόμενη πρόνοιά του με την οποία προβλέπεται ότι ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θα ακυρώνει ισχύον διαβατήριο προσώπου που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέραν των δέκα ετών.

3.      Την προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία θα καθίσταται δυνατή η χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας σε πρόσωπα που για διάφορους λόγους εισέρχονται ή παραμένουν παράνομα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές.

          Υπό το φως των πιο πάνω επιφυλάξεων που εκφράστηκαν από μέλη της επιτροπής, η τελευταία αποφάσισε, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τα πιο κάτω:

1.             Να μην προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, στο παρόν στάδιο, τις πιο πάνω πρόνοιες του νομοσχεδίου για τις οποίες εκφράστηκαν επιφυλάξεις, έτσι ώστε να παρασχεθεί στην επιτροπή η δυνατότητα ενδελεχέστερης μελέτης τους μετά το πέρας των θερινών διακοπών της Βουλής.

2.             Να προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μόνο τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν την έκδοση διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία, καθώς και τις πρόνοιές του που αφορούν την αναθεώρηση των ισχυόντων χρηματικών ποινών και τελών που καταβάλλονται για απόκτηση ταξιδιωτικού εγγράφου/ διαβατηρίου.

3.             Να επιφέρει στο κείμενο του νομοσχεδίου το οποίο θα προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

          α.      i.       Μείωση του προτεινόμενου τέλους που θα καταβάλλεται για απόκτηση διαβατηρίου με βιομετρικά στοιχεία από €90 σε €70.

                    ii.      Καθορισμό τέλους ύψους €70 για απόκτηση διπλωματικού ή υπηρεσιακού διαβατηρίου αντί της προτεινόμενης δωρεάν απόκτησής του.

                   iii.     Μείωση του προτεινόμενου τέλους που θα καταβάλλεται για απόκτηση διαβατηρίου με βιομετρικά στοιχεία ταχείας έκδοσης από €180 σε €120.

β.      Εισαγωγή σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τα δακτυλικά αποτυπώματα που προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο ότι θα λαμβάνονται για σκοπούς έκδοσης των διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός από την έκδοση των εν λόγω διαβατηρίων και θα διαγράφονται εντός χρονικού διαστήματος σαράντα οκτώ ωρών από την έκδοση των διαβατηρίων.

γ.       Εισαγωγή σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο εκ προθέσεως παραλείπει να προβεί στη διαγραφή των εν λόγω δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως προβλέπεται πιο πάνω, θα είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και καθορισμό σ’ αυτή των ποινών που επισύρει η διάπραξη του εν λόγω ποινικού αδικήματος.

          Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κατά πλειοψηφία υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010». 

          Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί στις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων