Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                    Ζαχαρίας Κουλίας

          Σωτήρης Σαμψών                                          Γιώργος Βαρνάβα

          Κώστας Κωνσταντίνου                                   Γιώργος Περδίκης

          Πανίκος Χάμπας                                           

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και στις 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2010.  Η προτελευταία συνεδρία της επιτροπής πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, για την εξέταση ειδικότερων θεμάτων που άπτονται του εν λόγω νομοσχεδίου.  Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου και εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006, ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες που συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία που αφορά τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και για κάλυψη των αναγκών που έχουν σχέση με την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012.  Η εν λόγω νομοθεσία θα εφαρμόζεται από όλες τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

          Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.      Την τροποποίηση του άρθρου 84, με σκοπό την αναθεώρηση των ποσών των κατώτατων ορίων και την αναφορά αυτών σε ευρώ αντί σε λίρες Κύπρου.

2.      Την προσθήκη του νέου άρθρου 84Α, με το οποίο εισάγεται ειδική διάταξη για τις διαδικασίες που δύναται να εφαρμόζουν οι αναθέτουσες αρχές κατά τη σύναψη συμβάσεων με συνοπτικές διαδικασίες, οι οποίες προορίζεται να καλύψουν ανάγκες που έχουν άμεση σχέση με την προετοιμασία και διεκπεραίωση της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και των οποίων συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο αυτό.

3.      Την κατάργηση του άρθρου 90 του βασικού νόμου, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Δεδομένου ότι πρόκειται να εκδοθεί ειδικός νόμος, βάσει νομοσχεδίου του οποίου η ψήφιση εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής («Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημόσιων Συμβάσεων Νόμος του 2010»), o οποίος θα προνοεί το ίδιο δικαίωμα και θα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησής του, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί το άρθρο 90, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στις διατάξεις τους.  Συνεπακόλουθα, τα άρθρα 93 και 94 του βασικού νόμου προσαρμόζονται ανάλογα, ως αποτέλεσμα της κατάργησης του άρθρου 90.

          Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, το γραφείο του οποίου λειτουργεί ως η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, αφού το γραφείο, ενεργώντας εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, έχει καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με το οποίο επιδιώκονται ορισμένες βελτιώσεις επί της βασικής νομοθεσίας, έτσι που η τελευταία να καταστεί πιο αποδοτική και αποτελεσματική.  Βασική τροποποίηση, όπως ανέφερε, αποτελεί η προσθήκη νέου άρθρου, του άρθρου  84Α, με το οποίο εισάγεται ειδική διάταξη αναφορικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών για κάλυψη των αναγκών που έχουν άμεση σχέση με την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, για συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο αυτό.  Ειδικότερα, όσον αφορά συμβάσεις έργων με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών σύναψής τους με συνοπτικές  διαδικασίες, τα κατώτατα όρια καθορίζονται στα €850.000.

          Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δήλωσε  ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.  Ειδικότερα όμως, όσον αφορά την προσθήκη του νέου άρθρου 84Α, εξέφρασε την άποψη ότι στα πλαίσια της ανάθεσης των συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές πρέπει να υπάρξει ένας εσωτερικός μηχανισμός ελέγχου, έτσι που να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση, με τον οποίο θα εξετάζεται, εγκρίνεται και πιστοποιείται ότι τα έργα που θα προωθηθούν αφορούν πράγματι έργα που απαιτούνται για την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

          Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το γραφείο έχει προβεί σε νομοτεχνικό έλεγχο επί του κειμένου του νομοσχεδίου και η ίδια συμφωνεί με το εν λόγω νομοσχέδιο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

          Ο εκπρόσωπος της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι όλες οι διαδικασίες που αφορούν την ανάληψη της προεδρίας θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένες πριν από την ημερομηνία ανάληψης της προεδρίας, την 1η Ιουλίου 2012.  Όπως επίσης ανέφερε, προς το σκοπό αυτό έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις σύναψης δημόσιων συμβάσεων με συνοπτικές διαδικασίες που προορίζεται να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν άμεση σχέση με την προετοιμασία και διεκπεραίωση της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Περαιτέρω, για καλύτερο συντονισμό και έλεγχο, τα κονδύλια που σχετίζονται με την προεδρία θα είναι συγκεντρωμένα στην εν λόγω επιτροπή και δε θα κατανέμονται σε υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες.  Με τον τρόπο αυτό, η διάθεση οποιουδήποτε κονδυλίου αφορά την προεδρία πρέπει να τυγχάνει της εκ των προτέρων έγκρισης τόσο της εν λόγω επιτροπής όσο και της προεδρίας και ταυτόχρονα οι οποιεσδήποτε αποφάσεις τους θα κοινοποιούνται στα γραφεία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η χρηστή διοίκηση μέσω διάφανων διαδικασιών. 

          Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση τροποποιητικού νομοσχεδίου και, στο βαθμό που του παρέχεται η δυνατότητα, θα ασκεί το νενομισμένο έλεγχο.

          Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνούν με τις ρυθμίσεις που πηγάζουν από τον προτεινόμενο νόμο και ότι αυτές θα συμβάλουν στην επιτυχή ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

          Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Νομικών, βουλευτές μέλη των δύο επιτροπών προέβησαν σε περαιτέρω εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου.  Ειδικότερα, βουλευτές μέλη της επιτροπής Νομικών, χωρίς να υπεισέλθουν στην ουσία συγκεκριμένων προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, επισήμαναν, μεταξύ άλλων, την καθυστέρηση με την οποία κατατέθηκε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο στη Βουλή, χωρίς να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη σε βάθος μελέτη του πριν από την προώθησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού μελέτησε το θέμα, αποφάσισε να περιορίσει χρονικά την ισχύ της σχετικής πρόνοιας του άρθρου 84Α που αφορά τη σύναψη συμβάσεων για κάλυψη των αναγκών της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι που οι διατάξεις της να παραμείνουν σε ισχύ μόνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012.

          Επειδή δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτηση των μελών της επιτροπής στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιόν της, όλες οι πλευρές που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Συναφώς, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια για λήψη τελικής απόφασης από το σώμα.

 

 

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων