Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

          Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος                       Χρήστος Στυλιανίδης

          Αντρέας Φακοντής                                          Αντώνης Αντωνίου

          Σκεύη Κούτρα Κουκουμά                               Αθηνά Κυριακίδου

          Μαρία Κυριακού

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε από κοινού το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.  Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση διατάξεων για την εφαρμογή:

1.      του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 790/2009 της 10ης Αυγούστου 2009, ο οποίος είναι γνωστός ως “Κανονισμός CLP (Classification, Labeling, Packaging)”, και

2.      του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου.

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αυτό αντικαθιστά τον ισχύοντα περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμο [Ν. αρ. 10(Ι)/2009] και προτείνει εφαρμοστικές διατάξεις των αλλαγών που επιφέρει ο Κανονισμός 1272/2008 (CLP).  Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν περαιτέρω, ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός κανονισμός θεσπίζει ένα νέο σύστημα ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων τους, βασισμένο στο Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών GHS (Globally Harmonized System).

          Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες πρόνοιες:

1.      Ορίζεται ως αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Σημειώνεται ότι με την υπ’ αρ. 396/2006 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2009, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP).

2.      Προβλέπεται η σύσταση, με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών, το οποίο συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα καλύτερης διαχείρισης χημικών ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων με χημικές ουσίες.  Το εν λόγω συμβούλιο αντικαθιστά το υφιστάμενο Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων που προβλέπει ο υπό κατάργηση νόμος.

3.      Προβλέπεται η έκδοση κανονισμών με τους οποίους θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και/ή μειγμάτων, τη μεταφορά τέτοιων ουσιών και τον καθορισμό απαιτήσεων και προφυλάξεων στο χειρισμό επικίνδυνων ουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση κανονισμών για τη θέσπιση ποινικών αδικημάτων για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού REACH, του Κανονισμού ΕΚ/689/2008, του Κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του Κανονισμού ΕΚ/1102/2008 και/ή των οικείων κανονισμών, αναφορικά με τα οποία δύναται να επιβληθούν ποινές που δεν υπερβαίνουν αυτές που προβλέπονται στον προτεινόμενο νόμο.

4.      Θεσπίζονται δομές και διαδικασίες που διασφαλίζουν την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.  Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διαδικασία ορισμού από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενός αρχιεπιθεωρητή και των επιθεωρητών για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες.  Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης οι εξουσίες των επιθεωρητών, όπως είναι για παράδειγμα η εξουσία επίδοσης ειδοποίησης συμμόρφωσης και η εξουσία κατάσχεσης ουσίας ή μείγματος, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινική διαδικασία αναφορικά με παράβαση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες.  Περαιτέρω, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπου στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση συμμόρφωσης, ο επιθεωρητής έχει εξουσία επίδοσης:

α.      ειδοποίησης αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για περίοδο που καθορίζεται σε αυτήν, όχι όμως μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, την παρασκευή και/ή τη διάθεση στην αγορά της ουσίας ή μείγματος, και

β.      ειδοποίησης απόσυρσης ουσίας ή μείγματος, ανάλογα με την περίπτωση.

5.      Προβλέπονται αδικήματα, όπως είναι το αδίκημα της παρεμπόδισης επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το αδίκημα της παράλειψης συμμόρφωσης προς οδηγία επιθεωρητή και το αδίκημα της πλαστογράφησης πιστοποιητικού που απαιτείται δυνάμει των κοινοτικών Κανονισμών REACH, ΕΚ/689/2008, ΕΚ/440/2008, ΕΚ/1272/2008 (CLP) και του Κανονισμού ΕΚ/1102/2008, που επισύρουν χρηματικές ποινές που δεν υπερβαίνουν τα €80.000 και ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα δύο χρόνια ή τα τέσσερα χρόνια, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης.

          Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, είναι η τήρηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως προκύπτουν από την έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ)  αρ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CLP).

          Οι εν λόγω κανονισμοί αντικαθιστούν τους ισχύοντες περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμούς του 2009 (ΚΔΠ 84/2009) και μ’ αυτούς προτείνονται οι αναγκαίες αλλαγές για εναρμόνιση με το νέο σύστημα ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων τους, που εισάγεται με τον προαναφερόμενο Κανονισμό CLP. 

          Στους πίνακες και στα παραρτήματα των προτεινόμενων κανονισμών καθορίζονται σε έκταση τεχνικά θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αρχές και τα κριτήρια ταξινόμησης των ουσιών και μειγμάτων, τα σύμβολα και τις ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και μείγματα, τη φύση των ειδικών κινδύνων, τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης επικίνδυνων ουσιών, τις μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων ενός μείγματος για την υγεία και το περιβάλλον κ.ά.

          Σημειώνεται επίσης ότι στους εν λόγω κανονισμούς προβλέπονται αδικήματα για την παράβαση ή την παράλειψη τήρησης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή καθήκοντος προκύπτει από αυτούς, που επισύρουν χρηματικές ποινές που δεν υπερβαίνουν τα €80.000 ή ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα δύο χρόνια ή τα τέσσερα χρόνια, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης.

          Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσαν συναφώς ότι σε σχέση με τις δύο πρώτες προτεινόμενες ρυθμίσεις το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει τη βασική υποδομή και την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία για εφαρμογή μέρους των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP) και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το άρθρο 1 του Κανονισμού (EK) αρ. 1102/2008.  Οι ίδιοι επισήμαναν ότι κενά τεχνογνωσίας που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες ταξινόμησης χημικών ουσιών στην οποία θα στηριχτεί η επισήμανση της χημικής ουσίας ή μείγματος χημικών ουσιών, για τις οποίες δεν υπάρχει εμπειρία στην Κύπρο, αναμένεται να καλυφθούν με ειδική συμφωνία συνεργασίας με άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών του τμήματος που ασχολούνται με το θέμα αυτό.

          Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, είναι η πλήρης τήρηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτουν από την έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση, τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και ειδικότερα του άρθρου 126 αυτού που αφορά τις ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού REACH.

          Οι προτεινόμενοι κανονισμοί αντικαθιστούν τους ισχύοντες περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του Κανονισμού REACH) Κανονισμούς του 2009 (ΚΔΠ 83/2009). 

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι προτεινόμενοι κανονισμοί διαφοροποιούνται σε σχέση με τους υπό κατάργηση κανονισμούς ως προς τον τίτλο, αλλά και επί της ουσίας εισάγουν διατάξεις που επιτρέπουν την επιβολή διοικητικού προστίμου για τις παραβάσεις συγκεκριμένων άρθρων του Κανονισμού REACH.  Όπως οι ίδιοι εξήγησαν, ενώ οι υφιστάμενοι κανονισμοί προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων για κάθε ημερήσια συνέχιση παράβασης του Κανονισμού REACH, δεν προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής τέτοιων προστίμων άπαξ αναφορικά με τη συγκεκριμένη παράβαση αυτή καθαυτή.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκτελεστική εξουσία, εκτιμάται ότι από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και ειδικότερα την εφαρμογή του Κανονισμού REACH επηρεάζονται πέραν των τετρακοσίων Κυπρίων επιχειρηματιών, μόνο βέβαια σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του κανονισμού αυτού.

          Σκοπός των τρίτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, είναι η πλήρης τήρηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν προκύψει από την έκδοση του Κανονισμού ΕΚ/689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών ουσιών. 

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αντικαθιστούν τους υφιστάμενους περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ/689/2008) Κανονισμούς του 2009 (ΚΔΠ 82/2009), στους οποίους καθορίζονται οι ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις συγκεκριμένων προνοιών του εν λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού.  Οι προτεινόμενοι κανονισμοί διαφοροποιούνται σε σχέση με τους υπό κατάργηση κανονισμούς όσον αφορά τον τίτλο και επίσης εισάγουν διατάξεις που επιτρέπουν την επιβολή διοικητικών προστίμων για παράβαση του Κανονισμού ΕΚ/689/2008.  Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι εξήγησαν, ενώ οι υφιστάμενοι κανονισμοί προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων για κάθε ημερήσια συνέχιση παράβασης του Κανονισμού ΕΚ/689/2008, δεν προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής τέτοιων προστίμων άπαξ αναφορικά με τη συγκεκριμένη παράβαση αυτή καθαυτή.

          Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών επηρεάζονται μόνο σε περίπτωση παράβασης όσοι Κύπριοι επιχειρηματίες εισάγουν ή εξάγουν χημικές ουσίες και κυρίως προϊόντα φυτοπροστασίας.  Αυτοί πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες του Κανονισμού ΕΚ/689/2008, σύμφωνα με τον οποίο τα χημικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αυτού υπόκεινται σε διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής, η οποία ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.  Οι ίδιοι εκπρόσωποι διευκρίνισαν ότι μέχρι σήμερα δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε παράβαση των υφιστάμενων κανονισμών.  Σύμφωνα με τους ιδίους, το κόστος τήρησης των προνοιών του εν λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού είναι πρακτικά ασήμαντο για την Κύπρο.

          Σκοπός των τέταρτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, είναι η τήρηση των υποχρεώσεων της Κύπρου όπως προκύπτουν από την έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP), που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων και ειδικότερα του άρθρου 47 αυτού.

          Στους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται οι ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP). 

          Σκοπός των πέμπτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, είναι η τήρηση των υποχρεώσεων της Κύπρου όπως προκύπτουν από την έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1102/2008, για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου.  Με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται ποινικά αδικήματα για την παράβαση διατάξεων του άρθρου 1 του προαναφερόμενου ευρωπαϊκού κανονισμού.  Το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού προνοεί την απαγόρευση εξαγωγών υδραργύρου και συγκεκριμένων ενώσεών του.  Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την 15η Μαρτίου 2011.

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη βασική υποδομή και την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία για εφαρμογή των συγκεκριμένων κανονισμών.

          Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμαναν στην επιτροπή ότι από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δεν αναμένεται να επηρεαστούν κυπριακές επιχειρήσεις, αφού στην Κύπρο δε γίνεται παραγωγή ή εξαγωγή υδραργύρου.

          Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την εκτελεστική εξουσία για τα υπ’ αριθμόν 1, 2 και 5 θέματα του επισυνημμένου παραρτήματος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.      Με βάση το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP), η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των αλλαγών που οφείλονται στην έκδοσή του και ο καθορισμός ποινών για παραβάσεις προνοιών του έπρεπε να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2010.  Συναφώς, επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί του επισυνημμένου παραρτήματος κατατέθηκαν στη Βουλή στις 17 Ιουνίου 2010.

2.      Το δημοσιονομικό κόστος για εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας περιλαμβάνεται στο γενικότερο κόστος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και θα αυξηθεί, στην περίπτωση που θα ενισχυθεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό.  Η ενίσχυση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με νέο προσωπικό θα βοηθούσε το τμήμα να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH και του ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP.  Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικό παλαιότερο αίτημα του τμήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών εγκρίθηκε μερικώς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν με επάρκεια οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Κύπρου προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.

3.      Από την έκδοση της νέας νομοθεσίας επηρεάζονται πολλοί Κύπριοι επιχειρηματίες, πέραν των χιλίων, αφού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008, κάθε παραγωγός χημικής ουσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισαγωγέας από τρίτη χώρα πρέπει να ταξινομεί, να επισημαίνει και να συσκευάζει τις χημικές ουσίες που διαθέτει με οποιαδήποτε μορφή στην αγορά.  Εκτιμάται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν και να ενημερωθούν κατάλληλα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις τους.

          Σημειώνεται ότι από τη διαδικασία για τη νέα ταξινόμηση και επισήμανση εξυπακούεται κάποιο κόστος για τους παραγωγούς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες, το οποίο όμως με έγκαιρο και κατάλληλο προγραμματισμό από τις επιχειρήσεις μπορεί να καταστεί μη σημαντικό.

          Σημειώνεται επίσης ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας απέστειλε σε όλα τα μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων τον προτεινόμενο νόμο και τους προτεινόμενους κανονισμούς και δεν εκφράστηκαν οποιεσδήποτε διαφωνίες ή επιφυλάξεις σε σχέση με το περιεχόμενό τους.

          Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών.

          Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε σχέση με το ύψος των προτεινόμενων στο νομοσχέδιο και τους κανονισμούς ποινών.  Σύμφωνα με τους δύο εκπροσώπους, οι προτεινόμενες ποινές δεν είναι απλά αποτρεπτικές, αλλά είναι και εξοντωτικές για τις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες κατ’ αναλογία είναι κατά μέσο όρο πολύ πιο μικρές από τις επιχειρήσεις στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

          Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, τοποθετούμενοι στην πιο πάνω θέση των εργοδοτικών οργανώσεων, δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες ποινές είναι ανάλογες της βαρύτητας των προβλεπόμενων αδικημάτων και συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προτεινόμενες ποινές είναι χαμηλές.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και διαμορφωθεί νομοτεχνικά από την επιτροπή.

 

 

  

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων