Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2010 Νόμος (Αρ. 1) του 2010»

Παρόντες:

          Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος           Αβέρωφ Νεοφύτου

          Σταύρος Ευαγόρου                                        Λευτέρης Χριστοφόρου

          Γιάννος Λαμάρης                                            Μαρία Κυριακού

          Ντίνος Χατζηνικόλας                                       Μαρίνος Σιζόπουλος

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2010.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ποσού ύψους €55.889, για σκοπούς ενίσχυσης  της επιτροπής σε ανθρώπινο δυναμικό με επτά (7) νέες θέσεις.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, προκύπτει ανάγκη δημιουργίας έξι (6) νέων θέσεων Λειτουργού και μίας (1) θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, λόγω των πρόσθετων αρμοδιοτήτων της επιτροπής, που αφορούν εποπτικούς, επιτόπιους ελέγχους και εξέταση αιτήσεων. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της επιτροπής αφορούν τα ακόλουθα:

1.      Την εποπτεία και επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι οποίες ανέρχονται στις εβδομήντα επτά (77).

2.             Την εξέταση αιτήσεων ΕΠΕΥ, ο αριθμός των οποίων παρουσιάζεται αυξημένος κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

3.             Την άσκηση ελέγχου που αφορά τη συμμόρφωση με τις συνεχείς υποχρεώσεις των εποπτευομένων (εκδότες, ΕΠΕΥ, Ρυθμιζόμενη Αγορά).

4.             Την ανάληψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης.

          Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανέφερε ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ανατέθηκε σε αυτήν και η εποπτεία των εμπιστευματοδόχων και διαχειριστικών επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για διορισμό συμβουλίων εταιρειών.

          Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή για την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 2009, όπου τονίζεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο των ΕΠΕΥ ξένων συμφερόντων, που εδρεύουν στην Κύπρο, αλλά δραστηριοποιούνται εκτός Κύπρου.  Το εξήντα τοις εκατό  (60%) περίπου των συναλλαγών του χρηματιστηρίου της Μόσχας προέρχεται από ΕΠΕΥ που εδρεύουν στην Κύπρο και, λόγω έλλειψης προσωπικού, το 2009 δε διενεργήθηκε κανένας επιτόπιος έλεγχος στις ΕΠΕΥ.  Η συνέχιση της ελλιπούς εποπτείας θα επηρεάσει αρνητικά την Κύπρο ως  χρηματοοικονομικό κέντρο.

          Σημειώνεται ότι η επιτροπή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2010 είχε επισημάνει ότι, παρά τις παρούσες συνθήκες δημοσιονομικής εξυγίανσης, υπάρχει ανάγκη άμεσης ενίσχυσής της με πρόσθετο προσωπικό, ώστε να είναι ικανή να αντεπεξέλθει στις αυξημένες εποπτικές της αρμοδιότητες, και ότι είχε αποστείλει στον Υπουργό Οικονομικών σχετική επιστολή με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2010  επισημαίνοντας την ανάγκη αυτή.

          Σημειώνεται περαιτέρω ότι το ετήσιο κόστος για την πρόσληψη του πρόσθετου προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των €300.000 και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  το ποσό αυτό δε θα επιβαρύνει το κράτος, καθότι με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού και τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων αναμένεται ότι  τα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα αυξηθούν.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

 

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων