Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος           Αβέρωφ Νεοφύτου

          Σταύρος Ευαγόρου                                        Λευτέρης  Χριστοφόρου

          Γιάννος Λαμάρης                                            Μαρία Κυριακού

          Ντίνος Χατζηνικόλας                                       Μαρίνος Σιζόπουλος

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της παρασχεθείσας εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία, διά του Υπουργού Οικονομικών, για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ της ΑΗΚ και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λίμιτεδ για ποσό ύψους ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€90.000.000).

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του εν λόγω δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος της ΑΗΚ και θα τιμολογείται με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών, προσαυξημένο κατά 2,3%, το οποίο στις 5 Ιουλίου 2010 ανερχόταν στο 1,056%.  Το εν λόγω δάνειο θα αποπληρωθεί σε δέκα χρόνια (120 μήνες), σε δεκαέξι (16) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, με περίοδο χάριτος σε κεφάλαιο για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, και το 80% του οφειλόμενου ποσού του δανείου θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση.          

          Σημειώνεται ότι, μετά από εξέταση διάφορων χρηματοδοτικών προτάσεων, η ΑΗΚ διαπραγματεύτηκε και κατόπιν συνεννοήσεως με το Υπουργείο Οικονομικών έκανε αποδεκτή την πιο ευνοϊκή υπό τις περιστάσεις χρηματοδοτική πρόταση, αυτή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

          Σύμφωνα με όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής της ΑΗΚ, το δάνειο θα καλύψει το επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης της ΑΗΚ, το οποίο αφορά κυρίως τα έργα στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

          Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2010, παραχώρησε τη συγκατάθεσή του για την εξασφάλιση του δανείου των €90.000.000 με κυβερνητικές εγγυήσεις, ενώ παράλληλα συγκατατέθηκε στην εξασφάλιση από την ΑΗΚ ενδιάμεσου δανείου (bridging loan) ύψους σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€40.000.000) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Αρχής, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξασφάλισης της κυβερνητικής εγγύησης.  

          Σημειώνεται περαιτέρω ότι η κυβερνητική εγγύηση που παραχωρείται ικανοποιεί τις πρόνοιες των κοινοτικών Οδηγιών και κανονισμών και του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της προβλεπόμενης σε αυτό συμφωνίας.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

5 Ιουλίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων