Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος                   Κυριάκος Χατζηγιάννη

          Πανίκος Χάμπας                                            Σοφοκλής Φυττής

          Γιαννάκης Γαβριήλ                                          Αντώνης Αντωνίου

          Γεώργιος Τάσου                                             Φειδίας Σαρίκας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2010.  Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταπολέμησης Τρωκτικών και Εντόμων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.  Η ΟΕΒ και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βιοκτόνων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μερική εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία 2009/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων προθεσμιών. 

          Πιο συγκεκριμένα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1.             Την παράταση της χρονικής περιόδου απαγόρευσης της χρησιμοποίησης από την αρμόδια αρχή, προς όφελος άλλων αιτούντων, των δεδομένων που κατατέθηκαν ενώπιόν της σε σχέση με βιοκτόνα προϊόντα για τα οποία έχει καταχωρισθεί αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας διάθεσης βιοκτόνου προϊόντος στην αγορά.

2.             Την τροποποίηση των αδικημάτων που προβλέπονται σε σχέση με τη διάθεση βιοκτόνων προϊόντων στην αγορά της Δημοκρατίας, ώστε αυτά να περιλαμβάνουν και παραβάσεις ή παραλείψεις σε σχέση με τη χρήση ή και κατοχή τέτοιων προϊόντων.

3.             Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών σε βιοκτόνα προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι τον καθορισμό τους ως βασικών ουσιών με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

          Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2010» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή.  Ωστόσο, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί απασχολήσουν την ολομέλεια του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο, αφενός επειδή χρήζουν πιο ενδελεχούς εξέτασης από την ίδια και αφετέρου επειδή δεν απορρέει σε σχέση με αυτούς οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνεται μικρός αριθμός τροποποιήσεων για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων