Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                        Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

          Γιάννος Λαμάρης                                            Αθηνά Κυριακίδου

          Γιαννάκης Γαβριήλ                                          Γιώργος Βαρνάβα

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2010.  Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των ιδιωτικών πανεπιστημίων “Πανεπιστήμιο Λευκωσίας”, “Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου” και “Πανεπιστήμιο Frederick”, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) και οργανώσεων νεολαίας.

          Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου, έτσι ώστε να ρυθμιστούν θέματα τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:

1.      Την υποβολή αίτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού από κάθε ιδιωτικό πανεπιστήμιο για την έγκριση του ύψους των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων και οποιωνδήποτε αναθεωρήσεών τους που οφείλει ένας φοιτητής καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, ανάλογα με το πρόγραμμα των σπουδών που επιλέγει.

2.      Την κατ’ έτος έκδοση διατάγματος από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με το οποίο καθορίζεται το ανώτατο επί τοις εκατό ποσοστό κατά το οποίο θα μπορεί να εγκριθεί αύξηση στο ύψος των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

3.      Την κατοχύρωση του δικαιώματος του φοιτητή να γνωρίζει όλα τα πιο πάνω, με πληροφόρηση που θα του δίνει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο πριν από την έναρξη των σπουδών του, και ειδικότερα του δικαιώματος να γνωρίζει το ύψος των εγκεκριμένων διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλλει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του. 

4.      Την εισαγωγή κριτηρίων για την έγκριση από τον αρμόδιο υπουργό του ύψους των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που θα επιβάλλει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, έτσι ώστε η έγκριση να συναρτάται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος τους.  

5.      Την εισαγωγή πρόνοιας για τη δυνατότητα του ιδιωτικού πανεπιστημίου να υποβάλλει ένσταση προς τον αρμόδιο υπουργό εναντίον της απόφασης για απόρριψη της αίτησής του για αναθεώρηση των διδάκτρων.

6.      Την κατοχύρωση της επιστροφής των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων σε φοιτητή που αποσύρεται ή διαγράφεται μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του εξαμήνου για το οποίο έγινε η εγγραφή.

7.      Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, η οποία θα συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι και €60.000.

8.      Την εξασφάλιση του δικαιώματος του φοιτητή να ολοκληρώσει απρόσκοπτα τις σπουδές του, σε περίπτωση που εφαρμοστεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αναστολή της εγγραφής των φοιτητών σε ακαδημαϊκό κλάδο για τον οποίο διαπιστώθηκε παράβαση.  Παράλληλα, περιλαμβάνεται υποχρέωση σύμφωνα με την οποία το ιδιωτικό πανεπιστήμιο υποχρεούται να επιστρέψει στους φοιτητές τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε από αυτούς κατά παράβαση των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

          Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είχε καταθέσει στη Βουλή το 2009 νομοσχέδιο το οποίο ήταν παρόμοιο με το υπό μελέτη νομοσχέδιο και αφορούσε, μεταξύ άλλων, το θέμα της επιβολής διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

          Η επιτροπή είχε εξετάσει σε επανειλημμένες συνεδρίες της για αρκετούς μήνες το πιο πάνω νομοσχέδιο, αλλά είχε διαπιστωθεί ότι σε αρκετές πρόνοιές του υπήρχαν ασάφειες και αδυναμίες, γι’ αυτό και η επιτροπή έκρινε αναγκαίο να ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο να επανεξετάσει το νομοσχέδιο αυτό, διαμορφώνοντάς το εκ νέου στη βάση όλων των παρατηρήσεων που είχαν εκφραστεί στα πλαίσια της εξέτασής του.

          Το αρμόδιο υπουργείο, ανταποκρινόμενο στα πιο πάνω, κατέθεσε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο, δηλώνοντας παράλληλα ότι αποσύρει το προηγούμενο και επισημαίνοντας ότι το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να συμβάλει στη θέσπιση πιο διαφανών διαδικασιών σε σχέση με την έγκριση των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό μελέτη νομοσχεδίου, τόσο οι εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΝ όσο και των οργανώσεων νεολαίας συμφώνησαν με τις πρόνοιές του και εισηγήθηκαν την άμεση προώθηση της ψήφισής του από τη Βουλή.

          Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εξέφρασαν τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό τους κυρίως σε σχέση με τρεις πρόνοιες του νομοσχεδίου, σε αντίθεση με τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Frederick, ο οποίος ανέφερε ότι συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

          Ειδικότερα, η έντονη επιφύλαξη των δύο πιο πάνω εκπροσώπων εστιάστηκε στην πρόνοια που αφορά την κατ’ έτος έκδοση διατάγματος από τον αρμόδιο υπουργό το οποίο θα καθορίζει την ανώτατη επί τοις εκατό αύξηση που θα μπορεί να εγκριθεί.  Όπως δήλωσαν οι ίδιοι, η έκδοση του διατάγματος αυτού, το οποίο χαρακτήρισαν “πλαφόν”, είναι εναντίον της ύπαρξης και ανάπτυξης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ενδεχομένως η πρόνοια αυτή να είναι αντισυνταγματική, γι’ αυτό και θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η διατύπωσή της.

          Οι άλλες δύο πρόνοιες για τις οποίες εκφράστηκαν επιφυλάξεις από τους πιο πάνω εκπροσώπους αφορούν, πρώτον, το θέμα του καθορισμού της διάρκειας σπουδών, που γι’ αυτούς δε θεωρείται τετραετής, αλλά καθορίζεται με μονάδες, “credits”, οπότε και η χρέωση γίνεται με τα μαθήματα και διαφέρει για κάθε φοιτητή, και, δεύτερον, τη διαδικασία ένστασης, για την οποία δεν προβλέπεται η ύπαρξη δευτεροβάθμιου οργάνου.

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε συναφώς ότι η σύνταξη του προτεινόμενου νόμου έγινε με προσοχή και καμιά διάταξή του δε συγκρούεται με το σύνταγμα, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της επίμαχης πρόνοιας σε σχέση με το διάταγμα, το οποίο θα πρέπει να τονιστεί ότι αφορά την αύξηση και όχι το ύψος  των διδάκτρων. Όπως επίσης επισήμανε η ίδια, η εφαρμογή του προτεινόμενου αυτού νόμου θα δοκιμαστεί στην πορεία στα πλαίσια της εφαρμογής του στην πράξη. 

          Στη συνέχεια η επιτροπή ζήτησε από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας να εξετάσει τη δυνατότητα βελτίωσης της διατύπωσης της επίμαχης πρόνοιας όσον αφορά το διάταγμα.

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, μελετώντας το όλο θέμα, εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας στη διάταξη που αφορά τη διαδικασία της υποβολής ένστασης από πλευράς του ιδιωτικού πανεπιστημίου, έτσι ώστε ο αρμόδιος υπουργός κατά την εξέταση της ένστασης ιδιωτικού πανεπιστημίου να μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ποσοστό αύξησης που καθορίστηκε με το διάταγμα, όταν συντρέχουν προϋποθέσεις οι οποίες με επάρκεια αιτιολογούν ότι η αύξηση αυτή είναι προς το συμφέρον της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του ιδιωτικού πανεπιστημίου.

          Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ολοκλήρωσε τη μελέτη του υπό αναφορά νομοσχεδίου και διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1.      Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με το νομοσχέδιο και με την πιο πάνω βελτιωτική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία  ενσωμάτωσαν στο κείμενο του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

2.      Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι συμφωνούν με το νομοσχέδιο, αλλά δεν υιοθετούν την πιο πάνω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.  Επιπρόσθετα, οι ίδιοι δήλωσαν ότι θα καταθέσουν στην ολομέλεια του σώματος τροπολογία σε σχέση με την πρόνοια που αφορά την έκδοση του διατάγματος.  Συγκεκριμένα, η τροπολογία αυτή θα προβλέπει κυρίως ότι η διακριτική ευχέρεια του υπουργού για καθορισμό της ανώτατης επί τοις εκατό αύξησης των διδάκτρων που θα μπορεί να εγκριθεί θα εκτείνεται σε 1,5 φορές το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού.

 

5 Ιουλίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων