Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων:
Αντρέας Φακοντής, αναπλ. πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Αντρέας Φακοντής
Αντώνης Αντωνίου Κλαύδιος Μαυροχάννας
Ρούλα Μαυρονικόλα Γεώργιος Γεωργίου
  Τάσος Μητσόπουλος
  Φειδίας Σαρίκας

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησαν το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2010, και αργότερα η κάθε μια από αυτές ξεχωριστά, στις 24 και στις 29 Ιουνίου, αντίστοιχα.

Στην κοινή συνεδρία των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κύπρου, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και Δ΄ (ΠΣΕΑ), της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΣΕΑΚ, του Συνδέσμου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ. Η αυτοκινητιστική οργάνωση ΠΕΕΑ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τον έλεγχο των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών ορισμένων οχημάτων (Νόμος 86(Ι) του 2007), για σκοπούς εναρμόνισης τόσο με την Οδηγία 2009/4/ΕΚ όσο και με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ, έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάστασης στα οχήματα διάφορων συσκευών οι οποίες παρεμβαίνουν και παραποιούν τα δεδομένα (ώρες οδήγησης, ανάπαυσης κ.ά.) που καταγράφονται στον ταχογράφο και περαιτέρω να κατηγοριοποιηθούν οι παραβιάσεις αυτές. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία συστήματος επικινδυνότητας από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Οδηγία 2009/4/ΕΚ, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης της παραποίησης δίσκων ταχογράφων, τροποποιεί την Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) 3820/85 και (ΕΟΚ) 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία και για την κατάργηση της Οδηγίας 88/559/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Οδηγία 2009/5/ΕΚ τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ με νέο Παράρτημα ΙΙΙ, στο οποίο περιέχονται κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την κοινή κατάταξη σε κατηγορίες παραβάσεων της οικείας κοινοτικής νομοθεσίας ανάλογα με τον αριθμό και τη σοβαρότητά τους. Σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό η πιο πάνω εκπρόσωπος κατέθεσε στις επιτροπές αναθεωρημένο πίνακα του νομοσχεδίου για σκοπούς ακριβέστερης καταγραφής των περιλαμβανόμενων σε αυτόν συμβόλων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, υπάρχουν περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις σε ταχογράφους αυτοκινήτων, έπειτα από επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από λειτουργούς του τμήματος.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υιοθετώντας τα πιο πάνω, πρόσθεσε ότι σήμερα γίνονται δύο ειδών έλεγχοι, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά με την αστυνομία, όσον αφορά το ενδεχόμενο παραβίασης των δεδομένων των ταχογράφων.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και της ΠΣΕΑ εξέφρασαν την άποψη ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δε θα εξυπηρετήσει κανένα σκοπό, διότι τα δεδομένα στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικά, φέρνοντας ως παράδειγμα τα μακρινά δρομολόγια που έχουν να διανύσουν οι συνάδελφοί τους σε αυτές τις χώρες σε σχέση με τις αποστάσεις που διανύουμε όλοι οι οδηγοί στη χώρα μας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κύπρου, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ, της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΣΕΑΚ, του Συνδέσμου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Περαιτέρω, με βάση τα όσα περιέχονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αυτό τέθηκε ενώπιον της Τριμερούς Τεχνικής Επιτροπής του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και πολλών ενδιαφερόμενων οργανώσεων που συμφώνησαν με τις πρόνοιές του, με εξαίρεση την ΠΟΒΕΚ.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

30 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων