Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος              Άγγελος Βότσης

          Μαρία Κυριακού                                             Νικόλας Παπαδόπουλος

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Γιώργος Βαρνάβα

          Ανδρέας Μουσκάλλης                                   Μη μέλη της επιτροπής:

          Γιαννάκης Γαβριήλ                                          Γιώργος Περδίκης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 6 Ιουλίου 2010.  Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας και άλλοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν επίσης και εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών.

          Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου [Νόμος αριθμός 33(Ι) του 2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε], έτσι ώστε να αυξηθεί το τέλος κατανάλωσης που καταβάλλεται από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στο ταμείο που καθιδρύεται με τον υπό αναφορά νόμο σε 0,44 σεντ/kWh από 0,22 σεντ/kWh, που ισχύει σήμερα. Με την προτεινόμενη νομοθεσία αυξάνονται τα έσοδα του εν λόγω ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει η Κύπρος να εφαρμόσει τα αναγκαία προγράμματα, για να ικανοποιήσει τους δεσμευτικούς στόχους που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.             Η προώθηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέσω της νέας Οδηγίας πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Οδηγία 2009/28/ΕΚ) καθόρισε τη νέα ενεργειακή της πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έθεσε νομικά δεσμευτικούς στόχους σε κάθε κράτος μέλος. Για την περίπτωση της Κύπρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τους ακόλουθους νομικά δεσμευτικούς στόχους που πρέπει να πετύχει η Κύπρος έως το 2020:

α.      Το 13% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης της Κύπρου να προέρχεται από ΑΠΕ.

β.      Το 10% της κατανάλωσης στις μεταφορές να προέρχεται από ΑΠΕ.

2.             Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, κύριο μέτρο αποτελεί η λειτουργία Σχεδίων Παροχής Χορηγιών για παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας ή/και επιδότησης για ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ενθάρρυνσης της χρήσης των ΑΠΕ και της ΕΞΕ.  Η επίτευξη των στόχων αυτών υλοποιείται μέσω χρηματοδότησης από το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

3.             Οι πόροι του πιο πάνω ταμείου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ίδια εισηγητική έκθεση, προέρχονται από την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης από όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, από τις εκάστοτε εγκρινόμενες κυβερνητικές χορηγίες ή εισφορές προς το ταμείο και από οποιαδήποτε άλλα έσοδα, δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επενδύσεις των χρημάτων του ταμείου.

4.             Κατά την ετοιμασία του προϋπολογισμού του εν λόγω ταμείου για το έτος 2010, του οποίου εκκρεμεί η έγκριση από τη Βουλή, διαφάνηκε ότι τα υφιστάμενα/συνεχιζόμενα Σχέδια Παροχής Χορηγιών δεν μπορεί να εφαρμοστούν, εάν δεν ενισχυθεί προηγουμένως το ταμείο.

          Σημειώνεται ότι μαζί με την εισηγητική έκθεση κατατέθηκε στη Βουλή και σχετικός πίνακας στον οποίο φαίνονται η μηνιαία και ετήσια επιβάρυνση καταναλωτών ανά τομέα χρήσης με το υφιστάμενο τέλος των 0,22 σεντ/kWh και το προτεινόμενο τέλος των 0,44 σεντ/kWh.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία που δείχνουν διαχρονικά τη διακύμανση του ταμείου (προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του ταμείου για την περίοδο 2010-2020), τα οποία προκύπτουν από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο, καθώς και σχετικό υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία  για τους εθνικούς στόχους των ΑΠΕ και της ΕΞΕ με βάση το κοινοτικό δίκαιο, τα έσοδα του ταμείου για τα έτη από το 2003 μέχρι το 2009, τον αριθμό των αιτήσεων και το σχετικό ποσό που δαπανήθηκε για τα έτη 2005 μέχρι 2009, καθώς και τέλη που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.  Όλα τα πιο πάνω στοιχεία και πληροφορίες βρίσκονται κατατεθειμένα στο Αρχείο της Βουλής και είναι στη διάθεση όλων των μελών της Βουλής.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου.

          Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών απέστειλαν στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση του τέλους κρίνεται απαραίτητη, για να μπορέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους για την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ το 2010.  Στο ίδιο υπόμνημα περιλαμβάνονται και άλλα σχόλια και προβληματισμοί γενικά για το κεφάλαιο “ΑΠΕ στην Κύπρο”.

          Επίσης, ο εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη αύξηση του τέλους κατανάλωσης που καταβάλλεται στο πιο πάνω ταμείο και δήλωσε παράλληλα  ότι είναι καιρός το θέμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να εξεταστεί σε ολοκληρωμένη βάση και ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια αγορά η οποία να είναι αυτορρυθμιζόμενη και αυτοελεγχόμενη.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει  κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων