Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και για τους κανονισμούς «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος              Γιαννάκης Γαβριήλ

          Μαρία Κυριακού                                             Άγγελος Βότσης

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                    Νικόλας Παπαδόπουλος

          Ανδρέας Μουσκάλλης                                   Γιώργος Βαρνάβα

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2010.

          Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω προτεινόμενων νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΟΕΒ. Το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2009/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μέτρησης.

          Συγκεκριμένα, βάσει των όσων δήλωσε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και των όσων συναφώς αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς, οι τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1.             Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της σχετικής με τις μονάδες μέτρησης νομοθεσίας, ώστε αυτό να μην περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς κοινοτικής δράσης.

2.             Την κατάργηση της υφιστάμενης καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2009 για χρήση συμπληρωματικών ενδείξεων (ήταν προαιρετική και θα παραμείνει προαιρετική η χρήση συμπληρωματικών ενδείξεων).

3.             Την κατάργηση της κατηγορίας των συμπληρωματικών μονάδων του SI.

4.             Την εισαγωγή στην κατηγορία των παραγώγων μονάδων SI των μονάδων ακτίνιο, στερακτίνιο και katal.

5.             Τον καθορισμό συγκεκριμένης ισοτοπικής σύνθεσης του ύδατος το οποίο χρησιμοποιείται για την επίτευξη του τριπλού σημείου του ύδατος, με σκοπό τον ορισμό του kelvin.

          Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου και την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών προσαρμόζεται (επικαιροποιείται) η υφιστάμενη κυπριακή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις μονάδες μέτρησης, έτσι ώστε:

1.             να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της και να μην περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς κοινοτικής δράσης,

2.      να διατηρηθεί η δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικών ενδείξεων, με αποτέλεσμα την αποφυγή εμποδίων σε εταιρείες εξαγωγής προς ορισμένες τρίτες χώρες που απαιτούν την επισήμανση των προϊόντων με ενδείξεις άλλων μονάδων, εκτός των νόμιμων μονάδων που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο,

3.      να εισαχθεί η νέα εναρμονισμένη μονάδα SI katal για τη μέτρηση της καταλυτικής δραστικότητας, με σκοπό την εξασφάλιση συνεκτικής και ενιαίας ένδειξης των μονάδων μέτρησης στους τομείς της ιατρικής και της βιοχημείας και, κατά συνέπεια, την εξάλειψη οιωνδήποτε κινδύνων παρανόησης λόγω της χρήσης μη εναρμονισμένων μονάδων.

          Σημειώνεται ότι βάσει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/3/ΕΚ, με την οποία επιδιώκεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας μέσω του πιο πάνω νομοσχεδίου, καθώς και των προτεινόμενων κανονισμών, τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2009 το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου του 2010.  Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή (Παράβαση, αρ. 2010/31) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της καθυστέρησης θέσπισης νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 10 Ιουνίου 2010.

          Στην πιο πάνω αναφερόμενη εισηγητική έκθεση αναφέρονται περαιτέρω, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1.             Η χώρα μας και συγκεκριμένα ο Κλάδος Μετρολογίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η αρμόδια αρχή, είναι σε θέση να υλοποιήσει τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας, αφού στελεχώθηκε με το αναγκαίο προσωπικό το οποίο εκπαιδεύει.

2.             Με την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας δεν αναμένεται να προκύψουν οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή οποιεσδήποτε ομάδες συμφερόντων της χώρας ούτε οποιεσδήποτε κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις.  Αντίθετα, με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση διατηρείται η δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικών ενδείξεων, με αποτέλεσμα την αποφυγή εμποδίων σε εταιρείες εξαγωγής προς ορισμένες τρίτες χώρες που απαιτούν την επισήμανση των προϊόντων με ενδείξεις άλλων μονάδων εκτός των νόμιμων μονάδων που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.

3.             Δεν κρίθηκαν σκόπιμες οποιεσδήποτε επαφές με πιθανές ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή άλλες ομάδες επηρεαζομένων, στις οποίες κατά κύριο λόγο περιλαμβάνονται εταιρείες εξαγωγής προϊόντων προς ορισμένες τρίτες χώρες, αφού η υιοθέτηση της προτεινόμενης εναρμονιστικής νομοθεσίας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

          Σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζήτησε από την επιτροπή όπως προστεθεί στους υπό εξέταση κανονισμούς ακόμα μια επιπλέον απαιτούμενη τροποποίηση, την οποία κατέθεσε και γραπτώς, για σκοπούς διόρθωσης του κειμένου τους.

          Κανένας από τους υπόλοιπους παρευρισκομένους δεν εξέφρασε οποιοδήποτε σχόλιο/παρατήρηση επί των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, με την ενσωμάτωση στους υπό αναφορά κανονισμούς της τροποποίησης που εισηγήθηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων