Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος                   Σοφοκλής Φυττής      

          Πανίκος Χάμπας                                              Αντώνης Αντωνίου

          Γιαννάκης Γαβριήλ                                          Φειδίας Σαρίκας

          Γεώργιος Τάσου                                              Μη μέλη της επιτροπής:

          Κυριάκος Χατζηγιάννη                                     Γιώργος Περδίκης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2010.  Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.  Το ΕΤΕΚ και η αγροτική οργάνωση “Αγροτική”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.  Ωστόσο, σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ απέστειλε στην επιτροπή γραπτό υπόμνημα με τις απόψεις του. 

          Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση ενιαίας και εκσυγχρονισμένης νομοθεσίας που να διέπει ολόκληρο το φάσμα της ανάπτυξης και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Δημοκρατίας.  Πιο συγκεκριμένα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπείται η ενοποίηση, τροποποίηση, κατάργηση και αντικατάσταση των υφιστάμενων νομοθεσιών, αλλά και η εισαγωγή νέων διατάξεων στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα ύδατα, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαχείριση και η ανάπτυξή τους.

          Ειδικότερα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1.      Την ανάθεση της ενιαίας διαχείρισης υδάτων στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του εν λόγω τμήματος, όπως αυτές προκύπτουν από την πιο πάνω ανάθεση.  Σημειώνεται ότι μεταφέρονται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τα ύδατα και που μέχρι σήμερα ασκούνταν από τους επάρχους, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ή και άλλα κυβερνητικά τμήματα.

2.      Την ίδρυση δεκαεξαμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων, οι αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποβολή εισηγήσεων προς τον υπουργό σε σχέση με τη γενική υδατική πολιτική της κυβέρνησης.

3.      Την παροχή επαρκών ποσοτήτων κατάλληλου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού και σε εγκεκριμένους καταναλωτές, καθώς επίσης αρδευτικού νερού για αρδευτικούς και άλλους σκοπούς.

4.      Τον προγραμματισμό και την εγκαθίδρυση συστημάτων αποχέτευσης και σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς επίσης συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

5.      Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα υδατικά έργα, τα κυβερνητικά υδατικά έργα και τη διαδικασία εκτέλεσης των έργων αυτών.

6.      Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους ταμιευτήρες νερού, όπως είναι η υποχρέωση τήρησης αρχείου ταμιευτήρων, αλλά και καταλόγου προσοντούχων πολιτικών μηχανικών, για σκοπούς κατασκευής ή μεγέθυνσης, μετατροπής, περιοδικής επιθεώρησης, επίβλεψης και εγκατάλειψης ταμιευτήρων, καθώς και τον καθορισμό των αντίστοιχων διαδικασιών.

7.      Τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν τη λήψη επιφανειακού και υπόγειου νερού, την έκδοση αδειών υδροληψίας, αδειών έργων υδροληψίας και αδειών συγκράτησης νερού, καθώς επίσης την έκδοση πιστοποιητικού για έγκριση ανόρυξης, κατασκευής ή εκτέλεσης φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης.  Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται πρόνοιες αναφορικά με τη διαδικασία, τους όρους και τα τέλη έκδοσης άδειας διατρητή.

8.      Τη διαχείριση των φυσικών υδατορεμάτων και την απαγόρευση επέμβασης σε αυτά χωρίς προηγουμένη έκδοση άδειας από το διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

9.      Την παραχώρηση δυνατότητας στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επιβολής τελών και δικαιωμάτων αναφορικά με την προμήθεια νερού, τη χορήγηση άδειας υδροληψίας και άλλες υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το είδος και το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

10.    Τον καθορισμό αδικημάτων και ποινών σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της προτεινόμενης νομοθεσίας και την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό θεμάτων συναφών με την υπό εξέταση νομοθεσία τα οποία χρήζουν ή επιδέχονται καθορισμού.

11.    Την κατάργηση του περί Δημοσίων Ποταμών (Προστασία) Νόμου, του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, του περί Υδάτων (Ανάπτυξη και Διανομή) Νόμου, του περί Φρεάτων Νόμου και του περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμου, καθώς και την εισαγωγή ορισμένων μεταβατικών διατάξεων.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη διαχείριση των υδάτων της Δημοκρατίας είχε διαπιστωθεί από τις αρχές της ίδρυσής της.  Ωστόσο, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά καιρούς, τόσο από την εκτελεστική εξουσία όσο και από τη Βουλή, για διάφορους λόγους δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Τον Οκτώβριο του 2000 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετική πρόταση νόμου, ωστόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, με αποτέλεσμα ο νόμος αυτός να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός.  Συνεπεία τούτου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας γνωμάτευσε ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναθέτει τη διαχείριση των υδάτων στην εκτελεστική εξουσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί με νομοθεσία σε άλλο όργανο, έστω και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.  Περαιτέρω, ακολούθησαν κι άλλες νομοθετικές προσπάθειες από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίες όμως τελικά δεν έγινε δυνατό να προωθηθούν λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επέφερε σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα του τομέα των υδάτων.

          Παράλληλα, στα ίδια πιο πάνω στοιχεία αναφέρεται ότι με την προτεινόμενη ανάθεση της ενιαίας διαχείρισης των υδάτων της Δημοκρατίας στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναμένεται ότι θα καλυφθούν τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθεσιών, ενώ ο προτεινόμενος νόμος θα λειτουργήσει ως εργαλείο για την ολοκληρωμένη, αειφόρο και περιβαλλοντικά ορθολογιστική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της Κύπρου.  Στα ίδια στοιχεία αναφέρεται επίσης ότι η δημόσια υπηρεσία είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις αλλαγές και τις νέες αρμοδιότητες που της ανατίθενται με την προτεινόμενη νομοθεσία, αφού στην πρόσφατη αναδιοργάνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είχαν ληφθεί υπόψη οι ενισχυμένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

           Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στη σημασία του υπό εξέταση νομοσχεδίου, αφού η ενιαία διαχείριση υδάτων απασχολεί τον τόπο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ο ίδιος επισήμανε, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι το πλέον αρμόδιο τμήμα για την ανάληψη όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα ύδατα, αφού διαθέτει όλες τις απαραίτητες εμπειρίες και γνώσεις για το σκοπό αυτό.  Περαιτέρω, ο ίδιος σημείωσε ότι με τον προτεινόμενο νόμο εκτιμάται ότι θα νοικοκυρευτεί ο τομέας των υδάτων, θα τερματιστεί η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες και θα υπάρξουν σημαντικές θετικές επιδράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος.

          Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ύστερα από αίτημα βουλευτών μελών της επιτροπής, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων της Δημοκρατίας πρέπει να ανατεθεί στην κυβέρνηση.  Συναφώς, αναφέρθηκε στα σχετικά άρθρα του συντάγματος όπως αυτά επισημαίνονται σε σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οποία η εποπτεία και διάθεση οποιουδήποτε εθνικού πλούτου ή περιουσίας της Δημοκρατίας, όπως είναι τα υπόγεια ύδατα, οι υδατοφράκτες που ανεγέρθηκαν κατόπιν απαλλοτριώσεων και η αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, ανήκουν στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Περαιτέρω, αναφορικά με ζήτημα που ηγέρθη από βουλευτές μέλη της επιτροπής σε σχέση με το ύψος των ποινών, η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι, κατά την άποψη του Γραφείου της, οι ποινές που προτείνονται στην υπό αναφορά νομοθεσία θεωρούνται πολύ λογικές και επαρκώς απαγορευτικές σε σχέση με τη σοβαρότητα των αδικημάτων.

          Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τη γενικότερη φιλοσοφία του υπό εξέταση νομοσχεδίου, έθεσαν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τη σύνθεση και τον αυξημένο αριθμό των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων, τη διάθεση του νερού στην αγορά της Δημοκρατίας και τη θεσμοθέτηση ενός οργάνου το οποίο θα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ενστάσεις του κοινού σε σχέση με αποφάσεις του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος.

          Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Ευρωαγροτικός” διαμαρτυρήθηκε για τη μη συμπερίληψη της οργάνωσής του στην προτεινόμενη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων.

          Το ΕΤΕΚ, με γραπτό υπόμνημά του που κατατέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, παρ’ όλο που χαιρέτισε ως θετικό βήμα την ενοποίηση και ένταξη όλων των σχετικών νομοθεσιών στην αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, εξέφρασε διαφωνία σε σχέση με τις εξουσίες και τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων.  Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, το πιο πάνω επιμελητήριο εισηγήθηκε τη σύσταση ενός μηχανισμού εξέτασης ενστάσεων εναντίον αποφάσεων που λαμβάνονται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων κυρίως σε σχέση με τη διανομή του νερού.

          Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μελετήσει περαιτέρω το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου και επανέλθει με εισηγήσεις σε σχέση με τα πιο πάνω εγερθέντα ζητήματα.  Συνακόλουθα, το αρμόδιο υπουργείο, με γραπτή επιστολή του, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2010, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου με το οποίο, μεταξύ άλλων, γίνονται εισηγήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1.      Τη διεύρυνση του συμβουλευτικού ρόλου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων, ώστε να περιλαμβάνει και την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών προς τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, τα Συμβούλια Αποχετεύσεως και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με θέματα διαχείρισης υδάτων.

2.      Την προσθήκη προνοιών για την παροχή δυνατότητας σε πρόσωπο που δεν ικανοποιείται με απόφαση του διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αναφορικά με αίτηση για έκδοση άδειας έργου υδροληψίας, άδειας έργου συγκράτησης, άδειας υδροληψίας ή άδειας επέμβασης σε υδατόρεμα να ασκεί ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  Η εν λόγω προσφυγή δύναται να ασκηθεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο της εν λόγω απόφασης και ο υπουργός οφείλει να την εξετάσει χωρίς καθυστέρηση.

          Επιπρόσθετα, η επιτροπή, αφού υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις της εκτελεστικής εξουσίας, αποφάσισε να τροποποιήσει περαιτέρω το κείμενο του υπό εξέταση νομοσχεδίου, μειώνοντας τις προτεινόμενες ποινές για αδικήματα που σχετίζονται με παραβάσεις δυνάμει του υπό εξέταση νόμου.  Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, όπου στον προτεινόμενο νόμο προνοείται ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει το ένα έτος, αυτή μειώνεται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.  Ας σημειωθεί ότι η ανώτατη ποινή φυλάκισης που προβλεπόταν αρχικά στο νομοσχέδιο δεν υπερέβαινε τους δεκαοκτώ μήνες.  Πρόσθετα με τα πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να μειώσει και τις χρηματικές ποινές, ώστε, όπου στο νομοσχέδιο προνοείται χρηματική ποινή μεγαλύτερη από δώδεκα χιλιάδες ευρώ, αυτή να μειωθεί σε χρηματική ποινή μέχρι δώδεκα χιλιάδες ευρώ.  Σημειώνεται επίσης ότι η προτεινόμενη αρχικά με το νομοσχέδιο ανώτατη χρηματική ποινή δεν ξεπερνούσε τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων προνοιών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων