Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο  «O περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010» και για τους κανονισμούς «Oι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος                      Ανδρέας Κυπριανού

          Πανίκκος Σταυριανός                                     Σοφοκλής Φυττής

          Πανίκος Χάμπας                                             Στέλιος Ιερωνυμίδης

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Γιώργος Περδίκης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2010.  Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.  Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, το ΕΤΕΚ και το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, ώστε να υπάρχει ένα ενοποιημένο και εύχρηστο κείμενο, για σκοπούς ευθυγράμμισης με την πολιτική για βελτίωση και απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

          Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο, εύχρηστο στην εφαρμογή κείμενο και ευθυγραμμισμένο με την πολιτική για βελτίωση και απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

          Ειδικότερα, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοεί τις υποχρεώσεις του κράτους για τον προσδιορισμό και καθορισμό οριακών τιμών συγκέντρωσης αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, την πληροφόρηση του κοινού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διατήρηση του ατμοσφαιρικού αέρα εκεί όπου είναι καλής ποιότητας και τη βελτίωση της ποιότητάς του σε αντίθετη περίπτωση.

          Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς αντικαθίστανται από ενιαίο κείμενο οι ακόλουθοι κανονισμοί:

1.             Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων και Μολύβδου στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί.

2.             Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Βενζολίου και Μονοξιδίου του Άνθρακα στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί.

3.             Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Όζον στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί.

          Το εν λόγω νομοσχέδιο και οι εν λόγω κανονισμοί ετοιμάστηκαν στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008, η οποία περιλαμβάνει νέες πρόνοιες που αφορούν τα αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 2,5 μικρομέτρων στην ατμόσφαιρα και ενοποιεί και αντικαθιστά τις πιο κάτω πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1.             Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.

2.             Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές τιμές διοξιδίου του θείου, διοξιδίου του αζώτου και οξιδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος.

3.             Οδηγία 2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000 για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξιδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος.

4.             Οδηγία 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα.

5.             Απόφαση 97/101/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη.

          Όπως αναφέρεται στα σχετικά επεξηγηματικά σημειώματα που συνοδεύουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και τους υπό συζήτηση κανονισμούς, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να είχε ήδη εναρμονιστεί με την προαναφερόμενη Οδηγία πριν από την 11η Ιουνίου 2010.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών θα έχει τις ίδιες οικονομικές επιπτώσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, με τις επιπτώσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, της οποίας προτείνεται η αντικατάσταση σύμφωνα με τα πιο πάνω.

          Σημειώνεται ότι όλοι οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υπό το φως των πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη. 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων